Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 441587-2021

Submission deadline has been amended by:  478730-2021
01/09/2021    S169

Slovakia-Galanta: Medical equipments

2021/S 169-441587

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
National registration number: 44452519
Postal address: Hodská 373/38
Town: Galanta
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Postal code: 92422
Country: Slovakia
Contact person: Poverená osoba verejného obstarávateľa
E-mail: vo2@svetzdravia.com
Telephone: +421 918600969
Internet address(es):
Main address: https://www.procare.sk/nemocnica/nemocnica-poliklinikou-sv-lukasa-galanta-s/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/10890
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433883
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rádiologické a základné medicínske zariadenia (CoV)

Reference number: SZ_GA_RZZMZ_CoV
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení používaných na zabezpečenie

prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24

mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej

prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:

Časť č. 1: Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s flat panelom

Časť č. 2: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií

Časť č. 3: Autokláv pre rýchlu sterilizáciu

Časť č. 4: Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 210 001.33 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s flat panelom

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
51410000 Installation services of medical equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
80511000 Staff training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., Hodská 373/38, 924 22 Galanta

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného rádiologického zobrazovacieho zariadenia používaného pre diagnostiku konkrétne 1 ks Mobilného RTG prístroja s C- ramenom s flat panelom s plochým detektorom, určený hlavne pre použitie na zákrokových a operačných sálach s aplikáciami pre ortopedické, urologické, traumatologické a intervenčné zákroky vrátane DSA. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 76 166.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: 302021AXW1

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195000 Patient-monitoring system
51410000 Installation services of medical equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
80511000 Staff training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., Hodská 373/38, 924 22 Galanta

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti: 1 ks anestéziologického prístroja s monitorom vitálnych funkcií, určeného na podá-vanie celkovej inhalačnej anestézie, pojazdný (možnosť montáže na stropný záves). Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy najneskôr do 45 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 34 105.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: 302021AXW1

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Autokláv pre rýchlu sterilizáciu

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
51410000 Installation services of medical equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
80511000 Staff training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., Hodská 373/38, 924 22 Galanta

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti: 3 ks Autokláv pre rýchlu sterilizáciu vhodný pre sterilizáciu inštrumentov. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenia zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 55 696.50 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: 302021AXW1

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194110 Infusion pumps
51410000 Installation services of medical equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
80511000 Staff training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., Hodská 373/38, 924 22 Galanta

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti - Infúznych púmp, lineárnych dávkovačov a dokovacej stanice v počte kusov: 20 ks Infúznych púmp: Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici so spoločným elektrickým napájaním, 20 ks lineárnych dávkovačov: Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici so spoločným elektrickým napájaním, 2 ks dokovacích staníc na uchytenie minimálne troch prístrojov (lineárnych dávkovačov, alebo infúznych púmp) s napájaním vložených prístrojov a zároveň nabíjanie batérií tak, aby bol použitý iba jeden sieťový kábel. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 44 033.16 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: 302021AXW1

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému

vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného

obstarávateľa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) v plnom rozsahu. Túto skutočnosť preukáže spôsobom uvedeným v ZVO. V prípade skupiny dodávateľov sa postupuje podľa § 37 ZVO.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 týmto oznamuje potenciálnym dodávateľom, že nemá prístup k

informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia

podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné.

V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o

verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty

dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Všetky informácie o podmienkach elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/09/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/09/2021
Local time: 10:00
Place:

Ponuky sa budú otvárať v priestoroch spoločnosti Svet zdravia, a.s., Digital park II, Einstainova 25, 851 01

Bratislava alebo v sídle verejného obstarávateľa podľa časových možností členov komisie.

Information about authorised persons and opening procedure:

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije v tomto verejnom obstarávaní elektronickú aukciu, otváranie ponúk je v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

3. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť týmito spôsobmi

a)v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.

b)nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.

c)vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.

d)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky.

4. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/08/2021