Roboty budowlane - 442181-2019

Submission deadline has been amended by:  565628-2019
20/09/2019    S182

Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane

2019/S 182-442181

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Tańcula
E-mail: m.tancula@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960836
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.um.sosnowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umsosnowiec.logintrade.net/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umsosnowiec.logintrade.net/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w ramach projektu (cd. nazwy punkt II.1.4))

Numer referencyjny: WZP.271.1.113.2019.MT
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

(cd. nazwy zadania): Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych:

1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium,

2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego.

II.1.4) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy prze z rozwój terenów zielonych:

1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium,

2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
39100000 Meble
44211500 Szklarnie
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
39298800 Akwaria
77400000 Usługi zoologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowana przez Konsorcjum (lider) Łukasz Zdziebłowski, Best Building Consultants Doradztwo i Nadzory Budowlane, ul. Gen. Bema 42 a, 96-300 Żyrardów, POLSKA oraz BBC Best Building Consultans Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Aleje Jerozolimskie 155 lok. U3, 02-326 Warszawa, POLSKA zawarta w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

Ewentualny zakres robót:

— roboty budowlane,

— roboty elektryczne,

— roboty branży sanitarnej,

— roboty drogowe,

— zagospodarowanie terenu,

— technologia LSS,

— zakup roślin i zwierząt,

— zakup wyposażenia,

— inne roboty określone do wykonania w dokumentacji takie jak: nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzją.

Zamówienie zostanie ewentualnie udzielone na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych:

— dla wyceny robót tożsamych z zamówieniem podstawowym kalkulacja nastąpi na podstawie cen wskazanych w kosztorysach opracowanych przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia podstawowego;

— dla wyceny robót nie wykazanych w kosztorysach ofertowych się nie większe niż średnie ceny materiałów, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa Sekocenbud, a ceny robocizny nie będą większe niż średnie ceny dla województwa śląskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa Sekocenbud, w okresie wykonywania tych robót a w przypadku braku odpowiedników ceny z faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu nie występujące w cenniku. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową wykonaną metodą szczegółową przy zastosowaniu kosztorysowych norm nakładów rzeczowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

ID Projektu 036B/18 BŁ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Wyk. zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do SIWZ.

2. W celu dokonania oceny oferty w ramach pozostałych pozacenowych kryteriów oceny ofert do oferty Wyk. zobowiązany jest złożyć:

2.1. w ramach kryterium „Dośw. Kierownika Budowy” do oferty Wyk. zobowiązany jest złożyć wykaz doświadczenia Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń spełniającego warunek opisany w rozdziale VII ust 4, zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 9 do SIWZ,

2.2. w ramach kryterium „Dośw. Kierownika robót instalacyjno-sanitarnych” do oferty Wyk. zobowiązany jest złożyć wykaz doświadczenia Kierownika robót instalacyjno-sanitarnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń spełniającego warunek opisany w rozdziale VII ust 4, zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 10 do SIWZ,

2.3. w ramach kryterium „Dośw. Kierownika robót ogrodniczo-przyrodniczych” do oferty Wyk. zobowiązany jest złożyć wykaz doświadczenia Kierownika robót ogrodniczo-przyrodniczych spełniającego warunek opisany w rozdziale VII ust 4, zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 11 do SIWZ.

3. Do oferty Wyk. zobowiązany jest dołączyć:

3.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wyk. zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Zał. nr 4 do SIWZ.

3.2. dokumenty o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 i 4 SIWZ;

3.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wyk. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wyk. w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wyk, w szczególności do złożenia następujących dok.:

4.1. inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 m. przed upływem ter. składania ofert;

4.2. zaś. właściwego naczelnika u.s. potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.3. zaś. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m. przed upływem ter. składania ofert, lub innego dok. potwierdzającego, że wyk. zawarł porozumienie z właściwym org. w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zal. płatn. lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd. 4.4. ośw. wyk. o niezaleganiu z opł. podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170);

4.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

4.6. ośw. wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zal. z uiszczaniem pod., opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4.7. ośw. wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publiczne.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1.1. posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

6 000 000,00 PLN (słownie złotych: sześć milionów)

W przypadku sumy gwarancyjnej wyrażonej w innej walucie niż polski złotych należy dokonać przeliczenia według średniego kursu polskiego złotego w stosunku do waluty, w której wyrażona jest suma ubezpieczenia ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1.2. posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

4 000 000,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony)

W przypadku środków finansowych lub zdolności kredytowej wyrażonych w innej walucie niż polski złotych należy dokonać przeliczenia według średniego kursu polskiego złotego w stosunku do waluty, w której wyrażone są środki finansowe lub zdolność kredytowa, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

2.1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

2.2.informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1.1.wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN brutto obejmującą budowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2 500 m3.

