Usługi - 442053-2019

20/09/2019    S182

Francja-Valenciennes: Usługi sprzątania, utrzymanie terenów zielonych i usługi w zakresie ochrony

2019/S 182-442053

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
Adres pocztowy: 120 rue Marc Lefrancq
Miejscowość: Valenciennes
Kod NUTS: FRE1 Nord-Pas de Calais
Kod pocztowy: 59300
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: M. Thomas Borriello
E-mail: procurement@era.europa.eu
Tel.: +33 327096501
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.era.europa.eu/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5198
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Koleje

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi sprzątania, utrzymanie terenów zielonych i usługi w zakresie ochrony

Numer referencyjny: ERA 2019 05 OP
II.1.2)Główny kod CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie umowy ramowej na usługi sprzątania, utrzymania terenów zielonych oraz ochrony przed szkodliwymi substancjami i ich wykrywania i usuwania na okres 12 miesięcy, z możliwością 3-krotnego odnowienia Niniejsze zamówienie zostanie udzielone w formie umowy ramowej o usługi w systemie kaskadowym z maksymalnie 3 podmiotami gospodarczymi (pod warunkiem złożenia wystarczającej liczby ofert spełniających wymogi). Zamówienie nie jest podzielone na części. Oferent musi zatem być w stanie świadczyć wszystkie usługi wymienione powyżej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 550 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRE11 Nord
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Valenciennes i Lille (Francja).

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie umowy ramowej na usługi sprzątania, utrzymania terenów zielonych oraz ochrony przed szkodliwymi substancjami i ich wykrywania i usuwania na okres 12 miesięcy, z możliwością 3-krotnego odnowienia Niniejsze zamówienie zostanie udzielone w formie umowy ramowej o usługi w systemie kaskadowym z maksymalnie 3 podmiotami gospodarczymi (pod warunkiem złożenia wystarczającej liczby ofert spełniających wymogi). Zamówienie nie jest podzielone na części. Oferent musi zatem być w stanie świadczyć wszystkie usługi wymienione powyżej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 550 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Do 3 automatycznych wznowień.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:

Valenciennes (w siedzibie Agencji).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. dokumentacja zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 43031
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2019