Leveringen - 442596-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Slowakije-Trnava: Verkeersregulatiesystemen voor wegkruisingen

2018/S 196-442596

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mesto Trnava
00313114
Hlavná 1
Trnava
917 71
Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Renata Gregušová
Telefoon: +421 915972311
E-mail: renata.gregusova@trnava.sk
NUTS-code: SK021

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://trnava.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: samospráva

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rekonštrukcia cestnej dopravnej signalizácie v meste Trnava - prípravné trhové konzultácie

Referentienummer: 35219/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35262000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú cestnou dopravnou signalizáciou (ďalej len CDS) s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní najmä: predpokladanú hodnotu zákazky, objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré možno použiť pri takomto predmete zákazky, návrh zmluvných podmienok, ktoré sú bežné pri poskytovaní predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233294
50232000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK021
Voornaamste plaats van uitvoering:

Územie mesta Trnava

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Návrh na opis predmetu zákazky (minimálne požiadavky)

— spracovanie projektovej dokumentácie CDS

— dodanie a montáž nových radičov na riadenie križovatiek,

— zabezpečenie funkcionality HW a SW v zmysle technických požiadaviek,

— implementácia požiadaviek na operatívne zmeny signálnych plánov,

— dodanie webovej aplikácie pre monitoring CDS v meste, komunikácia slovensky, česky,

— kontroly, periodické prehliadky, revízie signalizácie,

— bežné opravy cestnej svetelnej signalizácie.

Zariadenia CSS v meste Trnava:

— križovatka Hospodárska - Kollárová / sekcia PPP Hospodárska,

— križovatka Hospodárska - Študentská,

— križovatka Hospodárska - Zelený kríčok,

— križovatka Terezie Vansovej - Trstínska cesta - Šrobárová,

— križovatka Rybníková - Hlboká - Bučianska / sekcia Jerichova,

— križovatka Hlboká - Starohájska,

— križovatka Hlboká Kollárová Spartakovská - Sladovnícka / sekcia Halenárska,

— križovatka Terézie Vansovej - Jána Bottu - Štefana Moyzesa,

— priechod pre peších Dohnányho - Stromová,

— priechod pre peších Špačinská,

— križovatka Nitrianska SAD.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
05/11/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Verejný obstarávateľ využíva toto oznámenie na zverejnenie prípravných trhových konzultácií, hoci nerealizuje nadlimitnú zákazku. Účelom využitia tohto oznámenia je zvýšenie povedomia hospodárskych subjektov o prípravných trhových konzultáciách.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/10/2018