Diensten - 442339-2018

11/10/2018    S196    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Alicante: Diensten inzake documentbeheer

2018/S 196-442339

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
V-03965324
Avenida de Europa, 4
Alicante
03008
Spanje
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
NUTS-code: ES521

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten inzake documentbeheer

Referentienummer: AO/003/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72512000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Perceel 2: Diensten in verband met de verwerking van briefwisseling die de EUIPO ontvangt of produceert, hetzij handmatig, hetzij elektronisch, en het digitale beheer van documenten en gegevens.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diensten in verband met de verwerking van briefwisseling die de EUIPO ontvangt of produceert, hetzij handmatig, hetzij elektronisch, en het digitale beheer van documenten en gegevens

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521
Voornaamste plaats van uitvoering:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2: Het onderwerp van perceel 2 is het verlenen van diensten in verband met de verwerking van briefwisseling die het EUIPO ontvangt of produceert, hetzij handmatig, hetzij elektronisch, alsook het verlenen van diensten in verband met het digitale gegevensbeheer.

Ter informatie: de belangrijkste diensten die in deze aanbesteding zijn opgenomen, zijn de volgende:

— dienst 1: beheer van inkomende en uitgaande briefwisseling en pakketten bij het EUIPO,

— dienst 2: digitalisering en/of digitale verwerking van briefwisseling,

— dienst 3: digitale distributie van briefwisseling (postverzending),

— dienst 4: coderen van gegevens („Key-In”),

— dienst 5: betalingsidentificatie,

— dienst 6: koppeling van betalingen.

De distributie van diensten betekent echter niet dat elk van deze activiteiten afzonderlijk kan worden verricht.

In feite zijn sommige diensten afhankelijk van de voorafgaande tenuitvoerlegging van andere diensten, terwijl andere tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwalitatieve criteria / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 139-316711
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Diensten in verband met de verwerking van briefwisseling die de EUIPO ontvangt of produceert, hetzij handmatig, hetzij elektronisch, en het digitale beheer van documenten en gegevens

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/10/2018