Werken - 442418-2018

11/10/2018    S196    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Timișoara: Revisie- en opknapwerkzaamheden

2018/S 196-442418

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Administrația Națională Apele Române — Administrația Bazinală de Apă Banat
Romania
Bulevardul Mihai Viteazu nr. 32, județ Timiș
Timișoara
300222
Roemenië
Contactpersoon: Casalean Lenuța
Telefoon: +40 256491848
E-mail: casalean.lenuta@dab.rowater.ro
Fax: +40 256491798
NUTS-code: RO424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: WWW.ROWATER.RO/DABANAT

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gospodărirea apelor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizare sediu întreținere canal navigabil

Referentienummer: 35/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45453000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Proiectare si executie pentru lucrarea „Modernizare sediu intretinere canal navigabil, Municipiul Timisoara, judetul Timis", conform caietului de sarcini:

— Proiectare: 25 437,78 RON fara TVA,

— Asistenta tehnica de proiectare: 7 631,34 RON fara TVA,

— Certificat energetic al cladirii: 840 RON fara TVA,

— C + M: 508 755,69 RON fara TVA,

— utilaje, echipamente tehnice si functionale: 18 000 RON fara TVA.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor, cu 10 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor.

Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, este 15 zile.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 560 664.81 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71242000
71314300
71322000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Timisoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 35.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Proiectare si executie „Modernizare sediu intretinere canal navigabil, conform caietului de sarcini:

— Proiectare: 25 437,78 RON fara TVA,

— Asistenta tehnica de proiectare: 7 631,34 RON fara TVA,

— Certificat energetic al cladirii: 840 RON fara TVA,

— C + M: 508 755,69 RON fara TVA,

— utilaje, echipamente tehnice si functionale: 18 000 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate. In DUAE se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii, conform prevederilor art. 183, 170 alin. (3) si 193, 195 din Legea 98/2016.

— Declaratie pe proprie raspundere, în temeiul art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016, completata în conformitate cu DUAE, in baza art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate — declaratia se completeaza si de catre terti sustinatori si subcontractanti — daca este cazul,

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv; pentru straini se accepta documente echivalente. Prezentarea acestuia se va face doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat la finalizarea evaluarii ofertelor; acesta trebuie sa fie valabil la data prezentarii,

— Certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor, contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.). Din aceste certificate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii — aceste certificate se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat la finalizarea evaluarii ofertelor. Certificatele trebuie sa fie valabile la data prezentarii. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

Neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016, pentru ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti. Se va prezenta „Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60" din legea 98/2016, odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, tert sustinator si subcontractant). Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: Bojin Titu, Vlaicu Ionel, Caxi Veronica, Luci Ervin, Bociort Lucretia. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator (impreuna cu documentele anexa la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

Nota: Toate documentele întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta scanate in SEAP. Pentru celelalte documente solicitate în cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice române, se va permite depunerea acestora în oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite de traducerea autorizata in limba româna.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciu... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). In cazul in care cerintele de calificare referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza de catre operatorul economic prin invocarea sustinerii de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.

Emiterea Certificatului de performanţă energetică pentru — „Modernizare sediu intretinere canal navigabil" ce poate fi elaborat de catre o persoana fizica autorizata/sau persoana juridica, auditor energetic atestat M.D.R.A.P.

Informatii privind asociatii (daca este cazul): In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii semnatari ai acordului de asociere).

Cerinta 1: Experienta similara — lista principalelor prestari de servicii realizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani. Ofertantii trebuie sa fi prestat, in ultimii 3 ani, servicii de proiectare a lucrarilor de complexitate similara cu serviciile de proiectare a lucrarilor ce fac obiectul contractului, respectiv proiectare constructii civile, modernizare, renovare, in conformitate cu art. 179 lit. b) din Legea 98/2016, in valoare cumulata de minim 25 437 RON fara TVA, la nivelul cel putin al unui contract sau a mai multor contracte (ultimii 3 ani se vor calcula de la data limita a depunerii ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari al termenului limita prevazut in anuntul de participare). Nota: Valoarea cumulata a serviciilor de proiectare a lucrarilor care va fi luata in considerare este fie valoarea totala a serviciilor de proiectare a lucrarilor din contract/contracte, in cazul in care ofertantul a actionat ca unic contractant, fie o parte din valoarea totala a serviciilor de proiectare a lucrarilor din contract/contractele corespunzatoare, cu cota sa din participarea la asociere sau ca subcontractant. Lista principalelor servicii de proiectare a lucrarilor va fi insotita de certificari/documente (copii dupa partile cuprinzand informatii relevante din contracte/procese verbale de receptie/recomandari/certificate constatatoare etc.) emise si contrasemnate de beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor de proiectare a lucrarilor. Cerinta 2: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, asociati, terti sustinatori.