W przypadku roboty budowlanej, której wartość wyrażona jest w innej walucie niż polski złoty należy dokonać przeliczenia według średniego kursu polskiego złotego w stosunku do waluty, w której wyrażona jest wartość roboty budowlanej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1.2.wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia:

1.2.1.Kierownika Budowy – jedną osobę:

1.2.1.1.uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

1.2.1.2.posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub kierownika robót konstrukcyjno- budowlanych w robocie budowlanej o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł brutto obejmującej budowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2 500 m3

1.2.2.Kierownika robót instalacyjno-sanitarnych – jedną osobę:

1.2.2.1.uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

1.2.2.2.posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub kierownika robót sanitarnych w robocie budowlanej, obejmującej w swym zakresie instalację wentylacji i klimatyzacji.

1.2.3.Kierownika robót elektrycznych – jedną osobę:

1.2.3.1.uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

1.2.4.Specjalistę ds. AKPiA – jedną osobę:

1.2.4.1.posiadającą doświadczenie przy realizacji minimum dwóch robót jako Specjalista z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji w ramach których wartość prac z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej wynosiła nie mniej niż 15 000 000,00 zł brutto dla każdej z tych robót;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.2.5. Kierownika robót ogrodniczo-przyrodniczych – jedną osobę:

1.2.5.1. posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe to jest: biologia, botanika, ogrodnictwo, lub architektura krajobrazu

1.2.5.2. posiadającą doświadczenie w kierowaniu pracami polegającymi na dokonywaniu nasadzeń roślin w przestrzeni ekspozycyjnej złożonej z roślin gatunków dziko występujących o łącznej powierzchni wynoszącej minimum 400 m2 w budynkach;

1.2.6. Kierownika ds. zwierząt, wyposażenia i urządzenia akwarium oraz pomieszczeń dla zwierząt – jedną osobę:

1.2.6.1. posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe to jest: biologia lub zootechnika lub weterynaria lub zoologia,

1.2.6.2. posiadającą doświadczenie w kierowaniu pracami polegającymi na organizowaniu przestrzeni ekspozycyjnej złożonej ze zwierząt gatunków dziko występujących o łącznej powierzchni wynoszącej minimum 100 m2 w budynkach.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatni 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;

2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;

Ponadto Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w Rozdziale IX, pkt. 9.1-9.7. SIWZ odnośnie tego podmiotu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w Rozdziale IX, pkt 8 SIWZ oraz w pkt 9.1-9.7. SIWZ należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty o których mowa w pkt. 9.8-9.11. SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór Umowy, określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

2.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

3.1. nie podlegają wykluczeniu. Zam. wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wyk.wobec,którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia,o których mowa w art. 24 ust. 1 u. Pzp. Ponadto Zam.wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wyk. na podstawie przesłanek do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) u. Pzp.

3.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://umsosnowiec.logintrade.net/. Sposób przeprowadzenia aukcji elektronicznej został określony w Załączniku nr 8 do SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 012-022835
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Sosnowca przy ul. Ignacego Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec,piętro III, pok. 315, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych przy użyciu tokena (kodu) umożliwiającego odszyfrowanie każdej oferty.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX:

1.1. w pkt 9.1. SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych;

1.2. pkt 9.2.–9.3. i 9.5. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1 i pkt 10.2 lit. b), SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 10.2 lit. a), SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.1, SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt 10.1, SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10 zdanie pierwsze stosuje się.

4. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty podanej w Formularzu Oferty.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w niniejszym ust. za pomocą Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych. Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Terminy na składanie odwołań zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą postępować z uwzględnieniem następujących zasad:

2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

2.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

3.1. ceny brutto „Kc” – (waga- 60 %)

3.2. doświadczenie Kierownika Budowy „Kkb” – (waga- 20 %)

3.3. doświadczenie Kierownika robót instalacyjno-sanitarnych „Kki” – (waga- 10 %)

3.4. doświadczenie Kierownika robót ogrodniczo-przyrodniczych „Kko” – (waga-10 %)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/09/2019