Diensten - 442358-2020

21/09/2020    S183

Nederland-Amersfoort: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2020/S 183-442358

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatsbosbeheer
Nationaal identificatienummer: 30263544
Postadres: Smallepad 5
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3811 MG
Land: Nederland
Contactpersoon: Lucie Kern
E-mail: l.kern@staatsbosbeheer.nl
Telefoon: +31 306926111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.staatsbosbeheer.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/216068
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279286&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279286&B=CTMSOLUTION
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: tuin- en bosbouw

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamisch aankoopsysteem projectpersoneel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

SBB heeft regelmatig behoefte aan inhuur van projectpersoneel. Dit als tijdelijke aanvulling op de vaste bezetting voor projecten. Het gaat dan meestal om afgebakende opdrachten waarvoor specifieke financiering is. Voor de invulling van deze behoefte heeft SBB gekozen om een DAS in te stellen en zij nodigt geïnteresseerde partijen uit (zowel ondernemingen als ZZP- ers), om zich te registreren en aan te melden binnen dit DAS.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SBB beoogt met het DAS op eenvoudige wijze en flexibel opdrachten te kunnen plaatsen en te gunnen aan aanbieders van projectpersoneel. Het te plaatsen personeel zal aangestuurd worden door medewerkers van SBB voor het te behalen resultaat. Soms is er personeel nodig om de projectopdracht duidelijker te krijgen. Het gaat dan om een politiek bestuurlijk traject om tot een gedragen en gefinancierd plan te komen. Soms gaat het om projectleiding om uitvoering te geven aan een vastomlijnd projectplan. Ook is er regelmatig behoefte aan project personeel met een specifieke focus op bijvoorbeeld directievoering en toezicht, aanvraag vergunningen, omgevingsmanagement of eindverantwoording richting subsidiegever.

De gevraagde profielen variëren van ervaren WO opgeleide projectleiders tot praktisch ingestelde en ondersteunende HBO of MBO opgeleide projectmedewerkers.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De volgende bijlagen dienen deel uit te maken van uw verzoek tot toelating:

1. Uniform Europees Aanbestedingsdocument;

2. Verklaring omtrent inschrijving (bijlage B).

Alle bijlagen dienen te worden ondertekend door een daartoe rechtsgeldig bevoegd persoon.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2025
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Postadres: Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60
Plaats: 's-Gravenhage
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/09/2020