Werken - 442424-2018

11/10/2018    S196    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Aschaffenburg: Wegenbouwwerken

2018/S 196-442424

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Aschaffenburg
Dalbergstraße 15
Aschaffenburg
63739
Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle der Stadt Aschaffenburg
Telefoon: +49 60213301774
E-mail: vergabestelle@aschaffenburg.de
Fax: +49 6021330464
NUTS-code: DE261

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aschaffenburg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=147423
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.staatsanzeiger-eservices.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.staatsanzeiger-eservices.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erschließung Baugebiet Anwandeweg – Bauabschnitt 1

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Kanal- und Straßenbau, Erdarbeiten Versorger

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44163111
45247110
45112710
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE261
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aschaffenburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Für die Stadt Aschaffenburg im Wesentlichen zu erbringende Leistungen:

— ca. 5 800 m2 Asphaltarbeiten,

— ca. 11 000 m2 Drainbeton,

— ca. 12 000 m Borde,

— ca. 11 000 m2 Pflasterarbeiten,

— ca. 2 800 m Kanalbauarbeiten, überwiegend DN 300-500,

— ca. 200 Stück Hochstämme.

Für die Aschaffenburger Versorgungs-GmbH:

— ca. 3 800 m3 Erdaushub für Gas- und Wasserversorgungsleitungen,

— ca. 2 600 m3 Sandbett für Gas- und Wasserversorgungsleitungen,

— ca. 400 m3 Erdaushub für Elektroversorgungsleitungen,

— ca. 1 000 m3 Sandbett für Elektroversorgungsleitungen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/02/2019
Einde: 29/10/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Bieter müssen mit ihrem Angebot zum Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit eine abrufbare Eintragung in der allg. zugänglichen Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmern e. V. nachweisen. Der Nachweis kann auch durch eine Eigenerklärung zur Eignung erbracht werden.

Ferner müssen die Bieter die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL – GZ 961 für die Beurteilungsgruppe AK 2 erfüllen.

Als weiterer Nachweis der Fachkunde ist eine Mitgliedschaft im Verein Qualitätssicherung Pflasterbauarbeiten e. V. zu erbringen. Alternativ ist die Qualifikation des für die Pflasterbauarbeiten und Einfassungen (Borde, Pflasterrinnen) vorgesehenen Personals mit Facharbeiterbriefen und/oder Bescheinigungen über die Teilnahme an fachlichen Fortbildungen nachzuweisen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Vertragserfüllungsbürgschaft: 5 % der Auftragssumme

Gewährleistungsbürgschaft: 3 % der Abrechnungssumme

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:40
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/01/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:40
Plaats:

Rathaus Aschaffenburg

Dalbergstraße 15

4. Stock

Raum 417

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Keine Bieter oder ihre Bevollmächtigten zugelassen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Die Ausschreibungsunterlagen stehen ab dem 12.10.2018 zur Verfügung.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Postfach 606
Ansbach
91522
Duitsland
Telefoon: +49 981531277
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Fax: +49 981531837
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Auf die Regelung in § 160 Abs. 3 GWB wird verwiesen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018