Werken - 442559-2018

11/10/2018    S196    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Kaposvár: Warmte-isolatiewerkzaamheden

2018/S 196-442559

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK03639
Kossuth tér 1.
Kaposvár
7400
Hongarije
Contactpersoon: dr. Mach Tamás
Telefoon: +36 82501501
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
NUTS-code: HU232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kaposvar.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kaposvar.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Általános közszolgáltatások

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Közintézmények energetikai fejlesztése

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45321000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Kaposvár Megyei Jogú Város fenntartásában, illetve kezelésében álló közintézmények energetikai felújítása

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 583 939 183.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Gárdony Géza Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése tárgyában

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214200
45212222
45212290
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár, Madár utca 16. hrsz.: 9746/6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Gárdony Géza Tagiskola

A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:

— homlokzatok utólagos hőszigetelése

— új szerelt homlokzati falak kialakítás a

— tetőszerkezetek hőszigetelése, új lejtés képzéssel

— részleges nyílászáró csere (konyhai-kazánházi blokknál)

— épületgépészet korszerűsítése, fűtés korszerűsítés (lásd épületgépészeti munkarész)

— új konyhai légtechnika kiépítése (lásd épületgépészeti munkarész)

— részleges akadálymentesítés (lásd rehabilitációs munkarészek)

— világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)

— napelemes rendszer telepítése (lásd építész, statika és épület villamossági munkarész) 30,51 kWp mennyiséggel

— villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)

Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 4190 m2 (homlokzati hőszigetelés: 1090 m2 födém hőszigetelés: 3100 m2)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: AF műszaki, ill szakmai alk. min.követelményeinek M.2. pontban meghat. szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállási idő (hónap) / Weging: 1
Prijs - Weging: 7
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP - 6.5.1-15-KA1-2016-00001

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Városi Sportcsarnok - RG Csarnokának építészeti és komplex energetikai korszerűsítése tárgyában

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214200
45212222
45212290
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97. hrsz.: 4364/15 Hrsz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kaposvári Városi Sportcsarnok - RG Csarnok

A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:

— homlokzatok utólagos hőszigetelése

— nyílászárók cseréje hőszigetelő nyílászárókra összesen 164 m2-en, új függönyfal

— tetőszerkezetek hőszigetelése, új szendvicspanel szigeteléssel 988 m2-en

— épületgépészet korszerűsítése, fűtés korszerűsítés (lásd épületgépészeti m unkarész)

— részleges akadálymentesítés (lásd rehabilitációs munkarészek)

— aula hő- és füstelvezetése (lásd tűzvédelmi tervfejezet)

— világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)

— napelemes rendszer telepítése (lásd építész és épületvillamos sági munkarész) 49,9 kWp mennyiséggel

— villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)

— külső esővízelvezetés

Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 1069 m2 (homlokzati hőszigetelés: 1069 m2 födém hőszigetelés: 0 m2)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállási idő (hónap) / Weging: 1
Prijs - Weging: 7
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP - 6.5.1-15-KA1-2016-00001

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerz. a Kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény építészeti, energetikai korszerűsítése tárgyában

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2. (hrsz: 9561/6)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az építési munka jellege:

Meglévő épület építészeti és energetikai korszerűsítése. A munka nem építési engedély köteles.

Az építési munka meghatározó paraméterei, tervezett funkciók:

A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése az alábbiak szerint:

— homlokzatok utólagos hőszigetelése,

— új szerelt homlokzati falak kialakítása,

— nyílászárók cseréje hőszigetelő nyílászárókra 729 m2-en,

— tetőszerkezetek hőszigetelése, új lejtésképzéssel,

— épületgépészet korszerűsítése, fűtéskorszerűsítés (lásd épületgépészeti munkarész),

— részleges akadálymentesítés, 2 új lift beépítésével (lásd rehabilitációs munkarészek, lifttervek, tartószerkezeti tervek) új rámpa

