Werken - 442347-2018

11/10/2018    S196    - - Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Finland-Rovaniemi: Bouwwerkzaamheden

2018/S 196-442347

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Rovaniemen kaupunki
1978283-1
Jämytie 33
Rovaniemi
96190
Finland
Contactpersoon: Rakennuspäällikkö Juha Välitalo
Telefoon: +358 505677418
E-mail: juha.valitalo@rovaniemi.fi
NUTS-code: FI1D7

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rovaniemi.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Etelärinteen vuokrapäiväkotihanke

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnassa on kyse Rovaniemen kaupunkiin keskustan läheisyyteen toteutettavasta päiväkotihankkeesta. Päiväkoti toteutetaan 10:lle lapsiryhmälle ja sen suunnniteltu bruttoala on noin 2 200 brm2.

Hankkeen toteuttaja suunnittelee ja rakentaa päiväkodin ja vuokraa sen kaupungille hankinta-asiakirjoissa määriteltäväksi jaksoksi (alustavasti 20 vuotta). Tällä jaksolla hankkeen toteuttaja vastaa päiväkodin käytettävyydestä ja ylläpidosta. Ylläpitopalvelut sisältävät todennäköisesti muun muassa kiinteistönhoidon ja vuosikorjaukset sekä käytettävyyden edellyttämät peruskorjaukset sekä mahdollisesti siivouksen.

Palvelujen tarkka sisältö määritellään hankinnan asiakirjoissa. Hankkeen toteuttaja vuokraa päiväkodin tontin kaupungilta.

Tavoitteena on allekirjoittaa hankintasopimus keväällä 2019 ja käynnistää rakennustyöt kesällä 2019. Päiväkodin käyttöönoton tavoiteajankohtana on heinäkuu 2020.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Päiväkoti rakennetaan Rovaniemen kaupunkiin sille osoitetulle tontille osoitteessa Santamäentie 18-20.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinta kattaa Etelärinteen päiväkodin toteutuksen ja vuokraamisen kaupungille edellä kohdassa II.1.4) kuvatulla tavalla.

Hankkeen toteuttaja on tarkoitus kilpailuttaa avoimella menettelyllä, jossa muun muassa luonnos hankkeen toteuttajan kanssa solmittavasta vuokrasopimuksesta liitetään tarjouspyyntöaineistoon. Hankintayksikkö valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman toimittajan hinta-laatusuhteen perusteella.

Tarkoitus on, että tarjoaja toimittaa tarjouksensa liitteenä L1-tasoiset suunnitelmat (pohjapiirustus, julkisivut ja leikkaus) rakennuksesta ja tontin käyttösuunnitelman. Lisäksi tarkoituksena on, että tarjoaja esittää tarjouksessaan kohteen kiinteän vuokran koko jaksolle (indeksoituna siten kuin hankinnan asiakirjoissa myöhemmin määritellään).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
03/12/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Hankkeesta antavat lisätietoja sähköpostitse Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen rakennuspäällikkö Juha Välitalo (juha.valitalo@rovaniemi.fi) sekä hankkeessa konsulttina toimivan Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:n projektipäällikkö Ville Riihinen (ville.riihinen@inspira.fi). Mahdolliset tiedustelut pyydetään osoittamaan molemmille henkilöille.

Lisätietotiedusteluihin annetut vastaukset eivät ole hankintayksikköä sitovia. Kaikki merkitykselliset tiedot esitetään hankkeen varsinaisessa hankintailmoituksessa tai hankintailmoituksen yhteydessä julkaistavassa tarjouspyyntöaineistossa.

Nykyiseen luonnokseen päiväkodin vuokrasopimukseksi voi tutustua seuraavassa osoitteessa Haahtelan projektipankissa: https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=27882.

Projektipankkijärjestelmään tulee rekisteröityä järjestelmän antamien ohjeiden mukaan (viittauksen tarjouspyyntöön ja lisäkirjeeseen voi sivuuttaa).

Hankkeesta kiinnostuneet mahdolliset tarjoajat voivat esittää vapaamuotoisesti kommenttejaan ja muutosehdotuksiaan vuokrasopimukseen sähköpostitse edellä mainittuihin osoitteisiin. Nämä kommentit ja muutosehdotukset pyydetään toimittamaan viimeistään ke 31.10.2018.

Hankintayksikkö huomioi kommentit hankintailmoituksen yhteydessä julkaistavassa tarjouspyyntöaineistossa harkintansa mukaan.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018