Cerinta 3: Informatii privind asociatii (daca este cazul). In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii semnatari ai acordului de asociere). Cerinta 4: Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). In cazul in care cerintele de calificare referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza de catre operatorul economic prin invocarea sustinerii de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.

Experienta similara: Lista cu lucrari executate in ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca au fost executate la nivelul cel putin a unui contract — maxim 3 contracte, lucrari din domeniul constructiilor similare (constructii civile, lucrari de modernizare, lucrari de renovare) din punct de vedere a complexitatii si utilitatii sau superioare din punct de vedere a complexitatii si/sau scopului, a caror valori/valoare cumulata a fost de minim valoarea estimata a prezentului contract, respectiv suma de 508 755 RON fara TVA. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.

Eventuele minimumeisen:

Toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. Completarea DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertei. Obligativitatea certificatului energetic a fost introdusă prin Legea 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. Actul normativ, conform Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 23 iulie 2013.

Daca subcontractantul, asociatul, tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca subcontractantul, asociatul, tertul/tertii sustinator/sustinatori, fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal.

Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. Toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexa ce probeaza modul efectiv de sustinere), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Completarea DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota: Autoritatea contractanta verifica daca subcontractantul, asociatul, tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala si nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167. Daca subcontractantul, asociatul, tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca subcontractantul, asociatul, tertul/tertii sustinator/sustinatori, fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal. Toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. Completarea DUAE, in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Completarea DUAE, in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv va face dovada indeplinirii cerintei de mai sus, specificand daca acestea sunt in dotare proprie sau sa demonstreze accesul la acestea prin una din formele: inchiriere, comodat, leasing, contract prestari servicii, contract de furnizare direct pe amplasament sau alte forme de dispunere a acestora. Completarea DUAE, in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completarea DUAE, in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv va face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara prin prezentarea de procese verbale de receptie intocmite in conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor: procesul-verbal de receptie finala/procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, proces verbal pe obiect care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit si/sau oricare document din care operatorul economic poate demonstra indeplinirea cerintei si din care sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (indicatorii tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor. Completarea DUAE, in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Subcontractantul va face dovada ca nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta acordul de subcontractare.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/01/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

In vederea intocmirii corespunzatoare si complete a ofertei tehnice si financiare, autoritatea contractanta solicita vizitarea amplasamentului de catre ofertanti, in vederea obtinerii tuturor datelor necesare conform cu situatia din teren si fundamentarea solutiilor propuse. Vizitarea amplasamentului se va face in prezenta reprezentantului A.B.A. Banat.

Completarea DUAE, in conformitate cu prevederile art. 193 aliniatul (1) din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE poate fi descarcat, in vederea completarii si depunerii, de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa: www.e-licitatie.ro), link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd

DUAE se va depune, dupa caz, si de catre asociat, subcontractant, tert sustinator, caz in care va depune o declaratie care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze la cerere si fara intarziere documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE. In cazul operatorilor economici straini, se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. In cazul in care pe primul loc se situeaza doua sau mai multe oferte cu punctaj egal, departajarea se va face in functie de pret, iar in cazul in care si preturile sunt egale, ofertantilor respectivi li se va solicita o noua propunere financiara, sub forma de clarificari de documente in SEAP, care contin noi preturi, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertele ale caror preturi, exclusiv TVA, nu vor fi criptate în SEAP nu vor putea fi supuse evaluarii. Deoarece procedura de atribuire se desfasoara integral prin mijloace electronice, operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in SEAP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Oficiul Juridic al Administrației Bazinale de Apă Banat
Bulevardul Mihai Viteazu nr. 32
Timișoara
300222
Roemenië
Telefoon: +40 256491848
E-mail: mircea.sumalan@dab.rowater.ro
Fax: +40 256491798

Internetadres: www.rowater.ro/dabanat

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018