Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Služby - 442066-2019

20/09/2019    S182    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Podpora pri prípravných činnostiach v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa ekodizajnu a energetického označovania vrátane označovania pneumatík

2019/S 182-442066

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Energy
Poštová adresa: Rue Demot 24
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: ENER-C3-TENDERS@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5145
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5145
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: energetická účinnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Podpora pri prípravných činnostiach v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa ekodizajnu a energetického označovania vrátane označovania pneumatík

Referenčné číslo: ENER/C3/2019-467/04
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

V článku 18 smernice sa stanovuje, že „Komisia zabezpečí, aby pri výkone svojich činností zachovala pri každom vykonávacom opatrení vyváženú účasť zástupcov členských štátov, ako aj príslušných zainteresovaných strán, ktorých sa týka daný výrobok alebo skupina výrobkov, napríklad priemyslu vrátane MSP, remesiel, odborov, obchodníkov, maloobchodníkov, dovozcov, skupín na ochranu životného prostredia a spotrebiteľských organizácií“.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Mimovládne organizácie spotrebiteľov: reprezentácia zainteresovaných subjektov

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
73000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE
II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom obstarávania je zabezpečiť, aby počas 3 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy boli názory európskych spotrebiteľských organizácií a neziskových organizácií v oblasti životného prostredia vyvážene zastúpené v prípravnom procese, ktorého výsledkom sú vykonávacie opatrenia a ich preskúmania v zmysle smernice o ekodizajne a smernice o označovaní energetickými štítkami vrátane posúdenia dobrovoľných dohôd, a to vo fáze štúdie, ako aj v konzultačnom fóre pre ekodizajn a energetické označovanie a v prípadných následných fázach.

To bude zároveň zahŕňať postupy prípravy a preskúmania súvisiacich politických nástrojov, najmä nariadenia o označovaní pneumatík.

Napokon bude cieľom zákazky tiež zabezpečiť, aby spotrebiteľské a environmentálne mimovládne organizácie, ktoré sú najbližšie spotrebiteľom a občanom, poskytovali vhodné a prispôsobené informácie týmto cieľovým skupinám, ktoré sa týkajú konkrétnych politických opatrení EÚ v oblasti energetickej účinnosti a ich vplyvov a prínosov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pracovný program Horizont 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Environmentálne mimovládne organizácie: reprezentácia zainteresovaných subjektov

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
73000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE
II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom obstarávania je zabezpečiť, aby počas 3 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy boli názory európskych spotrebiteľských organizácií a neziskových organizácií v oblasti životného prostredia vyvážene zastúpené v prípravnom procese, ktorého výsledkom sú vykonávacie opatrenia a ich preskúmania v zmysle smernice o ekodizajne a smernice o označovaní energetickými štítkami vrátane posúdenia dobrovoľných dohôd, a to vo fáze štúdie, ako aj v konzultačnom fóre pre ekodizajn a energetické označovanie a v prípadných následných fázach.

To bude zároveň zahŕňať postupy prípravy a preskúmania súvisiacich politických nástrojov, najmä nariadenia o označovaní pneumatík.

Napokon bude cieľom zákazky tiež zabezpečiť, aby spotrebiteľské a environmentálne mimovládne organizácie, ktoré sú najbližšie spotrebiteľom a občanom, poskytovali vhodné a prispôsobené informácie týmto cieľovým skupinám, ktoré sa týkajú konkrétnych politických opatrení EÚ v oblasti energetickej účinnosti a ich vplyvov a prínosov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pracovný program Horizont 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 24/10/2019
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 25/10/2019
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční o 11:00 hod. na adrese 24 Rue De Mot, Directorate-General for Energy, unit C3, 1040-Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači sa môžu zúčastniť stretnutia, ale môžu byť zastúpení najviac jednou osobou. Predseda výboru na otváranie ponúk uvedie na konci stretnutia mená uchádzačov a rozhodnutie týkajúce sa prípustnosti každej prijatej ponuky. Ceny uvedené v ponukách nebudú oznámené.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/09/2019