Usługi - 442650-2015

Wyświetl widok skrócony

16/12/2015    S243

Polska-Legnica: Usługi publicznego transportu kolejowego

2015/S 243-442650

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Koleje Dolnośląskie S.A.
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 2
Miejscowość: Legnica
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Lewandowski
E-mail: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
Tel.: +48 768506511
Faks: +48 768553302

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.kolejedolnoslaskie.eu

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Realizacja bezpośrednich połączeń kolejowych Liberec–Szklarska Poręba Górna na odcinku granica państwa–Szklarska Poręba Górna.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 18: Usługi transportu kolejowego

Kod NUTS PL51 Dolnośląskie

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem postępowania jest realizacja bezpośrednich połączeń kolejowych Liberec–Szklarska Poręba Górna na odcinku granica państwa–Szklarska Poręba Górna poprzez obsługę połączenia własnym taborem oraz własną obsługą trakcyjną (maszynista) i konduktorską od 13.12.2015 do 10.12.2016.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60210000 Usługi publicznego transportu kolejowego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D2)
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych
Aby skorzystać ze wspomnianej wyżej możliwości skrócenia terminu, oprócz zaznaczenia odpowiedniego pola (odpowiednich pól) powyżej, proszę w jasny i wyczerpujący sposób wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest zgodne z przepisami, podając przy tym odpowiednie fakty i, w stosownych przypadkach, konkluzje prawne zgodnie z dyrektywą 2004/17/WE: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zamawiający Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy jest podmiotem realizującym zadania obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego w obrębie Dolnego Śląska. Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja bezpośrednich połączeń kolejowych Liberec–Szklarska Poręba Górna na odcinku granica państwa–Szklarska Poręba Górna poprzez obsługę połączenia własnym taborem oraz własną obsługą trakcyjną (maszynista) i konduktorską od 13.12.2015 do 10.12.2016 przez firmę České Dráhy a.s. zgodnie z załączonym rozkładem jazdy. Wskazaniem do realizacji niniejszego połączenia jest umowa zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisana w Pradze 29.4.2005. Firma České Dráhy a.s. jest jedynym podmiotem, który może wykonać przedmiotowe zamówienie, ponieważ ma wyłączność na świadczenie usług publicznych wzakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Kraju Libereckiego w Republice Czeskiej na podstawie umowy zawartej z czeskim organizatorem komunikacji kolejowej w Kraju Libereckim tj. firmą KORID s.r.o. Umowa pomiędzy KORID s.r.o., a firmą České Dráhy a.s. zawarta została w 11.12.2011 do końca obowiązywania rozkładu jazdy na rok 2025/2026.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
KD/NBZ/U/44/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 220-401854 z dnia 13.11.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: České dráhy, a.s.
Adres pocztowy: Nábřeží L. Svobody 1222/12
Miejscowość: Praha 1
Kod pocztowy: 110-15
Państwo: Czechy

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 828 106 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wobec czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia niezgodnej z przepisami ustawy Pzp lub w przypadku zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, Wykonawca a także inny podmiot, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, może skorzystać ze środków ochrony prawnej określonych w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.12.2015