Terve,

— lépcsőházak és menekülési útvonalak hő- és füstelvezetése (lásd tűzvédelem),

— világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész),

— napelemes rendszer telepítése 45,36 kWp mennyiséggel (lásd építész, statika és épületvillamossági munkarész),

— villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész),

— Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigete lés - 4820 m2 (homlokzati hőszigetelés: 1770 m2 födém hőszigetelés:

3050 m2)

— Az épület akadálymentesítése kapcsán telepítendő 2 új lift telepítése mérésügyi engedély köteles.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra,

Eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben

Szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű

Teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállási idő (hónap) / Weging: 1
Prijs - Weging: 7
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00002

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerz. Polgármesteri Hivatal 7400 Kaposvár, Noszlopy Gáspár utca 5. szám alatti épületének építészeti és komplex energetikai korszerűsítése, valamint földszinti vizesblokkok és irodai rés

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45213150
45443000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kaposvár, Noszlopy Gáspár utca 5. (82/8 hrsz.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. A Polgármesteri Hivatal 7400 Kaposvár, Noszlopy Gáspár utca 5. szám alatti

Épületének építészeti és komplex energetikai korszerűsítése kapcsán az alábbi feladatok ellátása:

A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:

— homlokzatok utólagos hőszigetelése

— nyílászárók cseréje korszerű hősziget elő üvegezésű fa szerkezetű nyílászárókra 142 m2-en

— tetőszerkezetek héjalásának cseréje (azbesztes pala bontás, ártalmatlanítás) 880 m2-en, ú j fa fedélszék a földszintes szárnyon

— padlás födémek utólagos szigetelése

— épületgépészet korszerűsítése (lásd épületgépészeti munkarész)

— részleges akadálymentesítés (lásd rehabilitációs munkarészek)

— lépcsőház hő- és füstelvezetése (lásd tűzvédelmi munkarész)

— világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)

— napelemes rendszer telepítése (lásd építész és épületvillamossági munkarész)

— villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)

— új díszes homlokzatok kialakítása, lásd homlokzati tervek és homlokzati színtervek, valamint homlokzati díszek konszignációja

Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 1477 m2 (homlokzati hőszigetelés: 837 m2 födém hőszigetelés: 640 m2)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: AFműszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállási idő (hónap) / Weging: 1
Prijs - Weging: 7
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Toldi Lakótelepi Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése tárgyában

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214200
45212222
45212290
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár, Szondi utca 3.; 5504/6 helyrajzi szám

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Toldi Lakótelepi Tagiskola

Építészeti és komplex energetikai korszerűsítése kapcsán az alábbi feladatok ellátása:

A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:

— homlokzatok utólagos hőszigetelése

— új szerelt homlokzati falak kialakítás a

— tetőszerkezetek hőszigetelése, új lejtés képzéssel

— nyílászárók cseréje hőszigetelő nyílászárókra 657 m2-en

— épületgépészet korszerűsítése, fűtés korszerűsítés (lásd épületgépészeti munkarész)

— új konyhai és tornatermi légtechnika kiépítése (lásd épületgépészeti munkarész)

— részleges akadálymentesítés (lásd rehabilitációs munkarészek)

— világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)

— napelemes rendszer telepítése (lásd építész, statika és épületvillamossági munkarész) 37,52 kWp mennyiséggel

— villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)

Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 5290 m2 (homlokzati hőszigetelés: 1740 m2 födém hőszigetelés: 3550 m2)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1 AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállási idő (hónap) / Weging: 1
Prijs - Weging: 7
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Sportcsarnok - Asztalitenisz csarnokának építészeti és komplex energetikai korszerűsítése tárgyában

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214200
45212222
45212290
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.; 4361/23 helyrajzi szám

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Kaposvári Városi Sportcsarnok - Asztalitenisz Csarnok

A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:

— homlokzatok utólagos hőszigetelése

— nyílászárók cseréje hőszigetelő nyílászárókra

— tetőszerkezetek hőszigetelése, új szendvicspanel szigeteléssel 656 m2-en (lásd épületszerkezeti és építész munkarész)

— épületgépészet korszerűsítése, fűtés korszerűsítés (lásd épületgépészeti munkarész)

— részleges akadálymentesítés, új akadálymentes mosdó kialakítása (lásd rehabilitáció s munkarészek)

— világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)

— napelemes rendszer telepítése (lásd építész és épületvillamos sági munkarész) 12 kWp mennyiséggel

— villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)

— külső esővízelvezetés

Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 389 m2 (homlokzati hőszigetelés: 272 m2 födém hőszigetelés: 117 m2)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállási idő (hónap) / Weging: 1
Prijs - Weging: 7
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00004

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Kisfaludy Utcai Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése tárgyában

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214200
45212222
45212290
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 26/a.; 4643/2 helyrajzi szám

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Kisfaludy Utcai Tagiskola

A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:

— homlokzatok utólagos hőszigetelése

— kopolitüveg felületek befalazása

— tetőszerkezetek hőszigetelése

— épületgépészet korszerűsítése, fűtéskorszerűsítés (lásd épületgépészeti munkarész)

— új konyhai légtechnika kiépítése (lásd épületgépészeti munkarész)

— részleges akadálymentesítés, új rámpa terve (lásd rehabilitációs munkarészek)

— épület külső vízelvezető rendszerének felújítása

— világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)

— napelemes rendszer telepítése (lásd építészet és épületvillamossági munkarészek) 30,24 kWp mennyiséggel

— villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)

Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 4979 m2 (homlokzati hőszigetelés: 2579 m2 födém hőszigetelés: 2400 m2)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállási idő (hónap) / Weging: 1
Prijs - Weging: 7
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése tárgyában

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214200
45212222
45212290
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b.; 3855 helyrajzi szám

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két

Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:

— homlokzatok utólagos hőszigetelése

— nyílászárók (részleges, ahol elavult) cseréje hőszigetelő nyílászárókra 310 m2-en

— tetőszerkezetek hőszigetelése, vízszigetelése - Clasp épületrészen is

— épületgépészet korszerűsítése (lásd épületgépészeti munkarész)

— részleges akadálymentesítés (lásd rehabilitációs munkarészek)

— menekülési útvonalak hő- és füstelvezetése (lásd tűzvédelmi munkarész)

— világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)

— napelemes rendszer telepítése (lásd építész és épületvillamos sági munkarész) 28 kWp mennyiséggel

— villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)

— kémény és tető felépítmények bontása

Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 3780 m2 (homlokzati hőszigetelés: 1240 m2 födém hőszigetelés: 2540 m2)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállási idő (hónap) / Weging: 1
Prijs - Weging: 7
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00005

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - II. Rákóczi Ferenc Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 67.; 9153 helyrajzi szám

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - II. Rákóczi Ferenc Tagiskola

A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:

— homlokzatok utólagos hőszigetelése, kőfalak visszaállítása véghomlokzatokon

— nyílászárók részleges cseréje hőszigetelő nyílászárókra 293 m2-en (ahol elavult)

— tetőszerkezetek hőszigetelése, héjaláscsere (azbesztes pala bontás, ártalmatlanít ás) 995 m2-en

— épületgépészet korszerűsítése, fűtéskorszerűsítés (lásd épületgépészeti munkarész)

— részleges akadálymentesítés, új rámpa terve (lásd rehabilitációs munkarészek)

— épület külső vízelvezető rendszerének felújítása - menekülési útvonalak hő- és f üstelvezetése (lásd tűzvédelmi munkarész)

— világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)

— napelemes rendszer telepítése (lásd építész és épületvillamos sági munkarész)

— villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)

Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 4550 m2 (homlokzati hőszigetelés: 2275 m2 födém hőszigetelés: és 2275 m2)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállási idő (hónap) / Weging: 1
Prijs - Weging: 7
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Honvéd Utcai Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232
Voornaamste plaats van uitvoering:

7400 Kaposvár, Honvéd utca 33.; 4779 helyrajzi szám

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - II. Rákóczi Ferenc Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése kapcsán az alábbi feladatok ellátása:

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Honvéd Utcai Tagiskola

A következő szerkezeti elemek, épületrészek, berendezések korszerűsítése valósítandó meg:

— homlokzatok utólagos hőszigetelése

— nyílászárók (részleges, ahol elavult) cseréje hőszigetelő nyílászárókra 364 m2-en

— tetőszerkezetek hőszigetelése, új lejtésképzéssel

— pince helyiségek részleges szigetelése

— épületgépészet részleges korszerűsítés e (lásd épületgépészeti munkarész)

— részleges akadálymentesítés (lásd rehabilitációs munkarészek)

— épület külső vízelvezető rendszerének felújítása lépcsőházak hő - és füstelvezetése (lásd tűzvédelmi munkarész)

— világítás korszerűsítése (lásd épületvillamossági munkarész)

— napelemes rendszer telepítése (lásd építész és épületvillamos sági munkarész) 30,24 kWp mennyiséggel

— villámvédelem (lásd épületvillamossági munkarész)

— új kulisszafal kialakítása kémény és épület között (lásd épületszerkezetek és tartószerkezeti munkarészek)

Jellemző mennyiség: födém és homlokzati hőszigetelés - 4340 m2 (homlokzati hőszigetelés: 2436 m2 födém hőszigetelés: 1904 m2)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállási idő (hónap) / Weging: 1
Prijs - Weging: 7
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00006

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés háztartási méretű kiserőművek (napelemes rendszerek) telepítésére

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331000
09332000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232
Voornaamste plaats van uitvoering:

Részletesen a további információknál

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola

7400 Kaposvár, Fő utca 40-44., hrsz.:393

Napelemek névleges teljesítménye: 66,92 kWp

2. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános I skola Berzsenyi Dániel Tagiskolája

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 29/c., hrsz.: 4220

Napelemek névleges teljesítménye: 28,56 kWp

3. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános I skola Kinizsi Lakótelepi Tagiskolája

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 21., hrsz.: 5381/62

Napelemek névleges teljesítménye: 40,88 kWp

4. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános I skola Pécsi utcai Tagiskolája

7400 Kaposvár, Pécsi utca 45., hrsz.: 3360

Napelemek névleges teljesítménye: 15,96 k Wp

5. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános I skola Toponári Tagiskolája

7400 Kaposvár, Toponári út 62., hrsz.: 13161

Napelemek névleges teljesítménye: 42,00 kW p

6. Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 17 ., hrsz.: 799/1

Napelemek névleges teljesítménye: 49,84 kWp

7. Fekete István Látogatóközpont

7400 Kaposvár, hrsz.: 0446/2

Napelemek névleges teljesítm énye: 7,91 kWp

8. Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium

7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 48., hr sz.: 4221

Napelemek névleges teljesítménye: 49,84 kWp

9. Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola

7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 21., hrsz.: 854

Napelemek névleges teljesítménye: 21,28 kWp

10. Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégiu m

7400 Kaposvár, Álmos vezér utca 1., hrsz.: 2288/ 7

Napelemek névleges teljesítménye: 49,84 kWp

11. Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Ó voda Arany János Utcai Tagóvodája

7400 Kaposvár, Arany János utca 2/a., hrsz.: 4762

Napelemek névleges teljesítménye: 14,00 kWp

12. Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Ó voda Jutai Úti Tagóvodája

7400 Kaposvár, Jutai út 24., hrsz.: 5772/11

Napelemek névleges teljesítménye: 11,20 k Wp

13. Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda

7400 Kaposvár, Damjanich utca 3., hrsz.: 433 0/12

Napelemek névleges teljesítménye: 17,64 kWp

14. Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda H onvéd Utcai Tagóvodája

