Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Roba - 442519-2019

Submission deadline has been amended by:  502096-2019
20/09/2019    S182

Hrvatska-Karlovac: Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

2019/S 182-442519

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Veleučilište u Karlovcu
Nacionalni registracijski broj: 62820859976
Poštanska adresa: Trg J. J. Strossmayera 9
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nikolina Smajla, dr.sc.
E-pošta: nikolina.smajla@vuka.hr
Telefon: +385 47843500
Telefaks: +385 47843503
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vuka.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0036826
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava opreme za znanstveno istraživački rad u području prehrambene tehnologije - pivarstva i edukacije zaposlenika za rad s novom opremom te edukacijskih stupova (5 grupa nabave)

Referentni broj: AZ 04/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet ove nabave je nabava opreme za znanstveno istraživački rad u području prehrambene tehnologije (pivarstva) koja uključuje namještaj za opremanje praktikuma, knjižnice i kabineta, laboratorijsku opremu za potrebe kemijskog i mikrobiološkog laboratorija, tehnološku opremu (uključujući certifikat za tankove) i analitičku opremu za analizu piva. Uz opremu, predviđena je instalacija i validacija uređaja, te osnovna i dodatna (napredna) edukacija zaposlenika za rad s novom opremom.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 991 521.13 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Oprema po shemama za opremanje praktikuma, knjižnice i kabineta

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39180000 Laboratorijski namještaj
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, HR-47000 Karlovac, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave grupe 1 je oprema po shemama za opremanje praktikuma, knjižnice i kabineta. Detaljan opis predmeta nabave (tehnička specifikacija opreme) nalazi se u Prilogu 1. dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok na opremu - Minimalni jamstveni rok je 12 mjeseci, a maksimalni produženi jamstveni rok koji se uzima u obzir je 60 mjeseci.Metodologija dodijele bodova opisana je u DON, točka 9.4. / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 569 800.40 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 02/01/2019
Završetak: 15/05/2020
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt „Atrij znanja“ financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Odluke o financiranju Klasa: 910-08/17-01/00069, Ur.br. 533-03-18-0405 od 27.04.2018.

II.2.14)Dodatni podaci

Napomena: Planirani početak izvršenja ugovora je siječanj 2020. godine, ali on ovisi o trajanju postupka javne nabave, odnosno trenutku dodjele ugovora.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava tipske opreme i laboratorijske opreme za potrebe kemijskog i mikrobiološkog laboratorija sukladno projektu opreme te edukacije zaposlenika za rad s novom opremom.

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
38432200 Kromatografi
51430000 Usluge instaliranja laboratorijske opreme
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, HR-47000 Karlovac, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave grupe 2 je tipska i laboratorijska oprema za potrebe kemijskog i mikrobiološkog laboratorija sukladno projektu opreme te edukacije zaposlenika za rad s novom opremom. Detaljan opis predmeta nabave (tehnička specifikacija opreme) nalazi se u Prilogu 1. dokumentacije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta vezanog sustava tekućinske kromatografije i masene spektrometrije LCMSMS - metodologija dodijele bodova opisana je u točki 9.4. DON / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta vezanog sustava plinske kromatografije i masene spektrometrije GCMSMS- metodologija dodijele bodova opisana je u točki 9.4. DON / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 60
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 780 969.73 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 02/01/2020
Završetak: 20/05/2020
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt „Atrij znanja“ financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Odluke o financiranju Klasa: 910-08/17-01/00069, Ur.br. 533-03-18-0405 od 27.04.2018.

