Varer - 441795-2019

19/09/2019    S181

Danmark-Skørping: Varmepumper

2019/S 181-441795

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: PlanEnergi
CVR-nummer: 74038212
Postadresse: Jyllandsgade 1
By: Skørping
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9520
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisa Blenstrup Pallisgaard
E-mail: lbp@planenergi.dk
Telefon: +45 96820400
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/113692894.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.planenergi.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/113692894.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/113692894.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Farum Fjernvarme - Varmepumpe - Prækvalifikation

Sagsnr.: 19-046
II.1.2)Hoved-CPV-kode
42511110 Varmepumper
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Farum Fjernvarme ønsker at etablere en eldrevet varmepumpe på ca. 15 MW-varme, der kan anvende udeluft som varmekilde. Varmepumpen skal etableres på lokationen Nymøllevej 2b, 3540 Lynge, matrikel nr. 4m, som Farum Fjernvarme ejer. Værkets nuværende fjernvarmecentral er placeret på lokationen Stavnsholtvej 33, 3520 Farum, ca. 5 km derfra i lige linje sydøst.

Varmepumpen skal varetage fjernvarmeproduktionen som en "stand-alone" grundlast produktionsenhed, hvor varmen skal afsættes til transmissionsledningen ved Farremosen, via en afgrening på matriklen. Afgangstemperaturen fra varmepumpen skal kunne reguleres for at opnå den optimale drift med varmepumpeanlægget, i alle driftspunkter.

Tryk her https://permalink.mercell.com/113692894.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 115 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den samlede totalentreprise indeholder:

— Tilslutning, levering og installation af komplet eldrevet varmepumpeanlæg med en varmeeffekt på ca. 15 MW-varme, ved en udelufttemperatur på -1 oC og en afgangstemperatur på op til 85 oC,

— Etablering af ny teknikbygning. I teknikbygningen skal der monteres separate maskin-, transformator-, frekvensomformer-, tavle-, ventilationsrum samt kontrol- og fremvisningsrum (showrum), lager- og værkstedsrum og toiletter,

— Etablering af trykholdeanlæg og vandbehandlingsanlæg til supplering af spædevand til transmissionsledningen, samt transmissionspumpesystem.

Det komplette varmepumpeanlæg skal designes med henblik på høj kvalitet, høj effektivitet, lang levetid, lavt støjniveau og mange driftstimer om året.

Sideløbende med nærværende totalentreprise etableres 10 kV elforsyningskabel fra nærtliggende hovedtransformerstation og frem til matrikel 4m, hvor varmepumpeanlægget skal etableres. Dette planlægges udført før bygningsarbejder i nærværende entreprise startes og er en bygherreleverance.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Anlæggets kvalitet, driftssikkerhed og opbygning, herunder enkel vedligeholdelse / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Opbygning af serviceorganisation og garantiperiode / Vægtning: 20
Omkostningskriterium - Navn: Totaløkonomi / Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 115 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 17/12/2019
Slut: 16/11/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen blandt de konditionsmæssige ansøgere vil ske på baggrund af en helhedsvurdering af det af tilbudsgiverens fremlagte materiale i afsnit 2.3.5.2 (teknisk og faglige formåen).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- O1. Prisdifference for ændring af rammetidsplan jf. udbud pkt. 1.6. Skal specificeres,

- O2. Prisdifference for ændring af betalingsplan jf. udbud pkt. 2.6. Skal specificeres.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger må ikke være omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudslovens § § 135-136 samt de evt. valgte frivillige udelukkelsesgrunde i § 137.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Bankgaranti:

Minimumskrav for økonomisk og teknisk formåen betragtes som opfyldte, såfremt der afleveres en erklæring fra virksomhedens bank eller kautionsselskab, om at tilbudsgiver kan stille bankgaranti iht. ABT 18 § 9 (entreprenørgaranti og anfordringsgaranti for forudbetaling af 1. rate).

Som alternativ til erklæring fra bank eller kautionsselskab, vil tilbudsgivere der kan dokumentere nedenstående krav til årsomsætning og finansielle nøgletal ligeledes opfylde minimumskrav:

Samlet årsomsætning:

Årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal oplyses. Virksomheder der endnu ikke har afsluttet 3 regnskabsår skal aflevere tilgængelige oplysninger omkring årsomsætning.

Finansielle nøgletal:

Nøgletal for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal oplyses. Virksomheder der endnu ikke har afsluttet 3 regnskabsår skal aflevere tilgængelige oplysninger omkring årsomsætning og nøgletal.

Følgende nøgletal skal oplyses:

Resultat før skat:

Egenkapital: Egenkapitalen i de seneste 3 år må ikke være negativ. Såfremt virksomheden endnu ikke har afsluttet 3 regnskabsår, må egenkapitalen pr. dags dato ikke være negativ.

Soliditetsgrad.

Likviditetsgrad.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysning af virksomhedens erfaring med dimensionering og etablering af varmepumper med nominel effekt på min. 1 MW varme inden for de seneste 5 år. Dette oplyses i form af en referenceliste med relevante projekter.

Oplysninger om underentreprenører inden for levering af styring, el-arbejder mv. samt disses relevante referencer inden for de seneste 5 år. Anvendes der ikke underentreprenører oplyses Totalentreprenørens egne relevante referencer inden for det pågældende område.

CV'er på nøglepersoner hos tilbudsgiver og underentreprenører, der tilknyttes dette projekt.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Bankgaranti:

Som bilag til anmodning om prækvalifikation skal der vedlægges erklæring fra bank eller kautionsselskab, om at tilbudsgiver kan stille bankgaranti iht. ABT 18 (entreprenørgaranti og anfordringsgaranti for forudbetaling af 1. rate). Tilbudsgiver, der ikke kan dokumentere at der kan stilles bankgaranti vil Ikke blive taget i betragtning.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betaling sker efter betalingsplan i.h.t. ABT 18 § 34 stk. 1. Betalingsplanen fastsætter til hvilke tidspunkter

dele af entreprisesummen skal udbetales. Betalingsplanen skal indarbejdes i Totalentreprenørens detailtidsplan.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/10/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2019