Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 442320-2020

21/09/2020    S183

Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych

2020/S 183-442320

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Lubelska 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-241
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Janiga, Wojciech Rejman
E-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl
Tel.: +48 177433293/+48 177433096
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wodgik.rzeszow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.wodgik.rzeszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie wybranych map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. I

Numer referencyjny: DZ.261.02.01.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

a) kartograficzne opracowanie rzeźby terenu

— uzgodnienie styków, weryfikacja i agregacja obiektów w klasie KR_ObiektKarto dotyczących rzeźby terenu opracowanych w kroju arkuszowym na podstawie danych z numerycznego modelu terenu NMT,

— weryfikację redakcji obiektów rzeźby terenu i etykiet oraz ujednolicenie sposobu zapisu w strukturach XML,

— zapis obiektów rzeźby terenu w klasie KR_ObiektKarto, w kroju powiatów zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SOPZ oraz z wyjaśnieniami i zaleceniami GUGiK (zał. nr 1 do SOPZ),

— przygotowanie wizualizacji kartograficznej obiektów rzeźby terenu;

b) mapa spadków

— wygenerowanie nachylenie/spadku terenu na podstawie NMT i wykonanie reklasyfikacji,

— opracowanie kolorystyki mapy i zapis cyfrowy;

c) mapa ekspozycji (opcja)

— wygenerowanie kierunków największego spadku terenu względem stron świata/ekspozycji na podstawie NMT i wykonanie reklasyfikacji,

— opracowanie kolorystyki mapy i zapis cyfrowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 280 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Woj. podkarpackie

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące prace:

1. kartograficzne opracowanie rzeźby terenu dla obszaru poszczególnych powiatów województwa podkarpackiego:

a) zweryfikować, a następnie uzupełnić i zmodyfikować zgeneralizowany numeryczny model terenu NMT;

b) zweryfikować, a następnie uzupełnić i zmodyfikować obiekty rzeźby terenu pozyskane z klas KR_ObiektKarto arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w oparciu o materiały źródłowe o których mowa w rozdz. III SOPZ;

c) uzgodnić wszystkie styki dla obiektów rzeźby terenu pozyskanych z klas KR_ObiektKarto (arkusze);

d) zweryfikować, a następnie uzupełnić i zmodyfikować etykiety dotyczące obiektów rzeźby terenu pozyskanych z klas KR_ObiektKarto;

e) wprowadzić zmiany w bazie danych obiektów topograficznych BDOT10k w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym;

f) zapisać obiekty rzeźby terenu w klasie KR_ObiektKarto, w kroju powiatów zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 oraz z wyjaśnieniami i zaleceniami GUGiK opisanymi w załączniku nr 1 do SOPZ;

g) wykonać kontrolę opracowania (kontrole atrybutowe i geometryczne) oraz sporządzić dokumentację zasadniczych procesów i wszystkich czynności kontrolnych;

h) przygotować wizualizację kartograficzną obiektów rzeźby terenu wraz z etykietami uwzględniającą zmiany zasad reprezentacji obiektów na mapach w różnych skalach w miarę możliwości zgodnie ze standardami technicznymi tworzenia opracowań kartograficznych opisanymi w rozporządzeniu, o którym mo (...);

2. mapa spadków (nachylenia terenu):

a) wygenerować spadki terenu na podstawie numerycznego modelu terenu;

b) wykonać reklasyfikację (grupowanie) spadków terenu;

c) opracować kolorystykę dla utworzonych klas (grup);

d) zapisać tak utworzoną Mapę spadków w kroju arkuszowym i w kroju gmin;

3. mapa ekspozycji (kierunków największego spadku terenu względem stron świata) – opcja:

a) wygenerować kierunki największego spadku terenu (ekspozycji) na podstawie numerycznego modelu terenu,

b) wykonać reklasyfikację (grupowanie) kierunków największego spadku terenu (ekspozycji),

c) opracować kolorystykę dla utworzonych klas (grup),

d) zapisać tak utworzona Mapę ekspozycji w kroju arkuszowym i w kroju gmin.

Podział prac i zasięg przestrzenny opracowania: województwo podkarpackie (25 powiatów),

a) w ramach zamówienia podstawowego należy wykonać kartograficzne opracowanie rzeźby terenu i Mapę spadków w podziale na 4 etapy:

— etap I – 6 powiatów: bieszczadzki (1801), brzozowski (1802), przemyski (1813), sanocki (1817), leski (1821), m. Przemyśl (1862),

— etap II – 6 powiatów: dębicki (1803), jasielski (1805), krośnieński (1807), ropczycko-sędziszowski (1815), strzyżowski (1819), m. Krosno (1861),

— etap III – 7 powiatów: jarosławski (1804), leżajski (1808), lubaczowski (1809), łańcucki (1810), przeworski (1814), rzeszowski (1816), m. Rzeszów (1863),

— etap IV – 6 powiatów: kolbuszowski (1806), niżański (1812), mielecki (1811), stalowowolski (1818), tarnobrzeski (1820), m. Tarnobrzeg (1864);

b) w ramach zamówienia objętego prawem opcji należy wykonać mapę ekspozycji w podziale na 4 etapy jak wyżej.

