Werken - 442527-2018

11/10/2018    S196    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Rome: Wegenonderhoud

2018/S 196-442527

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ANAS S.p.A. – Direzione Generale
ITE43
Via Monzambano 10
Roma
00185
Italië
Contactpersoon: Responsabile del Procedimento: dr. ing. Fulvio Maria Soccodato
E-mail: d.decarolis@stradeanas.it
Fax: +39 0644462009
NUTS-code: ITI43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stradeanas.it

Adres van het kopersprofiel: https://acquisti.stradeanas.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Realizzazione infrastrutture stradali

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DG 63/16

Referentienummer: 1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233141
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. Area Centro.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 80 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 1: Toscana (bis) — Codice CIG: 6866104842

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233141
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regione Toscana.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. Area Centro.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componente qualitativa / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aggiudicataria: A.T.I. Bramerini Francesco & Figli S.r.l. (mandataria), Varia Costruzioni S.r.l.(mandante) Di Gabbia A. & Figlio S.r.l. (mandante) Menconi S.r.l. (mandante) F.lli Massai S.r.l. (mandante) Frassinelli S.r.l. (mandante) Seg.Ma Vernici S.r.l.(mandante) con un punteggio complessivo di 100,00 ed un ribasso unico percentuale offerto pari a -36,69 %,

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 2: Marche (bis) — Codice CIG: 6866110D34

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233141
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
NUTS-code: ITI
NUTS-code: ITI3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regione Marche.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. Area Centro.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componente qualitativa / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aggiudicataria: A.T.I. Asfalti S.r.l. mandataria ABIT Strade S.r.l mandante c.f. / Ferretti S.r.l. mandante c/Segnal System S.r.l. mandante, con sede in Via Molino 14 – Grottazzolina (FM), con un punteggio complessivo di 89,989 ed un ribasso percentuale offerto del – 31,880 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 3: Umbria (bis) — Codice CIG: 68661172FE

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233141
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regione Umbria.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. Area Centro.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componente qualitativa / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aggiudicataria: A.T.I. Tecnostrade S.r.l. capogruppo/Calzoni S.p.A. mandante/Essegiemme S.r.l. mandante/Salvati S.p.A. mandante, con sede a Perugia (PG) in Via dei Filosofi 47, con un punteggio complessivo di 86,000 ed un ribasso percentuale offerto del - 31,113 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 4: Abruzzo (bis) — Codice CIG: 6866125996

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233141
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF
NUTS-code: ITF1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regione Abruzzo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. Area Centro.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componente qualitativa / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aggiudicataria: A.T.I. Appalti Engineering S.r.l. capogruppo/COGI S.r.l. Unipersonale mandante/S.p.A. Adriatica Strade «A.STRA.» mandante/CELI Calcestruzzi S.p.A. mandante/Marinelli Umberto S.r.l. mandante, con sede Via Piana 7/1 — Loc. Madonna degli Angeli CAP 65010, Comune di Elice, (PE), con un punteggio complessivo di 85,989 ed un ribasso percentuale offerto del – 23,125 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 5: Molise (bis) — Codice CIG: 6866127B3C

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233141
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
NUTS-code: ITF2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regione Molise

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. Area Centro.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componente qualitativa / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aggiudicataria: Paving Technology S.r.l. [ausiliaria: Steelconcrete Consorzio Stabile, con sede in con sede in Via C. Battisti 23 – 34125 Trieste (TS).

Offerta dell’aggiudicatario: con un punteggio complessivo di 73,00 ed un ribasso percentuale offerto del – 38,388 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto 6: Lazio (bis) — Codice CIG: 6866131E88

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233141
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI
NUTS-code: ITI4
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regione Lazio

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. Area Centro.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componente qualitativa / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A.T.I. Gruppo Schina Cons. Stabile capogruppo [consorziate esecutrici: Gruppo Schina Ambiente e Trasporti S.r.l. — S.I.C. S.r.l. — Laghetto Conglomerati S.r.l. / Valle Romanella S.r.l.] Paolacci S.r.l. mandante /Elpidia 2000 S.r.l. mandante/Guidi Costruzioni S.r.l. mandante/GISKA S.r.l. con sede in Roma (RM) Piazza Benedetto Cairoli 2, CAP 00186, con un punteggio di 93,90 ed un ribasso percentuale 32,160 %.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 250-460476
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lotto 1 — Toscana (bis) — Codice CIG: 6866104842