7400 Kaposvár, Honvéd utca 24/b., hrsz.: 4335

Napelemek névleges teljesítménye: 5,60 kWp

15. Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda

7400 Kaposvár, Rét utca 4., hrsz.: 8356 /1

Napelemek névleges teljesítménye: 16,80 kWp

16. Virágfürdő Kaposvár

7400 Kaposvár, Csík Fere nc sétány 1., hrsz.: 7083

Napelemek névleges teljesítménye: 49,84 kWp

17. Együd Árpád Kulturális Központ - Agóra

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2., hrsz.: 351 /12

Napelemek névleges teljesítménye: 15,68 kWp

18. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., hrsz.: 88

Napelemek névleges teljesítménye: 28,0 0 kWp

19. Sávház

7400 Kapos vár, Sávház 1., 2., 3., hrsz.: 4773/29/A/1

Napelemek névleges teljesítménye: 50,40 kWp

Összmennyiség: 582,19 kWp

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: AF műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállási idő (hónap) / Weging: 1
Prijs - Weging: 7
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00007

II.2.14)Nadere inlichtingen

7400 Kaposvár, Fő u. 40-44.,Szent Imre u. 29/c., Búzavirág u. 21.,Pécsi u. 45., Toponári út

62.,Bajcsy-Zsilinszky u. 17.,Kossuth Lajos u. 48., Kossuth Lajos u. 21., Álmos vezér u. 1., Arany János u. 2/a., Jutai út 24.,

Damjanich u. 3.,Honvéd u. 24/b., Rét u. 4., Csík Ferenc sétány 1., Nagy Imre tér 2., Kossuth tér 1., Sávház 1., 2., 3.,

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 075-166162
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Gárdony Géza Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése tárgyában

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Baross Gábor utca 18.
Kaposvár
7400
Hongarije
Telefoon: +36 82510036
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Fax: +36 82419442
NUTS-code: HU232

Internetadres: http://www.szemeco.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 134 016.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 159 666 250.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Földmunkák, zsaluzás és állványozás,

Hulladékszállítás, vasbeton és beton szerkezetek, könnyűszerkezetes épületrészek, acélszerkezetek, lakatos munkák, ácsmunka,

Vakolás, színezés, szárazépítés, aljzatképzés, burkolás, bádogozás, nyílászárók, bontás, vízszigetelés, hőszigetelés,

Akadálymentesítés, gyenge és erősáram, ép

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Városi Sportcsarnok - RG Csarnokának építészeti és komplex energetikai korszerűsítése tárgyában

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Baross Gábor u. 18.
Kaposvár
7400
Hongarije
Telefoon: +36 82510036
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Fax: +36 82419442
NUTS-code: HU232

Internetadres: http://www.szemeco.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 105 185 542.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 121 938 651.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Földmunkák,zsaluzás,állványozás,hulladékszállítás,vasbeton,beton szerkezetek, könnyűszerkezetes épületrészek, acélszerkezetek, lakatos munkák, ácsmunka,vakolás,színezés,szárazépítés,aljzatképzés,burkolás,bádogozás,nyílászárók,bontás,vízszigetelés,hőszigetelés,akadálymentesítés,gyenge,erősáram,épületgépészet,falazás,festés,mázolás,lift,napelem.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény építészeti és energetikai korszerűsítése tárg

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 4
Benaming:

Vállalkozási szerződés Polgármesteri Hivatal 7400 Kaposvár, Noszlopy Gáspár utca 5. szám alatti épületének építészeti és komplex energetikai korszerűsítése, valamint földszinti vizesblokkok és irodai

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Baross Gábor u. 18.
Kaposvár
7400
Hongarije
Telefoon: +36 82510036
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Fax: +36 82419442
NUTS-code: HU232