Szczegółowy zakres prac opisany w tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady i usterki / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób realizujących zamówienie / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 280 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego, rozumianego jako minimalny poziom zamówienia, oraz udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest przekazanie Wykonawcy oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, tj. o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

Oświadczenie woli o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie, nie później niż po upływie 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy. W przypadku przekazania Wykonawcy oświadczenia woli w terminie późniejszym skorzystanie z prawa opcji jest możliwe po uprzedniej, pisemnej zgodzie Wykonawcy.

Termin, o którym mowa uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu terminu Zamawiający nada przesyłkę zawierającą pisemne oświadczenie woli o skorzystaniu z prawa opcji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) albo złoży pisemne oświadczenie woli o skorzystaniu z prawa opcji w siedzibie Wykonawcy.

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji.

Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same, jak te które obowiązują przy realizacji przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego.

Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje opracowanie mapy ekspozycji na podstawie numerycznego modelu terenu NMT.

W ramach zamówienia objętego prawem opcji należy wykonać prace określone w SOPZ w rozdz. IV pkt 3 dla 25 powiatów województwa podkarpackiego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020 (RPPK.02.01.00-18-0037/16) – Podkarpacki system informacji przestrzennej (PSIP), budżetu państwa i budżetu województwa podkarpackiego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium – przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodne z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów i sposobu oceny znajduje się w SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego, rozumianego jako minimalny poziom zamówienia, oraz udzielenie zamówienia w ramach opcji.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Uwaga:

Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego lub mierniczego górniczego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

W wysokości co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie w ramach jednego lub więcej zleceń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2011 r. nr 279, poz. 1642), co najmniej 10 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, opracowanych na podstawie BDOT10k.

Zamawiający pod pojęciem „wykonał należycie” rozumie prace przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, których jakość wykonania została potwierdzona pozytywnym protokołem odbioru.

Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych w formie JEDZ oraz na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty i w innych oświadczeniach Wykonawcy.

— dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do jego wykonania, tj. posiadającymi kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:

a) dwoma osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia zawodowe z zakresu „redakcja map” zgodnie z art. 43 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

b) jedną osobą posiadającymi kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia zawodowe z zakresu „fotogrametria i teledetekcja” zgodnie z art. 43 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

c) jedną osobą posiadającą doświadczenie w wykonywaniu co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu numerycznego modelu terenu NMT lub opracowaniu rzeźby terenu lub opracowaniu map pochodnych na podstawie numerycznego modelu terenu.

Zamawiający żąda, aby co najmniej 2 wyżej wymienione osoby posiadały doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu i redakcji standardowego opracowania kartograficznego – mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k.

Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę jednej (tej samej) osoby trzykrotnie tzn. raz jako spełniającej wymagania pkt a, drugi raz jako spełniającej wymagania pkt b i trzeci raz jako spełniającej wymagania pkt c.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę na pełen etat, co najmniej osoby która będzie pełnić funkcję kierownika prac stanowiących przedmiot zamówienia. Jednocześnie na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 8a lit. a i b ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania:

a) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

c) innych dokumentów

— zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań znajdują się w § 5 Istotnych dla stron postanowień umowy (tom II SIWZ).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, PKO Bank Polski S.A., nr: 76 1020 4391 0000 6702 0159 2534,

— poręczeniach bankowych,

— poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w przypadkach opisanych w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Rzeszowie w siedzibie WODGiK, ul. Lubelska 4 pok 1.

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego generowanego przez miniPortal w dedykowanej aplikacji pobranej ze strony miniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 7.2 IDW (tomie I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców) oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje, że w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodów o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych w formie JEDZ oraz na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty i w innych oświadczeniach Wykonawcy.

Uwaga: Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może w JEDZ ograniczyć się jedynie do wypełnienia w zakresie części IV punktu: α „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” bez dalszego uzupełniania sekcji A, B, C, D, części IV JEDZ.

Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW, należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp – złożyć dokumenty zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 8.2 IDW (Instrukcja dla Wykonawców).

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A., nr: 76 1020 4391 0000 6702 0159 2534;

b) poręczeniach bankowych;

c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

Dostarczona w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokumentacja powinna być przez Wykonawcę odpowiednio oznakowana, zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych Polityki spójności na lata 2014–2020.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że klauzula informacyjna w zakresie RODO znajduje się w SIWZ.

Wykonawca może przesłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne (u.f.z.) za pośrednictwem Platformy elektronicznego fakturowania (dostęp: www.efaktura.gov.pl) na nr konta Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Waraszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Waraszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Waraszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2020