Tjenesteydelser - 441508-2016

15/12/2016    S242

Danmark-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med patenter og ophavsret

2016/S 242-441508

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Nielsen
E-mail: aee@ssi.dk
Telefon: +45 32683766
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ssi.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=176561&B=SUNDHEDSSTYRELSEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=176561&B=SUNDHEDSSTYRELSEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af konsulentassistance til gennemførsel af lægemiddelregistering til EMA.

Sagsnr.: 16/10181
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79120000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med patenter og ophavsret
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver, Statens Serum Institut (SSI) byder her velkommen til udbudsgaven der omhandler indkøb af konsulentassistance til gennemførsel af lægemiddelregistering til European Medicine Agency (EMA).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 900 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
79121000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med ophavsret
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver, Statens Serum Institut (SSI) byder her velkommen til udbudsgaven der omhandler indkøb af konsulentassistance til gennemførsel af lægemiddelregistering til European Medicine Agency (EMA).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 900 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 forlængelsesoptioner af hver 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for optioner i form af besvarelse af modul 1.8, 2.3 og 3.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der vil til nærværende opgave blive anvendt en arbejdsklausul ligesom der skal bekræftes accept af samfundsansvar.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ordregiver skal udelukke en ansøger/tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsprocedure hvis denne er omfattet af de i udbudslovens §135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137 og 138.

Ansøger skal anføre oplysninger herom i det fælleseuropæiske udbudsdokument ESPD.

Der gøres særligt opmærksom på, at visse af de frivillige udelukkelsesgrunde er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136. Der henvises til KFST's vejledning om udfyldelse af ESPD formular.

Ordregiver vil derfor udelukke ansøgere/tilbudsgiver hvis der er tale om følgende forhold;

Ansøger er erklæret konkurs, under insolvens eller likvidationsbehandling eller hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet til eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning eller ansøger er hjemhørende.

Ansøger har ubetalt forfalden gælder under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedr. skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land hvor ansøgeren er etableret.

Inden tildeling af endelig kontrakt vil den tilbudsgiver som ordregiver har besluttet at tildele kontrakten skulle fremlægge følgende dokumentation for såvidt angår udelukkelsesgrundene;

* udvidet serviceattest fra Erhvervsstyrelsen

* tro og love-erklæringer fra udenlandske (ikke danske) borgere som er medlemmer af bestyrelse eller direktion (som kan fremsendes efter henvendelse).

Ordregiver kan ikke udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er pålidelig, selv om den pågældende er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i §§ 135-137.

Der henvises til udbudslovens § 138 og 139 for hvad tilstrækkelig dokumentation af pålidelighed fordrer.

Ordregiver ønsker at Tilbudsgiver skal kunne dokumentere erfaring med EMA Centraliseret procedure via EMA eSubmission Gateway eller Webclient.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning herunder også elektronisk fakturering.

Der er til udførslen af nærværende opgave ingen særlig juridisk form påkrævet. Hvis aftalen tildeles et konsortium skal deltagerne forpligte sig til at hæfte solidarisk ligesom der skal udpeges en formel repræsentant.

Ansøgere gøres særligt opmærksom på, at der til opgaven er tilknyttet arbejdsklausul og CSR-ansvar. Præcise vilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/01/2017
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 26/05/2017
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/01/2017
Tidspunkt: 13:00
Sted:

Statens Serum Institut, Koncernindkøb, bygning 45,301, Artillerivej 5, 2300 København S, Att. Udbudskonsulent Anja Nielsen.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver ønsker at tilbudsafgivelse skal ske via eu-supply. Ligeså skal det uploadede materiale afleveres i 2 papireksemplarer og 1 usb-stik til Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 S, att: udbudskonsulent Anja Nielsen.

Aflevering sker mod behørig modtagelseskvittering.

Tilbudsgiver opfordres til at tilsikre overensstemmelse mellem det uploadede og fysisk afleverede materiale. I al fald der måtte være uoverensstemmelse har materiale uploadet via eu-supply forrang.

Ordregiver forbeholder sig rette til at anvende fremgangsmåde i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis der er ansøgninger eller tilbud som ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: der er intet officielt organ i Danmark
By: ukendt
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7, hvori der står:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2016