Internetadres: http://www.szemeco.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 79 096 571.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 107 175 273.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Öldmunkák, zsaluzás és állványozás,

Hulladékszállítás, vasbeton és beton szerkezetek, könnyűszerkezetes épületrészek, acélszerkezetek, lakatos munkák, ácsmunka,

Vakolás, színezés, szárazépítés, aljzatképzés, burkolás, bádogozás, nyílászárók, bontás, vízszigetelés, hőszigetelés,

Akadálymentesítés, gyenge és erősáram, épületgépészet, falazás, festés, mázolás, lift, napelem

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 5
Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Toldi Lakótelepi Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése tárgyában

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Baross Gábor u. 18.
Kaposvár
7400
Hongarije
Telefoon: +36 82510036
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Fax: +36 82419442
NUTS-code: HU232

Internetadres: http://www.szemeco.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 214 330 708.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 261 885 334.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Földmunkák, zsaluzás és állványozás,

Hulladékszállítás, vasbeton és beton szerkezetek, könnyűszerkezetes épületrészek, acélszerkezetek, lakatos munkák, ácsmunka,

Vakolás, színezés, szárazépítés, aljzatképzés, burkolás, bádogozás, nyílászárók, bontás, vízszigetelés, hőszigetelés,

Akadálymentesítés, gyenge és erősáram, épületgépészet, falazás, festés, mázolás, lift, napelem

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 6
Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Sportcsarnok - Asztalitenisz csarnokának építészeti és komplex energetikai korszerűsítése tárgyában

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Baross Gábor u. 18.
Kaposvár
7400
Hongarije
Telefoon: +36 82510036
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Fax: +36 82419442
NUTS-code: HU232

Internetadres: http://www.szemeco.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 187 445.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 435 461.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Földmunkák, zsaluzás és állványozás,

Hulladékszállítás, vasbeton és beton szerkezetek, könnyűszerkezetes épületrészek, acélszerkezetek, lakatos munkák, ácsmunka,

Vakolás, színezés, szárazépítés, aljzatképzés, burkolás, bádogozás, nyílászárók, bontás, vízszigetelés, hőszigetelés,

Akadálymentesítés, gyenge és erősáram, épületgépészet, falazás, festés, mázolás, lift, napelem

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 7
Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Kisfaludy Utcai Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése tárgyában

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Baross Gábor u. 18.
Kaposvár
7400
Hongarije
Telefoon: +36 82510036
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Fax: +36 82419442
NUTS-code: HU232

Internetadres: http://www.szemeco.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 122 400 810.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 158 830 027.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Földmunkák, zsaluzás és állványozás,

Hulladékszállítás, vasbeton és beton szerkezetek, könnyűszerkezetes épületrészek, acélszerkezetek, lakatos munkák, ácsmunka,

Vakolás, színezés, szárazépítés, aljzatképzés, burkolás, bádogozás, nyílászárók, bontás, vízszigetelés, hőszigetelés,

Akadálymentesítés, gyenge és erősáram, épületgépészet, falazás, festés, mázolás, lift, napelem

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 8
Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése tárgyában

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Baross Gábor u. 18.
Kaposvár
7400
Hongarije
Telefoon: +36 82510036
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Fax: +36 82419442
NUTS-code: HU232

Internetadres: http://www.szemeco.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 139 459 055.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 170 303 342.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Földmunkák, zsaluzás és állványozás,

Hulladékszállítás, vasbeton és beton szerkezetek, könnyűszerkezetes épületrészek, acélszerkezetek, lakatos munkák, ácsmunka,

Vakolás, színezés, szárazépítés, aljzatképzés, burkolás, bádogozás, nyílászárók, bontás, vízszigetelés, hőszigetelés,

Akadálymentesítés, gyenge és erősáram, épületgépészet, falazás, festés, mázolás, lift, napelem