II.2.14)Dodatni podaci

Napomena: Planirani početak izvršenja ugovora je siječanj 2020. godine, ali on ovisi o trajanju postupka javne nabave, odnosno trenutku dodjele ugovora.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Tehnološka oprema i certifikat za tankove

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
51430000 Usluge instaliranja laboratorijske opreme
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, HR-47000 Karlovac, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava grupe 3 odnosi se na tehnološku opremu i certifikat za tankove. Detaljan opis predmeta nabave (tehnička specifikacija opreme) nalazi se u Prilogu 1. dokumentacije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta poluautomatske punilice za pivo- metodologija dodijele bodova opisana je u točki 9.4. DON / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta mlina za slad - metodologija dodijele bodova opisana je u točki 9.4. DON-a. / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 448 084.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 02/01/2020
Završetak: 30/04/2020
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt „Atrij znanja“ financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Odluke o financiranju Klasa: 910-08/17-01/00069, Ur.br. 533-03-18-0405 od 27.04.2018.

II.2.14)Dodatni podaci

Napomena: Planirani početak izvršenja ugovora je siječanj 2020. godine, ali on ovisi o trajanju postupka javne nabave, odnosno trenutku dodjele ugovora.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Laboratorijska oprema (Analitička oprema za analizu piva)

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
51430000 Usluge instaliranja laboratorijske opreme
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, HR-47000 Karlovac, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava grupe 4 odnosi se na analitičku oprema za analizu piva.Detaljan opis predmeta nabave (tehnička specifikacija opreme) nalazi se u Prilogu 1. dokumentacije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta komponente za laboratorijsko mjerenje gustoće i sa gustoćom povezane parametre- metodologija dodijele bodova opisana je u točki 9.4. DON / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta komponente za mjerenje kisika i ugljičnog dioksida u pivu- metodologija dodijele bodova opisana je u točki 9.4. DON / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta komponente za refraktometrijsko mjerenje koncentracije i praćenje fermentacije piva- metodologija dodijele bodova opisana je u točki 9.4. DON / Ponder: 5
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok - metodologija dodijele bodova opisana je u točki 9.4. DON-a / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 60
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 873 467.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 02/01/2020
Završetak: 20/05/2020
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt „Atrij znanja“ financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Odluke o financiranju Klasa: 910-08/17-01/00069, Ur.br. 533-03-18-0405 od 27.04.2018.

II.2.14)Dodatni podaci

Napomena: Planirani početak izvršenja ugovora je siječanj 2020. godine, ali on ovisi o trajanju postupka javne nabave, odnosno trenutku dodjele ugovora.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana (vrijedi za sve grupe nabave).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke dokumentacije o nabavi, ponuditelj u ponudi dostavlja ispunjeni e-ESPD obrazac; Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni registar/ Upis u obrtni registar.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente - izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Primopredaja opreme

Grupa 1: Po završetku montaže namještaja naručitelj i odabrani ponuditelj sastavit će zapisnik o primopredaji s opisom svih eventualnih nedostataka koji se moraju otkloniti (ako je primjenjivo). Svi nedostaci moraju se otkloniti u roku od 15 kalendarskih dana. Konačni Primopredajni zapisnik potvrditi će se po otklanjanju eventualnih nedostataka.

Grupa 2: Po završetku montaže namještaja naručitelj i odabrani ponuditelj sastavit će zapisnik o primopredaji s opisom svih eventualnih nedostataka koji se moraju otkloniti. Svi nedostaci moraju se otkloniti u roku od 15 kalendarskih dana. Konačni Primopredajni zapisnik za namještaj potvrditi će se po otklanjanju eventualnih nedostataka.

Za opremu, primopredajni zapisnik potpisat će se po urednoj isporuci, instalaciji, validaciji uređaja i održanoj osnovnoj edukaciji. Plaćanje za grupu 2 će se izvršiti nakon što oba Primopredajna zapisnika budu uredno potpisana.

Grupa 3:. Primopredajni zapisnik potpisati će se po urednoj isporuci, instalaciji i validaciji uređaja.

Grupa 4: Primopredajni zapisnik potpisati će se po urednoj isporuci, instalaciji, validaciji uređaja i održanoj osnovnoj i naprednoj edukaciji.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, HR-47000 Karlovac, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Mjesto: Zagreb
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/09/2019