Werken - 442442-2018

11/10/2018    S196    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Plovdiv: Bouwwerkzaamheden

2018/S 196-442442

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Plovdiv
000471504
pl. „Stefan Stambolov“ No. 1
Plovdiv
4000
Bulgarije
Contactpersoon: Boyana Boyadzhieva — yurist
Telefoon: +359 32656800
E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg
Fax: +359 32660571
NUTS-code: BG421

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.plovdiv.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181002YrSk7113081
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Извършване на СМР на ДЦЛУТМУ в община Пловдив“ по проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, в град Пловдив

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на СМР на ДЦЛУТМУ в община Пловдив по проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, в град Пловдив“ и представлява ремонт на първи етаж от сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович“ (ДДЛРГ), съставляващ сграда с идентификатор 65784.518.457.1 по кадастралната карта на град Пловдив, находяща се в УПИ I-518.457 — образование и здравеопазване, от кв. 176 по плана на втора градска част — гр. Пловдив, с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев“ № 11.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 331 254.17 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Подробно описание на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, включително естество, обем и изисквания за изпълнение на поръчката, са представени в техническите спецификации на възложителя.

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както и правата и задълженията на страните са подробно описани в проекта на договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за изпълнение на поръчката / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 331 254.17 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект № BG05М9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.

Документът, с който се доказва изискването, е удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара, в случай че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се поставя.

Eventuele minimumeisen:

Не се поставя.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

А. Участникът следва да е изпълнил за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, дейности — строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под идентично или сходно с предмета на поръчката се разбира строителство: изграждане или ремонт, или реконструкция на сграда с РЗП мин. 560 м2, в която се изпълняват социални услуги по смисъла на Закона за социалното подпомагане и правилника за неговото прилагане. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага съгл. чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

При посочване на участие с използване на подизпълнител изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. При подаване на офертата участникът следва да предостави изискуемата информация в част ІV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП — списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, на които е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.

Б. Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2015 — система за управление на качеството, или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с предметен обхват в областта на строителството.

Сертификатът за система за управление на качеството по стандарт БДС ISO 9001:2015 трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. В случай на участие на обединение спазването на изискването може да бъде осигурено от 1 или повече от партньорите в обединението съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите по строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство. При подаване на офертата участникът следва да предостави изискуемата информация в част ІV, раздел Г от ЕЕДОП.

Документи за доказване на изискването: валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с предметен обхват в областта на строителството (заверено копие). Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата.

Eventuele minimumeisen:

А. Участникът следва да е изпълнил за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, дейности — изграждане или ремонт, или реконструкция на сграда с РЗП мин. 560 м2, в която се изпълняват социални услуги по смисъла на Закона за социалното подпомагане и правилника за неговото прилагане.

Б. Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2015 — система за управление на качеството, или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с предметен обхват в областта на строителството.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Предметът на поръчката е изпълнение на СМР — ремонт на първи етаж от сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович“ (ДДЛРГ) с цел изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, в град Пловдив. Условията, при които следва да се реализира изпълнението на поръчката, както и правата и задълженията на възложителя и изпълнителя са посочени в проекта на договор — неразделна част от документацията на поръчката, както и в съответствие с ценовото и техническото предложение на участника.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 17:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, ет. 3, зала № 36

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

От процедурата ще бъде отстранен всеки участник:

1. за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3—5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата;

2. за когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП;

3. който няма право да участва в обществени поръчки на основания чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от Закона.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци и ли социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на 100 от сумата на годишния общ оборот за последната приключила финансова година. Възложителят няма да се ползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите, и за третите лица. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал.3 от ЗОП. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъдат обявени чрез съобщение на профила на купувача не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на стойността на аванса. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При предоставяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 от ЗОП в нея трябва да бъде изрично записано, че същата е безусловна и неотменима и че е в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 3 от ЗОП застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на възложителя. При предоставяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 или 3 от ЗОП срокът на валидност и условията на освобождаване/усвояване на гаранцията следва да бъдат съобразени със срока на изпълнение и условията на проекта на договор.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал., т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018