W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 441235-2021

01/09/2021    S169

Polska-Świerklaniec: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 169-441235

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 159-419409)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Świerklaniec
Adres pocztowy: Świerklaniec
Miejscowość: Świerklaniec
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 42-622
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Nolewajka
E-mail: lukasz.nolewajka@ugswierklaniec.pl
Tel.: +48 322847423
Faks: +48 322844852
Adresy internetowe:
Główny adres: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-swierklaniec
Adres profilu nabywcy: https://ugswierklaniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec - etap V Orzech

Numer referencyjny: IZ.271.2.8.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Orzech w ramach dwóch odrębnych dokumentacji..

2. Zestawienie długości projektowanych sieci:

2.1 Dokumentacja nr 1

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna 10 476,70m

- kanalizacja sanitarna tłoczna 434,4m

- pompownie - 2szt.

- Wodociąg - 689,5m

- Gazociąg - 156,8m

2.2 Dokumentacja nr 2 - trasa alternatywna

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna 303,6m

- wodociąg 146m

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

3.1 Dokumentacja projektowa, stanowiąca załączniki nr 1 oraz 1a (trasa alternatywa) do SWZ.

3.2 Wzór umowy – stanowiący załączniki nr 9 do SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 159-419409

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 01/09/2021
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 08:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 29/11/2021
Powinno być:
Data: 04/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/09/2021
Czas lokalny: 08:45
Powinno być:
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 08:45
VII.2)Inne dodatkowe informacje: