Usluge - 442053-2019

20/09/2019    S182

Francuska-Valenciennes: Usluge čišćenja, održavanja zelenih površina i usluge za prevenciju

2019/S 182-442053

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za željeznice
Poštanska adresa: 120 rue Marc Lefrancq
Mjesto: Valenciennes
NUTS kod: FRE1 Nord-Pas de Calais
Poštanski broj: 59300
Država: Francuska
Osoba za kontakt: M. Thomas Borriello
E-pošta: procurement@era.europa.eu
Telefon: +33 327096501
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.era.europa.eu/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5198
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Željeznice

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge čišćenja, održavanja zelenih površina i usluge za prevenciju

Referentni broj: ERA 2019 05 OP
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90919200 Usluge čišćenja ureda
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog poziva na nadmetanje potpisivanje okvirnog ugovora za pružanje višestrukih usluga čišćenja, održavanja zelenih površina i prevencije, otkrivanja i uništavanja štetočina u trajanju od 12 mjeseci, s mogućnošću obnove 3 puta. Ovaj se poziv na nadmetanje dodjeljuje u obliku okvirnog ugovora o uslugama u kaskadi s najviše 3 gospodarska subjekata, pod uvjetom dovoljnog broja prihvatljivih ponuda. Ovaj postupak nadmetanja nije podijeljen na grupe. Stoga ponuditelj treba biti u mogućnosti pružiti sve gore navedene usluge.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 550 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: FRE11 Nord
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Valenciennes i Lille (Francuska).

II.2.4)Opis nabave:

Cilj je ovog poziva na nadmetanje potpisivanje okvirnog ugovora za pružanje višestrukih usluga čišćenja, održavanja zelenih površina i prevencije, otkrivanja i uništavanja štetočina u trajanju od 12 mjeseci, s mogućnošću obnove 3 puta. Ovaj se poziv na nadmetanje dodjeljuje u obliku okvirnog ugovora o uslugama u kaskadi s najviše 3 gospodarska subjekata, pod uvjetom dovoljnog broja prihvatljivih ponuda. Ovaj postupak nadmetanja nije podijeljen na grupe. Stoga ponuditelj treba biti u mogućnosti pružiti sve gore navedene usluge.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 550 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Najviše 3 prešutne obnove.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u uputama za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Kriteriji za odabir kako su navedeni u dokumentaciji o nabavi.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Kriteriji za odabir kako su navedeni u dokumentaciji o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/11/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 04/11/2019
Lokalno vrijeme: 14:30
Mjesto:

Valenciennes (u prostorijama agencije).

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Sud
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 43031
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/09/2019