Prekės - 442711-2019

Submission deadline has been amended by:  496655-2019
20/09/2019    S182    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Stare Pole: Saulės kolektoriai šilumai gaminti

2019/S 182-442711

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Urząd Gminy Stare Pole
Adresas: ul. Marynarki Wojennej 6
Miestas: Stare Pole
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pašto kodas: 82-220
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Agnieszka Skotarek
El. paštas: ug@starepole.pl
Telefonas: +48 552713533
Faksas: +48 552713533

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.starepole.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://starepole.ezamawiajacy.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: https://starepole.ezamawiajacy.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH OZE W GMINIE STARE POLE

Nuorodos numeris: RIF.271.3.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09331100 Saulės kolektoriai šilumai gaminti
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Zaprojektowanie, dostarczenie i zamontowanie instalacji kolektorów słonecznych wykorzystywanych do produkcji cipełej wody użytkowej w 106 obiektach mieszkalnych. Zaprojektowanie, dostarczenie i zamontowanie instalacji fotowoltaicznych w 50 obiektach mieszkalnych. Zaprojektowanie, dostarczenie i zamontowanie kotłów na biomasę wykorzystywanych do ogrzewania 28 obiektów mieszkalnych. Zaprojektowanie, dostarczenie i zamontowanie 8 pomp ciepła wykorzystywanych do wspomagania procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej.Urządzenia wcgodzące w skład instalacji powinny: -być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego użytkowania, tzn. żaden element instalacji składający sie na dostawę nie może być wcześniej używany, musi pochodzić z bieżacej produkcji (rok produkcji nie starszy niz 2018), być sprawny i działać bez uwag, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, musi odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl maksimalaus pirkimo dalių skaičiaus: 4
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

KOLEKTORY SŁONECZNE DO PRODUKCJI CIEPŁA- (Ks)

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45261215 Stogų su saulės baterijomis dengimo darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Gmina Stare Pole

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

W ramach tego zadania Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania (wykonanie dokumentacji projektowej), dostarczenia i zamontowania instalacji kolektorów słonecznych wykorzystywanych do produkcji ciepłej wody użytkowej w 106 obiektach mieszkalnych. Wykonawca zobowiązany jest: - do wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej przez osobę uprawnioną, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji wstępnych założeń projektowych przez Zamawiającego;- przed rozpoczęciem prac, w terminie ustalonym z Zamawiającym wykonać i dostarczyć Zamawiającemu zdjęcia poszczególnych obiektów lub ich części, gdzie będą wykonywane prace oraz miejsc dojazdu, parkowania, składowania materiałów itp. w obrębie nieruchomości oraz wokół niej;- do dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń w języku polskim w dwóch egzemplarzach; - do przeprowadzenia szkolenia każdego Mieszkańca obsługi zamontowanych urządzeń oraz dostarczenia oświadczenia o dokonaniu takiego szkolenia podpisanego przez Mieszkańca; - do przeprowadzenia płukania i prób całej instalacji; - do przeprowadzenia rozruchu instalacji; - do przeprowadzania okresowych przeglądów i konserwacji instalacji odnawialnych źródeł energii i ich poszczególnych elementów zgodnie z zaleceniami producentów;Przewiduje się montaż kolektorów słonecznych na powierzchni dachowej budynków i elewacjach w systemie bezinwazyjnym tj. bez uszkadzania pokrycia dachowego czy elewacji oraz naruszania ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu/elewacji. W przypadku uszkodzenia dachu podczas montażu, pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi Wykonawca.

W ramach projektu i wykonawstwa należy ująć zakres prac obejmujących:

a) 75 instalacji opartych o 2 panele w systemie przewidzianym do ogrzewania c.w.u. dla łącznie 252 osób,

b) 29 instalacji opartych o 3 panele w systemie przewidzianym do ogrzewania c.w.u. dla łącznie 155 osób,

c) 2 instalacje oparte o 4 panele w systemie przewidzianym do ogrzewania c.w.u. dla łącznie 20 osób.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na wezwanie / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22-0057/16-00 zawarta dnia 25.09.2018

II.2.14)Papildoma informacija

Wadium dla CZĘŚCI I- 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) złotych;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - (Fw)

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09331200 Saulės fotovoltiniai moduliai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Gmina Stare Pole

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

W ramach projektu i wykonawstwa należy ująć zakres prac obejmujących:

a) 13 instalacji o mocy min. 2,12 kWp każda, moc zainstalowana dla gospodarstw w tym układzie na poziomie nie mniejszym niż 27,560 kWp;

b) 30 instalacji o mocy min. 3,18 kWp każda, moc zainstalowana dla gospodarstw w tym układzie na poziomie nie mniejszym niż 95,400 kWp;

c) 7 instalacje o mocy min. 5,035 kWp każda, moc zainstalowana dla gospodarstw w tym układzie na poziomie nie mniejszym niż 35,245 kWp.

