Werken - 442471-2018

11/10/2018    S196    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Vetlanda: Bouwwerkzaamheden

2018/S 196-442471

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vetlanda kommun
212000-0571
Upphandlingsavdelningen
Vetlanda
574 80
Zweden
Telefoon: +46 38397143
E-mail: maja.karlsson@vetlanda.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.e-avrop.com/vetlanda/e-Upphandling/Default.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ombyggnation av lägenheter, Kv kantarellen

Referentienummer: UH-2018-117
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Witalabostäder AB bjuder in till anbudsgivning avseende ombyggnad och renovering av lägenheter och lokaler i Kv. Kantarellen i Vetlanda tätort. Entreprenaden omfattar del 1-6 och del 9-16. Ombyggnad av del 7-8 har utförts under hösten 2016 och dessa arbeten utgör referensobjekt för denna entreprenad. Entreprenaden genomförs som totalentreprenad.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 69 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45223000
45400000
45300000
45262690
45261214
45331210
45232151
45262700
44162300
45330000
51900000
45261310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Witalabostäder AB bjuder in till anbudsgivning avseende ombyggnad och renovering av lägenheter och lokaler i Kv. Kantarellen i Vetlanda tätort. Entreprenaden omfattar del 1-6 och del 9-16. Ombyggnad av del 7-8 har utförts under hösten 2016 och dessa arbeten utgör referensobjekt för denna entreprenad. Entreprenaden genomförs som totalentreprenad.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 130-295648
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Ombyggnation av lägenheter, Kv kantarellen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Byggkompaniet i Nässjö AB
556684-8460
Queckfeldtsgatan 67
Nässjö
571 38
Zweden
Telefoon: +46 380-556971
E-mail: tobias@byggkompaniet.com
NUTS-code: SE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 200 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Witalabostäder AB
Vetlanda
574 80
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018