Bunuri - 441743-2017

07/11/2017    S213

Belgia-Bruxelles: Servicii de asistență tehnică pentru evaluarea potențialelor economii de energie la nivel național și european

2017/S 213-441743

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Energy
Adresă: rue Demot 24
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: ENER-C3-eTENDERS-2017@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/calls-tender
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2991
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: eficiență energetică.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de asistență tehnică pentru evaluarea potențialelor economii de energie la nivel național și european.

Număr de referinţă: ENER/C3/2017-420-423.
II.1.2)Cod CPV principal
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul principal al acestui studiu este de a analiza și de a evalua în profunzime din punct de vedere cantitativ potențialele și opțiunile de economisire a energiei în diferite sectoare, pentru UE în ansamblu și la nivelul statelor membre, precum și de a identifica modul cel mai potrivit de abordare a acestora luând în considerare obiectivele politicii UE privind energia și schimbările climatice pentru 2030, cu elemente până în 2050. Prin urmare, obiectivul general este de a furniza informații tehnice factorilor de decizie de la nivel național și Comisiei Europene, pentru mai buna orientare a procesului decizional pentru a identifica măsuri privind eficiența energetică, care ar putea atinge cele mai mari economii în mod rentabil și care sunt cel mai bine adaptate la circumstanțele naționale. Contractantul trebuie să identifice, de asemenea, domeniile pentru care vor fi necesare evaluări suplimentare.

Evaluarea trebuie să ia în considerare politicile și programele existente implementate și planificate pentru 2020 și 2030. Prin urmare, planurile naționale de acțiune pentru eficiența energetică și strategiile pe termen lung privind clădirile, precum și planurile sau proiectele de planuri integrate existente pentru 2030, în măsura în care sunt disponibile, sunt elemente esențiale pentru o astfel de evaluare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 360 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

— Sarcina 1: elaborarea unei metodologii pentru evaluarea potențialului tehnic și economic pentru economiile de energie la nivel național în statele membre și la nivelul UE, în perspectivă până în 2030 (cu elemente până în 2050).

— Sarcina 2: evaluarea cantitativă a potențialelor pentru economii de energie în diferite sectoare la nivel național (UE-28) și la nivelul UE (cu elemente până în 2050).

— Sarcina 3: formularea de recomandări pentru acțiuni și politici de implementat la nivel național și la nivelul UE pentru a aborda și a exploata potențialul nevalorificat pentru economii de energie, luând în considerare programele și politicile existente, deja implementate sau planificate pentru 2020 și 2030 și obiectivele de eficiență energetică pentru 2030.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 360 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 14
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: programul de lucru al Orizont 2020 pentru 2016-2017.
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/12/2017
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/12/2017
Ora locală: 11:00
Locul:

Directorate-General for Energy, rue Demot 24, office 4/101, unit C3, 1040 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții pot participa la ședință, însă pot fi reprezentați de maximum 1 persoană. La finalul ședinței de deschidere, președintele comitetului de deschidere va prezenta numele ofertanților și decizia referitoare la gradul de admisibilitate a fiecărei oferte primite. Prețurile menționate în oferte nu vor fi comunicate.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/10/2017