Projekt układu paneli na powierzchni dachu jak i miejsce zamontowania inwerterów należy uzgodnić z właścicielami nieruchomości (Mieszkańcami). Oprócz obowiązków wymienionych wcześniej Wykonawca w CZĘŚCI II dodatkowo zobowiązany jest do złożenia w imieniu każdego Mieszkańca wniosku do Energa Operator S.A. o określenie warunków przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wniosku o podpisanie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędnymi załącznikami oraz monitorowanie przebiegu realizacji zlecenia aż do momentu podpisania umowy Mieszkańca z Energa Operator SA i otrzymania przez Mieszkańca „Oświadczenia o wykonaniu przyłączenia”. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wytycznych w zakresie wymagań technicznych dla instalacji OZE Energa Oprator SA w zakresie przyłączania do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia źródeł wytwórczych. Instalacja powinna być wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w obowiązujących przepisach prawa i wytycznymi producentów paneli oraz inwerterów. Wykonawca zobowiązany jest:

— do wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej przez osobę uprawnioną, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji wstępnych założeń projektowych przez Zamawiającego,

— przed rozpoczęciem prac, w terminie ustalonym z Zamawiającym wykonać i dostarczyć

Zamawiającemu zdjęcia poszczególnych obiektów lub ich części, gdzie będą wykonywane prace oraz miejsc dojazdu, parkowania, składowania materiałów itp. w obrębie nieruchomości oraz wokół niej;

— do dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń w języku polskim

W dwóch egzemplarzach;

— do przeprowadzenia szkolenia każdego Mieszkańca obsługi zamontowanych urządzeń oraz dostarczenia oświadczenia o dokonaniu takiego szkolenia podpisanego przez Mieszkańca,

— do przeprowadzenia płukania i prób całej instalacji,

— do przeprowadzenia rozruchu instalacji,

— do przeprowadzania okresowych przeglądów i konserwacji instalacji odnawialnych źródeł energii i ich poszczególnych elementów zgodnie z zaleceniami producentów; - do usunięcia wszelkich wad (w tym dokonanie regulacji i innych czynności niezbędnych do należytego funkcjonowania instalacji odnawialnych źródeł energii) wykrytych w ramach przeprowadzonych przeglądów okresowych lub gwarancyjnych

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakji serwisu gwarancyjnego na wezwanie / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22-0057/16-00 zawarta dnia 25.09.2018 r.

II.2.14)Papildoma informacija

Wadium dla CZ. II - 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy zł)

Kontynuacja pkt VI.3): e)w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 22 - oświad.Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie pub.;f)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;g)odpis z właściwego rejestru lub ewidencji i inf.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

KOTŁY NA BIOMASĘ - (Bm)

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44621220 Centrinio šildymo katilai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Gmina Stare Pole

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować (wykonanie dokumentacji projektowej), dostarczyć i zamontować kotły opalane biomasą o mocy do 25 kW wykorzystywane do ogrzewania w 28 obiektach mieszkalnych. Dobór mocy kotła przez projektanta uwzględniać musi zapotrzebowanie na moc cieplną danego obiektu.

W ramach projektu i wykonawstwa należy ująć zakres prac:

a) demontaż istniejącego kotła wraz ze zbędnym oprzyrządowaniem w 28 przypadkach;

b) dobór mocy pieca centralnego ogrzewania o mocy do 25 kW dla 28 domów;

c) podłączenie pieca do instalacji c.o.;

d) podłączenie pieca centralnego ogrzewania do komina dymowego;

e) przedstawienia opinii kominiarskiej dopuszczającej piec co do eksploatacji;

f) montaż zespołu pompowego ze sterowaniem.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na wezwanie / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22-0057/16-00 zawarta dnia 25.09.2018 r.

II.2.14)Papildoma informacija

Wadium dla CZĘŚCI III – 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) złotych; Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

POMPY CIEPŁA - (Pc)

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45331000 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Gmina Stare Pole

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować (wykonanie dokumentacji projektowej), dostarczyć i zamontować pompy ciepła, które wykorzystywane będą do wspomagania procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej w 8 obiektach mieszkalnych.W ramach projektu i wykonawstwa należy:a) dostarczyć i zainstalować oraz uruchomić 8 szt. pomp ciepła o średniej mocy min. 3,5 kW,

Które będą podgrzewały wodę w zasobnikach do temp. ok. 55oC. Urządzenia wchodzące w skład instalacji powinny: - być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania, tzn. że żaden element instalacji, składający się na dostawę nie może być wcześniej używany, musi pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji nie starszy niż 2018), być sprawny i działać bez uwag, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, musi odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, - posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim, - posiadać dokument gwarancji producenta.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22-0057/16-00 zawarta dnia 25.09.2018 r.