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 9
Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - II. Rákóczi Ferenc Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Baross Gábor u. 18.
Kaposvár
7400
Hongarije
Telefoon: +36 82510036
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Fax: +36 82419442
NUTS-code: HU232

Internetadres: http://www.szemeco.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 136 338 347.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 167 091 450.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Földmunkák, zsaluzás és állványozás,

Hulladékszállítás, vasbeton és beton szerkezetek, könnyűszerkezetes épületrészek, acélszerkezetek, lakatos munkák, ácsmunka,

Vakolás, színezés, szárazépítés, aljzatképzés, burkolás, bádogozás, nyílászárók, bontás, vízszigetelés, hőszigetelés,

Akadálymentesítés, gyenge és erősáram, épületgépészet, falazás, festés, mázolás, lift, napelem

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 10
Benaming:

Vállalkozási szerződés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola - Honvéd Utcai Tagiskola építészeti és komplex energetikai korszerűsítése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Baross Gábor u. 18.
Kaposvár
7400
Hongarije
Telefoon: +36 82510036
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Fax: +36 82419442
NUTS-code: HU232

Internetadres: http://www.szemeco.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 131 053 937.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 152 503 057.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Földmunkák, zsaluzás és állványozás,

Hulladékszállítás, vasbeton és beton szerkezetek, könnyűszerkezetes épületrészek, acélszerkezetek, lakatos munkák, ácsmunka,

Vakolás, színezés, szárazépítés, aljzatképzés, burkolás, bádogozás, nyílászárók, bontás, vízszigetelés, hőszigetelés,

Akadálymentesítés, gyenge és erősáram, épületgépészet, falazás, festés, mázolás, lift, napelem

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 11
Benaming:

Vállalkozási szerződés háztartási méretű kiserőművek (napelemes rendszerek) telepítésére

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Baross Gábor u. 18.
Kaposvár
7400
Hongarije
Telefoon: +36 82510036
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Fax: +36 82419442
NUTS-code: HU232

Internetadres: http://www.szemeco.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 246 626 354.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 234 110 338.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ajánlattevő

1-11. rész vonatkozásában:

Ajánlattevő neve: SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.

Adószáma: 11227405-2-14

2. Ajánlattevő

1-11. rész von atkozásában

Ajánlattevő neve: MÉJE Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7400 Kaposvár, Munkácsy M. utca 78.

Adószáma: 14325557-2-14

Tekintettel arra, hogy a tárgy közbeszerzési eljárás 3. része vonatkozásában a legjobb ár - érték arányú ajánlatot benyújtó SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.) ajánlattevő a 2018. augusztus 3. napján kelt nyilatkozata értelmében az ajánlati kötöttségét a közbeszerzési eljárás 3. része esetében nem kívánja meghosszabbítani, így a közbeszerzési eljárás ezen része a Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pontja értelmében eredménytelen.

A 3. rész vonatkozásában beérkezett ajánlatot tevő Ajánlattevő neve és címe alkalmasságának indokolása és ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.

Adószáma: 11227405-2-14

Ajánlati ár (nettó HUF) 298 867 270,- HUF + ÁFA

Az eljárást megindító felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 63 hónap jótállás (hónap) 14 hónap

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.3. pont folytatása:

11. A fin.tek.ben irány adó jogszabályok: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek; Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(7) bek; 322/2015.(X.30.) Kr. 30. §, 32. § és 32/A. §, 32/B. §; 272/2014.(XI.05.) Kr; ÁFA tv.;Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. A jelen közbeszerzés 100 %-ban EU támogatásból kerül megvalósításra.

12. Nyertes AT kötele s a 322/2015.(X.30.)Kr.26.§-a alapján a KD-k ált.részének (I. kötet) 16.12.pontjában részletesen meghatározott felelősségbiztosítási szerzt kötni, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően környezettervező szakértőt/szakmérnököt a teljesítésbe bevonni.

13. AF és a kapcs KDban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, illetve a Ptk. rend-i megfelelően irányadóak.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018