Leveringen - 442700-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Materiaal voor chirurgische hechtingen

2018/S 196-442700

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Klinička bolnica Merkur
25883882856
Zajčeva 19
Zagreb
10000
Kroatië
Contactpersoon: Robert Dragija, dipl. oec
Telefoon: +385 12253119
E-mail: robert.dragija@kb-merkur.hr
Fax: +385 12334009
NUTS-code: HR041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kb-merkur.hr

Adres van het kopersprofiel: www.kb-merkur.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0027700
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kirurški šivaći materijal – kirurški konci i mrežice po grupama

Referentienummer: EVV 35/2018/KBM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141125
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kirurški šivaći materijal – kirurški konci i mrežice po grupama.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 558 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 1. Kirurški konci

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Klinička bolnica Merkur, skladište ljekarne, Zajčeva 19, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Grupa 1 kirurški konac.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Cijena / Weging: 90 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 750 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 2. Kirurški konci

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Klinička bolnica Merkur, skladište ljekarne, Zajčeva 19, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Grupa 2 kirurški konci.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Cijena / Weging: 90 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 105 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 3. Kirurški konci

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Klinička bolnica Merkur, skladište ljekarne, Zajčeva 19, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Grupa 3 kirurški konci.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Cijena / Weging: 90 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 358 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 4. Mrežice

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Klinička bolnica Merkur, skladište ljekarne, Zajčeva 19, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Grupa 4. Mrežice.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Cijena / Weging: 90 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 5. Mrežice

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141125
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Klinička bolnica Merkur, skladište ljekarne, Zajčeva 19, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Grupa 5. Mrežice.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Cijena / Weging: 90 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 331 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Temeljem članka 257. stavak 1. i 266. Zakona o javnoj nabavi gospodarski subjekt obvezan je dokazati:

1. upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

A dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti, ponuditelj u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje

Profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Sukladno prijedlogu ugovora iz dokumentacije o nabavi.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Klinička bolnica Merkur, V. kat, Ravnateljstvo, Zajčeva 19, Zagreb, HRVATSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Sukladno Odlukama nadležnih tijela obveznih za bolnicu, ukoliko bude proveden postupak objedinjene nabave za zdravstvene ustanove, Naručitelj zadržava pravo „da sklopljeni ugovor može biti raskinut ranije i to bezuvjetno i bez naknade štete, odnosno da prestaje s danom zaprimanja okvirnog sporazuma od strane nadležnog središnjeg tijela za javnu nabavu određenom odlukom Ministra zdravstva“, ukoliko su na temelju okvirnog sporazuma ugovorene niže cijene u odnosu na postojeće ugovore.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018