II.2.14)Papildoma informacija

Dla CZĘŚCI IV – 1 500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100) złotych;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Część I: Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 100 000,00 zł. Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ – informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Część II: Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 100 000,00 zł. Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ – informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Część III: Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł. Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ – informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Część IV:Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 80 000,00 zł. Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ – informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

CZ I:Wykonawca wykaże skierowanie do realizacji zam.pub. osób odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania ww. zamówienia tj.co najmniej:a)1 projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji c.o w ogr. zakresie; b)1 projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ogr.zakresie;c)1osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci co, w ogr. zakresie. Dopuszcza się łączenie ww. funkcji d)1osobę posiadającą aktualny certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów słonecznych 2.Wykonawca wykonał przed upływem terminu do składania ofert, w ciągu ostatnich trzech lat,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:a)1 zadanie polegającą na dostawie z montażem i uruchomieniem kolektorów słonecznych na kwotę nie mniejszą niż 1 100 000,00 zł brutto albo b) 2 zad. polegające na dostawie z montażem i uruchomieniem kolektorów słonecznych na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 100 000,00 zł brutto. CZ. II:Wykonawca wykaże skierowanie do realizacji zam. pub. osób odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania ww. zamówienia tj. co najmniej:a)1 projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ogr. zakresie b)1 projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ogr. zakresie;c)1osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ogr. zakresie. Dopuszcza się łączenie w.w. f-kcji. d)1 osobę posiadającą aktualny certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych e)1 osobę posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie urządzeń prądotwórczych przyłączanych do krajowej sieci elektroenergetycznej oraz urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym jak 1 kV. Dopuszcza się łączenie w.w. funkcji. 2Wykonawca wykonał przed upływem terminu do składania ofert, w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a)1 zad. polegające na dostawie z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 100 000,00 zł brutto, albo 2 zad. polegające na dostawie z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych na łączną kwotę nie mniejszą niż 1100000,00 zł brutto.CZ. III:Wykonawca wykaże skierowanie do realizacji zam. pub. osób odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania ww. zamówienia tj.co najmniej:a) 1 projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ogr. zakresie;b)1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót przy realizacji ww. zad., posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ogr. zakresie. Dopuszcza się łączenie w.w. funkcji.d)1 osobę posiadającą aktualny certyfikat wydany przezUrząd Dozoru Technicznego potw.posiadanie kwalifikacji do instal. kotłów

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Ciąg dalszy punktu: III.1.3) 2. Wykonawca wykonał przed upływem terminu do składania ofert, w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:a)1 zadanie polegające na dostawie z montażem i uruchomieniem kotłów c.o. na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł brutto albo b)2 zadania polegające na dostawie z montażem i uruchomieniem kotłów c.o. na łączną kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł brutto CZ.IV. 1.Wykonawca wykaże skierowanie do realizacji zamówienia publicznego osób odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania ww. zamówienia co najmniej: a)jednego projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie;b)jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót przy realizacji ww. zadania, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie. Dopuszcza się łączenie w.w. funkcji. c)jedną osobę posiadającą aktualny certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania pomp ciepła. 2.Wykonawca wykonał przed upływem terminu do składania ofert, w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:a)1zadanie polegające na dostawie z montażem i uruchomieniem pomp ciepła na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 zł brutto albo

b)2 zadania polegające na dostawie z montażem i uruchomieniem pomp ciepła na łączną kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty na wszystkie części wykonawca musi wykazać się spełnieniem warunków dla każdej z części zamówienia.Warunek udziału w postępowaniu określony w punkcie V 2. SIWZ (wszystkich czterech części) dotyczący doświadczenia powinien spełnić w całości jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych w pkt XVIII SIWZ.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 24/10/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 24/10/2019
Vietos laikas: 10:15
Vieta:

Urząd Gminy Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, I p. Sala nr 20

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

1.Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele wykonawców.

2.Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie Platformy zakupowej Zamawiającego.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zam. na podst. art. 24 ust.1 i art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP t.j. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 2.W celu wykazania spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust.1 w/w ustawy Wykonawcy są zobowiązani do złożenia niżej wymienionych dokumentów:a)Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ww. ustawy należy złożyć w formie JEDZ, który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane są również w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust.1 ustawy. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust.5 pkt 1 ustawy b)wykaz osób,skierowanych przez wykonawcę do realizacji zam. pub.,zawierający informację wskazane w pkt. VII.1b SIWZ c)wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonanez załączeniem dowodów okreś. czy te dostawy zostały wykonane należycie d)inf.z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kred. potw. wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 3.W celu wykazania braku podst. do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy są zobowiązani do złożenia niżej wymienionych dokumentów a)oświad.o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-22 i art. 24 ust.5. pkt 1 ww. ustawy należy złożyć w formie JEDZ który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane są również w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 24 ust.1 pkt 12-22 i art. 24 ust.5 pkt 1 ww. ustawy. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust.5 pkt 1 ustawy b)nformacji z KRK w zakr. określonym w art. 24 ust.1 pkt.13,14 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert c)inf. z KRK w zakr. określonym w art 24 ust.1 pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert d)w zakresie określonym w art. 24 ust.1pkt 15 - oświad. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej dec. adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok .potw. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego poroz. w sprawie spłat tych należn.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: http://www.uzp.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Art. 182.1. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Odwołaie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/09/2019