Werken - 442366-2018

11/10/2018    S196    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Lycksele: Leggen van computerkabels

2018/S 196-442366

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lycksele kommun
212000-2635
Storgatan 22
Lycksele
921 81
Zweden
Telefoon: +46 950-16256
E-mail: johan.celinder@lycksele.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lycksele.se

Adres van het kopersprofiel: https://www.e-avrop.com/lycksele/e-User/Default.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/lycksele/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=38838
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/lycksele/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=38838
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mark-och fiberarbeten Bredband

Referentienummer: UH-2018-134
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45314320
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Ramavtals upphandling omfattande två (2) delområden. Delområde 1 omfattar mark- och anläggningsarbeten som erfordras för att kunna hantera bredbandsnätet samt projekt för bredbandsfiber. Delområde 2 omfattar fibersvetsning och fiberblåsning.

Omfattningen redovisas i sin helhet i upphandlingsdokumenten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mark och anläggning

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45314320
45314310
32561000
45232332
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
NUTS-code: SE331
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lycksele

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ramavtals upphandling omfattande två (2) delområden. Delområde 1 omfattar mark- och anläggningsarbeten som erfordras för att kunna hantera bredbandsnätet samt projekt för bredbandsfiber. Delområde 2 omfattar fibersvetsning och fiberblåsning.

Omfattningen redovisas i sin helhet i upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Se upphandlingsdokumenten

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fibersvets och fiberblåsning

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45314320
45314310
32561000
45232332
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
NUTS-code: SE331
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lycksele

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ramavtals upphandling omfattande två (2) delområden. Delområde 1 omfattar mark- och anläggningsarbeten som erfordras för att kunna hantera bredbandsnätet samt projekt för bredbandsfiber. Delområde 2 omfattar fibersvetsning och fiberblåsning.

Omfattningen redovisas i sin helhet i upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Se upphandlingsdokumenten

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Se upphandlingsdokumenten

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Se Upphandlingsdokumenten

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Zweden
Telefoon: +46 90-177400
E-mail: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internetadres: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018