Bauleistung - 442568-2018

11/10/2018    S196    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Bauarbeiten

2018/S 196-442568

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 183-413285)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C.K. Norwida 25
Wrocław
50-375
Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Korzeniowski
E-Mail: pawel.korzeniowski@upwr.edu.pl
Fax: +48 713205386
NUTS-Code: PL51

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.upwr.edu.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.upwr.edu.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie i Wybudowanie Centrum Produktu Regionalnego wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną oraz wyposażeniem montowanym na stałe

Referenznummer der Bekanntmachung: R0AP0000.271.71.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w opracowaniu PFU wraz z załącznikami. Lokalizacja inwestycji: 51-250 Wrocław ul. Pawłowicka 91, POLSKA, działka nr 5/9, AM-6, obręb Pawłowice. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji oraz 60 miesięcy rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego bez wad. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Gwarancja i rękojmia powinna być udzielona na warunkach określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ. W ramach niniejszego zamówienia wykonawca wykona: Zaprojektowanie i wybudowanie „Centrum Produktu Regionalnego” wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną oraz wyposażeniem montowanym na stałe, a także zagospodarowanie terenu wokół nowo powstałego budynku, uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 183-413285

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia:
Anstatt:

Zaprojektowanie i Wybudowanie Centrum Produktu Regionalnego wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną oraz wyposażeniem montowanym na stałe, a także zagospodarowanie terenu wokół nowopowstałego budynku, uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. Inwestycja wchodzi w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W ramach Centrum Produktu Regionalnego powstanie: Laboratorium procesowe produkcji wina, piwa i cydru w skład którego wejdą: laboratorium procesowe produktów fermentowanych - tłocznia, laboratorium procesowe produktów fermentowanych - fermentowania, laboratorium procesowe produktów fermentowanych - leżakownia, laboratorium procesowe produktów fermentowanych – minibrowar, laboratorium analityczne produktów fermentowanych wina i cydru, laboratorium analityczne produktów fermentowanych minibrowar, pracownia analizy wyników, laboratorium oceny jakości produktów fermentowanych. Laboratorium procesowe produkcji produktów zwierzęcych i roślinnych w skład którego wejdą: laboratorium procesowe produktów zwierzęcych i roślinnych, pracownia analizy wyników, laboratorium oceny jakości produktów zwierzęcych i roślinnych. Prace projektowe obejmować będą uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, uzgodnień i materiałów koniecznych do rozpoczęcia i zakończenia prac projektowych, wykonanie projektów budowlanego, technologicznego, wykonawczego we wszystkich branżach oraz powykonawczego. Roboty budowlane polegać będą na przebudowie wraz z rozbudową istniejącego budynku stajni – będącego elementem pałacowo-parkowo-folwarcznego zespołu budynków wpisanego do rejestru zabytków. Przebudowa i rozbudowa ma mieć na celu wydzielenie ww. laboratoriów wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników, powstanie nowej klatki schodowej wraz z windą przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, zachowanie istniejącej klatki schodowej w części wschodniej budynku, powstanie nowej kotłowni gazowej obsługującej przedmiotowy obiekt. Szczegółowy opis dokumentacji oraz zakresu robót i celu jaki należy osiągnąć zawarto w opracowaniu PFU wraz z załącznikami. Inwestycja realizowana jest na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące roboty budowlano-instalacyjne w trakcie realizacji zamówienia: konstrukcyjne (murowe, żelbetowei stalowe), tynkarskie (mokre i suche), malarskie, instalacyjne elektryczne, instalacyjne sanitarne. W zakresie ww. Projektu Zamawiający aplikuje o dofinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam., lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

muss es heißen:

Zaprojektowanie i Wybudowanie Centrum Produktu Regionalnego wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną oraz wyposażeniem montowanym na stałe, a także zagospodarowanie terenu wokół nowo powstałego budynku, uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. Inwestycja wchodzi w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W ramach Centrum Produktu Regionalnego powstanie: Laboratorium procesowe produkcji wina, piwa i cydru w skład którego wejdą: laboratorium procesowe produktów fermentowanych - tłocznia, laboratorium procesowe produktów fermentowanych - fermentowania, laboratorium procesowe produktów fermentowanych - leżakownia, laboratorium procesowe produktów fermentowanych – minibrowar, laboratorium analityczne produktów fermentowanych wina i cydru, laboratorium analityczne produktów fermentowanych minibrowar, pracownia analizy wyników, laboratorium oceny jakości produktów fermentowanych. Laboratorium procesowe produkcji produktów zwierzęcych i roślinnych w skład którego wejdą: laboratorium procesowe produktów zwierzęcych i roślinnych, pracownia analizy wyników, laboratorium oceny jakości produktów zwierzęcych i roślinnych. Prace projektowe obejmować będą uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, uzgodnień i materiałów koniecznych do rozpoczęcia i zakończenia prac projektowych, wykonanie projektów budowlanego, technologicznego, wykonawczego we wszystkich branżach oraz powykonawczego. Roboty budowlane polegać będą na przebudowie wraz z rozbudową istniejącego budynku stajni – będącego elementem pałacowo-parkowo-folwarcznego zespołu budynków wpisanego do rejestru zabytków. Przebudowa i rozbudowa ma mieć na celu wydzielenie ww. laboratoriów wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników, powstanie nowej klatki schodowej wraz z windą przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, zachowanie istniejącej klatki schodowej w części wschodniej budynku, powstanie nowej kotłowni gazowej obsługującej przedmiotowy obiekt. Szczegółowy opis dokumentacji oraz zakresu robót i celu jaki należy osiągnąć zawarto w opracowaniu PFU wraz z załącznikami. Inwestycja realizowana jest na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące roboty budowlano-instalacyjne w trakcie realizacji zamówienia: konstrukcyjne (murowe, żelbetowei stalowe), tynkarskie (mokre i suche), malarskie, instalacyjne elektryczne, instalacyjne sanitarne. W zakresie ww. Projektu Zamawiający aplikuje o dofinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam., lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający ocenia, czy udostępniane zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie spełniania warunków oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy Pzp. W kryteriach oceny ofert dotyczących doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia punktowane będą projekty wykonane w okresie ostatnich 15 lat. Przesłanki zmiany umowy wymienione są we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ, punkt 25. Dowodami, o których mowa w odniesieniu do wykazu wykonanych robót budowlanych są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, POLSKA. Reprezentuje go Rektor; o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu decyduje on sam jako administrator danych; Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Danych Osobowych i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: iod@upwr.edu.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym zgodnie z Pzp; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; postępowania o zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Pozostałe informacje w SIWZ.