Werken - 442478-2018

11/10/2018    S196    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Wenen: Bouwwerkzaamheden voor universiteit

2018/S 196-442478

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Trabrennstraße 2c
Wien
1020
Oostenrijk
Contactpersoon: Unternehmensbereich Universitäten
Telefoon: +43 50244-4021
E-mail: michael.plank@big.at
Fax: +43 50244-4704
NUTS-code: AT13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.big.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Immobilienbewirtschaftung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1030 Wien, Schlachthausgasse 43, Neubau Bioloigiezentrum Universität Wien St. Marx, Baumeister

Referentienummer: 97.300/144-UBU/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214400
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1030 Wien, Schlachthausgasse 43, Neubau Biologiezentrum Universität Wien St. Marx, Baumeister

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 18 723 773.39 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT130
Voornaamste plaats van uitvoering:

1030 Wien

Schlachthausgasse 43

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Neubau Biologiezentrum St. Marx: Baumeisterarbeiten, u. a. Beton- und Stahlbeton-, Maurer-, Estricharbeiten, Fertigteile, WDVS, Erdungs- und Blitzschutzarbeiten

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gewährleistungsfristverlängerung / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Schlüsselperson Bauleiter / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Schlüsselperson Polier / Weging: 3
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 125-284012
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4600203571
Benaming:

Baumeister

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
STEINER BAU Gesellschaft m.b.H. Baumeister
Industriestraße 2
St. Paul/Lavanttal
9470
Oostenrijk
NUTS-code: AT21
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 723 773.39 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nationale Erkennungsnummer: [L-658033-8a3]

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192-196
Wien
1030
Oostenrijk
Telefoon: +43 1/60149/0
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Fax: +43 71123/8891541

Internetadres: https://www.bvwg.gv.at/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018