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ATI Bramerini Francesco e Figli (mandataria)
Via Curtatone 15
Arcidosso
58031
Italië
NUTS-code: ITI1A
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Varia Costruzioni S.r.l. (mandante)
Arcidosso
58031
Italië
NUTS-code: ITI1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SEG.MA Vernici S.r.l. (mandante)
Via Curtatona 15
Arcidosso
58031
Italië
NUTS-code: ITI1A
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Di Gabbia A. e Figlio S.r.l. (mandante)
Via Curtatone 15
Arcidosso
58031
Italië
NUTS-code: ITI1A
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Menconi S.r.l. (mandante)
Curtanone 15
Arcidosso
58031
Italië
NUTS-code: ITI1A
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Frassinelli S.r.l. (mandante)
Via Curtatone 15
Arcidosso
58031
Italië
NUTS-code: ITI1A
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
F.lli Massai S.r.l. (mandante)
Via Curtatone 15
Arcidosso
58031
Italië
NUTS-code: ITI1A
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lotto 2 — Regione Marche (bis)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/05/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
A.T.I. Asfalti S.r.l. (mandataria)
Via Molino 14
Grottazzolina
63844
Italië
NUTS-code: ITI35
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ferretti S.r.l. (mandante)
Via Molino 14
Grottazzolina
63844
Italië
NUTS-code: ITI35
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Segnal System S.r.l. (mandante)
Via del Molino 14
Grottazzolina
63844
Italië
NUTS-code: ITI35
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Abit Strade S.r.l. (mandante)
Via del Molino 14
Grottazzolina
63844
Italië
NUTS-code: ITI35
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lotto 3 — Regione Umbria (bis)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/06/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ATI Tecnostrade S.r.l. (mandataria)
Via dei Filosofi 47
Perugia
06121
Italië
NUTS-code: ITI21
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Calzoni S.p.A. (mandante)
Via dei Filosofi 47
Perugia
06121
Italië
NUTS-code: ITI21
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Essegiemme S.r.l. (mandante)
Via dei Filosofi 47
Perugia
06121
Italië
NUTS-code: ITI21
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Salvati S.p.A. (mandante)
Via dei Filosofi 47
Perugia
06121
Italië
NUTS-code: ITI21
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ATI Appalti Engineering S.r.l. (mandataria)
Via Piana 7/11 — Località Madonna degli Angeli
Elice
65010
Italië
NUTS-code: ITF13
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cogi S.r.l. Unipersonale (mandante)
Via Piana 7/1 — Loc. MAdonna degli Angeli
Elice
65010
Italië
NUTS-code: ITF13
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
S.p.A. Adriatica Strade «Astra» (mandante)
Via Piana 7/1
Elice
65010
Italië
NUTS-code: ITF13
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Celi Calcestruzzi S.p.A. (mandante)
Via Piana 7/1 — Località Madonna degli Angeli
Elice
65010
Italië
NUTS-code: ITF13
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Marinelli Umberto S.r.l. (mandante)
Via Piana 7/1 — Loc. Madonna degli Angeli
Elice
65010
Italië
NUTS-code: ITF13
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Lotto 5 — Regione Molise (bis)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/06/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Paving Technology S.r.l.
Via Cesare Battisti 23
Trieste
34125
Italië
NUTS-code: ITH44
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Steelconcrete Consorzio Stabile (ausiliaria)
Via C. Battisti 23
Trieste
34125
Italië
NUTS-code: ITH44
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Lotto 6 — Regione Lazio (bis)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ATI Gruppo Schina Consorzio Stabile
Piazza Benedetto Cairoli 2
Roma
00186
Italië
NUTS-code: ITI43
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Paolacci S.r.l.
Piazza Benedetto Cairoli 2
Roma
00186
Italië
NUTS-code: ITI43
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Elpidia 2000 S.r.l.
Via Benedetto Cairoli 2
Roma
00186
Italië
NUTS-code: ITI43
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Guidi Costruzioni S.r.l.
Via Benedetto Cairoli 2
Roma
00186
Italië
NUTS-code: ITI43
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GISKA S.r.l.
Via Benedetto Cairoli 2
Roma
00186
Italië
NUTS-code: ITI43
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Roma
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
ANAS S.p.A.
Roma
00185
Italië

Internetadres: www.stradeanas.it

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
ANAS
Roma
Italië

Internetadres: www.stradeanas.it

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018