Bauleistung - 442570-2018

11/10/2018    S196    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Trenčín: Oberbauarbeiten für Parkanlagen

2018/S 196-442570

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 139-316827)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Mesto Trenčín
00312037
Mierové námestie
Trenčín
911 64
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Radovan Polák; tel.: +421 911 179 604, e-mail: radovan.polak@trencin.sk - za opis predmetu zákazky, JUDr. Marta Sokolíková, tel.: +421 911 041 826, e-mail: marta.sokolikova@trencin.sk – za verejné obstarávanie, za poskytovanie podkladov
Telefon: +421 911041826
E-Mail: marta.sokolikova@trencin.sk
Fax: +421 327431248
NUTS-Code: SK022

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.trencin.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4695

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Revitalizácia vnútrobloku J. Halašu - Trenčín

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45236250
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky sú staveb. práce, dodávka tovarov a poskytovanie služieb na Revitalizácii vnútrobloku J. Halašu - Trenčín na Sídlisku Juh, vymedz. ulicami Saratovská Jána Halašu Ladislava Novomeského a rieši komplexnú úpravu verejného priestranstva s novým komunikačným riešením a vybavením vnútrobloku.

Vnútroblok je rozdelený na 3 č.:

I. Oddychová zóna s prístreškom a detským ihriskom

II. Futbalové ihrisko

III. Workout.

Riešenie pozostáva z komplex. revitalizácie vnútrobloku odstránením pôvodn. mobiliáru a spevnených plôch a ich nahradenie novými. V prípade drevín, zostanú pôvodné, kt. sa doplnia o nové dreviny, kry a zeleň. V území sa budú integrovať prvky zelenej a sivej infraštruk. pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami napomáhajúce adaptabilite územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu v podobe vsakovacích kanálov v šírke 2 m a celkovej dĺžke 163 m, kt. nahradia jestvuj. povrchové žľaby. Zo spevnen. plôch sa navrhla nová, 2 m široká fitness dráha, kt. povrch je prispôsob. pre cyklistov, korčuliarov a tiež osoby na inval. vozíku. Na miestach pôvodných kruh. detských ihrísk sa navrhli nové funkcie. V severnej č. workout, plocha pre cvičenie v exteriéry. V južnej č. je umiestnený prístrešok (sústav.3 prístreškov), kt. zabezpečí tieň. Spevn. plocha pri prístrešku je navrhnutá ako multifunkčná. Na plochu s prístreškom nadväz. detské ihrisko pre najmen. Na juhovýchod. str., za ihriskom pre najmen. je lezecká zostava, v prírod. štýle (oprac. kmene stromov, pospájané do adrenalínového celku). Vedľa zostavy je vys. pyramíd. veža, z kt. vo výške 3 m vedie nerezová tuba šmykľavka. Hlav. miesta na sedenie sú navrhn. na jestvuj. kamenných múrikom, dorobením drevených dosiek na sedenie. Pri futbal. ihrisku je 6 lavičiek bez opierky pre hráčov a fanúšikov. Stoličky s opierkou budú umiestn. v tieni pod prístreškom. Priestor je ďalej doplnený cyklostojanmi a štyrmi odpad. košmi s popolníkmi na drobný komun. odpad a tiež na psie exkrementy. Hl. informácie o ihrisku sa návštevníci dočítajú na infotabuli. Riešenie zahŕňa aj rekonštruk. osvetlenia vnútrobloku, doplnené budú svetelné zdroje pri futbal. ihrisku a pri prístrešku. Jestvuj. drev. porast s 225 drevín bude dopln. o zapojené skupiny krov. Stromy budú dosadené tak, aby vytvorili súvislé zatienené plochy. Tiež sa navrhli trávnaté plochy, kt. budú väčšinu dňa plne oslnené, bez drev. vegetácie. Svahovitý terén, kt. je moment. odvod. kanálmi (zberače dažďovej vody s rastlinami, kt. vodu okamžite odvádzajú do kanalizácie sa navrhujú prebudovať na dažďovú záhradu s dostatoč. vsakovacím objemom zadržiavajúcim vodu v území. Prebytočná voda z príval. dažďov, bude odvedená do kanalizácie, nakoľko vo svahov. sprašovom teréne, nie je vhodné riešiť vsaky. Všetky komunik. budú mať zlepšené povrch. odvodnenie vďaka vybud. priečneho sklonu, kt. povrchovú vodu odvedie do okolitej zelene a odtiaľ do vsakovacích kanálov alebo exist. verejnej dažďovej kanalizácie.

Stavba pozostáva zo stavebn. objektov:

SO 01 Príprava územia a spevnené plochy

SO 02 Vsakovacie kanále

SO 03 Herné prvky, športové prvky, mobiliár

SO 04 Zeleň

SO 05 Vonkajšie silnoprúdové rozvody

Staveb. práce budú uskutočnené, tovary dodávané a služby poskyt. v rozsahu výkazov-výmer a za podmien. podľa projekt. dokumentácie pre stavbu Revitalizácia vnútrobloku J. Halašu Trenčín,kt. spracoval: Kvitnúce záhrady, s. r. o, Trenčín, zodpov. projektant: Ing. Arch. Peter Kohout, z 09/2017, pričom táto projekt. dokumentácia tvorí prílohu k súťažn. podkladom a v zmysle platného staveb. povolenia.

Zákazka je rozdelená na 3 samostat. časti:

1.Revitalizácii vnútrobloku J. Halašu Trenčín- stavebné práce

2.Revitalizácii vnútrobloku J. Halašu Trenčín - Herné prvky, športové prvky, mobiliár

3.Revitalizácii vnútrobloku J. Halašu Trenčín- Zeleň

1. časť zákazky zahŕňa: SO 01, SO 02 a SO 05,

2. časť zákazky zahŕňa: SO 03 a

3. časť zákazky zahŕňa: SO 04.

Ďalšie podrobnosti sú uved. v projekt. dokumentácii a v č.B1 a B.3 súťaž. podklad.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 139-316827

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI. 3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: bod 9.
Anstatt:

V tomto postupe zadáv. zákazky bude VO pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v súlade s § 187 ods. 8 ZVO. Komun. medzi VO a záujemcami/uchádzačmi bude uskutoč. pís. formou. Komun. a výmena infor,. v tomto verej. obstar. sa teda nebude uskutoč. elektron. podľa § 20 ods. 1 ZVO(čo však nevylučuje bežnú mailovú komun. v rámci verej. obstar.).

muss es heißen:

V tomto postupe zadávania zákazky bude verej. obstar. pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v súlade s § 187 ods. 8 zákona o VO, t.z. že do 18.10.2018 bude prebiehať komunikácia písomne. Od termínu 19.10.2018 bude komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná iba elektronicky v súlade s § 20 zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

S účinnosťou odo dňa 19.10.2018 bude komunikácie v tejto zákazke prebiehať iba elektronicky v súlade s § 20 zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi po termíne 18.10.2018.

Z vyššie uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ upozorňuje na zmenu súťažných podkladov v časti II. "Dorozumievanie a vysvetľovanie".