Dienstleistungen - 441154-2019

19/09/2019    S181

Rumänien-Bukarest: Fotokopierdienste

2019/S 181-441154

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sector 4 (Primăria Sectorului 4 București)
Nationale Identifikationsnummer: RO 4316422
Postanschrift: Str. Poet George Coșbuc nr. 6-16, adresa de corespondenţă: Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, et. 1, complex comercial Grand Arena, sector 4, București
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040532
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Iordana Hudisteanu
E-Mail: achizitiipublice@ps4.ro
Telefon: +40 213360360
Fax: +40 213360360
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ps4.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii integrate de printare, copiere, scanare

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/4316422/24
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79521000 Fotokopierdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acordul-cadru are ca principal obiect achizitia de „Servicii integrate de printare-copiere-scanare ce implica punerea la dispozitia beneficiarului de echipamente multifunctionale de printare-copiere-scanare, aplicatie de management pentru sistemul integrat si furnizarea consumabilelor necesare functionarii sistemului (consumabile etc.)”.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 16 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in cea de-a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 360 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232000 Peripheriegeräte
50313200 Wartung von Fotokopiergeräten
79999100 Scanning
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Servicii integrate de printare-copiere-scanare ce implica punerea la dispozitia beneficiarului de echipamente multifunctionale de printare-copiere-scanare, aplicatie de management pentru sistemul integrat si furnizarea consumabilelor necesare functionarii sistemului (consumabile etc.)”.

Cantitati estimate acord-cadru:

— cantitate maxima estimata: 7 200 000 printuri A4 (din care 4 800 000 pagini A4 alb-negru și 2 400 000 pagini A4 color),

— cantitate minima estimata: 1 800 000 printuri A4 (din care 1 200 000 pagini A4 alb-negru și 600 000 pagini A4 color).

Cantitati estimate contract subsecvent:

— cantitate maxima estimata: 1 800 000 printuri A4 (din care 1 200 000 pagini A4 alb-negru și 600 000 pagini A4 color,

— cantitate minima estimata: 150 000 printuri A4, respectiv (100 000 pagini A4 alb-negru si 50 000 pagini A4 color).

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent (12 luni) este de 840 000,00 RON fara TVA

Modificarea acordului-cadru/contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate se va putea efectua in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si ale prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitate de indeplinire: se va completa si prezenta initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente justificative sunt:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc), la momentul prezentarii. Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii certificatelor. Nota: in cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine, se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 2: declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, conform modelului de la sectiunea „Formulare”, se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator/subcontractant, dupa caz si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si ofertei in SEAP, cu informatii aferente situatiei lor.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt urmatoarele:

— Daniel Baluta – functia primar,

— Andrei George Trocan – functia viceprimar,

— Cezar George Cioaclea – functia director executiv, Directia Economica,

— Daniela Tudose – functia director executiv, Directia Juridica,

— Magdalena Madalina Stancu – functia director executiv, Directia Achizitii Publice,

— Mihai Sorin Ionescu – functia director executiv, Directia Administrativa.

Persoane cu putere de reprezentare din cadrul furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire: S.C. Procurement Advisors S.R.L. reprezentata prin Mihai Alexandra.

Conditie de calificare: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN afere [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei de afaceri generala aferenta anilor 2016, 2017 si 2018 a fost de minim lei 840 000,00 RON fara TVA.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa si depune DUAE. Ofertantul clasat pe primul, dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2016, 2017 si 2018. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei, pentru calculul echivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(b) documentele din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2016 si 2017, 2018 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. (c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Cerinta1: experienta similara. Lista principalelor prestari de servicii derulate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ofertantul/ofertantii trebuie sa faca dovada ca a/au prestat in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in cadrul a 1 sau maxim 3 (trei) contracte, servicii similare celor care fac obiectul procedurii de atribuire, a caror valoare cumulata sa fie de minimum 840 00,00 RON fara TVA. Prin servicii similare se inteleg servicii care sa fi presupus: printare/copiere/scanare. Se vor accepta de catre autoritatea contractanta ca fiind servicii similare orice operatiune/activitate similara celor de mai sus, chiar daca sunt prestate/executate/derulate ca si activitati (nu obligatoriu servicii) in cadrul unui contract de servicii/furnizare, situatie in care revine operatorului economic obligatia completarii DUAE de asa maniera, astfel incat sa rezulte natura activitatilor realizate in cadrul contractului invocat, perioada de derulare, valoarea, prin raportare la cerinta de calificare. Nota: ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei stabilita initial in anuntul de participare, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat.

Proportia de subcontractare.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa si depune DUAE cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, activitatile derulate in cadrul contractului, periada de derulare, valoarea acestora in lei fara TVA, data si numarul documentului de receptie, precum si orice alte informatii relevante care fac dovada preliminara a indeplinirii cerintei. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: certificate sau documente emise de beneficiar/procese-verbale de receptie/parti relevante ale contractului, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. In cazul in care contractul/contractele prezentate ca experienta similara au fost executate in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu procentul prevazut in contractul de asociere. In cazul in care contractul/contractele prezentate ca experienta similara au fost executate ca subcontractant, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu valoarea contractului de subcontractare – se vor avea in vedere prevederile art. 14 alin. (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017. Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei, pentru calculul echivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru anul 2019 cursul de referinta se va raporta la cursul BNR aferent datei limita de depunere a ofertelor. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si/sau profesionala acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(b) documentele din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament.

Ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE avand obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai in fata contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat castigator al procedurii de atribuire, va depune la incheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul, incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituieanexa la acordul-cadru.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/10/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/02/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/10/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro

Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Solicitare clarificari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire.

Operatorii economici care participa la procedura de atribuire vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE deja configurat de autoritatea contractantă. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE.

In cazul in care ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului, in vederea departajarii ofertelor, iar oferta cu cel mai scazut pret va fi desemnata castigatoare. In cazul in care procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre autoritatea contractanta. In nici un caz autoritatea contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de contestare sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/09/2019