Υπηρεσίες - 442786-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

17/12/2015    S244

Ιταλία-Πάρμα: Προϊόντα και υπηρεσίες επικοινωνίας: τμήμα 1: γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων, απεικόνιση πληροφοριών/δεδομένων, τμήμα 2: Στατιστική ανάλυση επισκεψιμότητας δικτυακού τόπου (Web analytics)

2015/S 244-442786

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Ταχ. Διεύθυνση: via Carlo Magno 1A
Πόλη: Πάρμα PR
Ταχ. κωδικός: 43126
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efsaprocurement@efsa.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1213

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Προϊόντα και υπηρεσίες επικοινωνίας: τμήμα 1: γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων, απεικόνιση πληροφοριών/δεδομένων, τμήμα 2: Στατιστική ανάλυση επισκεψιμότητας δικτυακού τόπου (Web analytics).
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 8: Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε μήνες: 4

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 600 000 EUR
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Ο στόχος του τμήματος 1 είναι η εξωτερική ανάθεση της παραγωγής προϊόντων πολυμέσων όπως γραφικών αναπαραστάσεων δεδομένων (infographics) και προϊόντων απεικόνισης πληροφοριών/δεδομένων για ψηφιακές επικοινωνίες. Το εν λόγω τμήμα περιλαμβάνει επίσης την παραγωγή άλλων προϊόντων τεχνολογίας αιχμής, όπως δικτυακών τόπων εμβύθισης, νέων μορφών ψηφιακών εμπειριών κ.λπ.
Ο στόχος του τμήματος 2 είναι η εξωτερική ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών στατιστικής ανάλυσης επισκεψιμότητας δικτυακού τόπου για ψηφιακές επικοινωνίες. Η EFSA επιδιώκει να δημιουργήσει σταθερή στρατηγική στατιστικής ανάλυσης της επισκεψιμότητας του δικτυακού της τόπου για την παρακολούθηση και μέτρηση της απόδοσης και της επιτυχίας των επιγραμμικών δραστηριοτήτων και των εκστρατειών επικοινωνίας της σε διάφορα δίκτυα. Τα στοιχεία στατιστικής ανάλυσης επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου πρέπει να είναι επεξεργάσιμα, πρέπει να συμβάλλουν στον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων και πρέπει να υποστηρίζουν τη στρατηγική επιγραμμικού περιεχομένου της EFSA.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

73220000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Ο ανώτατος διαθέσιμος προϋπολογισμός για ειδικές συμβάσεις/δελτία παραγγελίας στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου είναι 640 000 EUR:
— κατ' ανώτατο όριο 480 000 EUR για το τμήμα 1,
— κατ' ανώτατο όριο 160 000 EUR για το τμήμα 2.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 640 000 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: OC/EFSA/COMMS/2015/03 — Προϊόντα και υπηρεσίες επικοινωνίας: τμήμα 1: γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων, απεικόνιση πληροφοριών/δεδομένων
1)Σύντομη περιγραφή
Ο στόχος του τμήματος 1 είναι η εξωτερική ανάθεση της παραγωγής προϊόντων πολυμέσων όπως γραφικών αναπαραστάσεων δεδομένων (infographics) και προϊόντων απεικόνισης πληροφοριών/δεδομένων για ψηφιακές επικοινωνίες. Το εν λόγω τμήμα περιλαμβάνει επίσης την παραγωγή άλλων προϊόντων τεχνολογίας αιχμής, όπως δικτυακών τόπων εμβύθισης, νέων μορφών ψηφιακών εμπειριών κ.λπ.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

73220000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης

3)Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 480 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: OC/EFSA/COMMS/2015/03 — Προϊόντα και υπηρεσίες επικοινωνίας: τμήμα 2: Στατιστική ανάλυση επισκεψιμότητας δικτυακού τόπου (Web analytics)
1)Σύντομη περιγραφή
Ο στόχος του τμήματος 2 είναι η εξωτερική ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών στατιστικής ανάλυσης επισκεψιμότητας δικτυακού τόπου για ψηφιακές επικοινωνίες. Η EFSA επιδιώκει να δημιουργήσει σταθερή στρατηγική στατιστικής ανάλυσης επισκεψιμότητας του δικτυακού της τόπου για την παρακολούθηση και μέτρηση της απόδοσης και της επιτυχίας των επιγραμμικών δραστηριοτήτων και των εκστρατειών επικοινωνίας της σε διάφορα δίκτυα. Τα στοιχεία της στατιστικής ανάλυσης της επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου πρέπει να είναι επεξεργάσιμα, πρέπει να συμβάλλουν στον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων και πρέπει να υποστηρίζουν τη στρατηγική επιγραμμικού περιεχομένου της EFSA.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

73220000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης

3)Ποσότητα ή έκταση
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 160 000 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Βλέπε έγγραφα του διαγωνισμού.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Βλέπε έγγραφα του διαγωνισμού.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
«OC/EFSA/COMMS/2015/03 — Προϊόντα και υπηρεσίες επικοινωνίας: τμήμα 1: γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων, απεικόνιση πληροφοριών/δεδομένων, τμήμα 2: Στατιστική ανάλυση επισκεψιμότητας δικτυακού τόπου (Web analytics)».
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
19.2.2016
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 26.2.2016 - 14:30

Τόπος:

εγκαταστάσεις της EFSA, Πάρμα PR, Ιταλία.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Τα έγγραφα διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα προς καταφόρτωση στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.1. Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για τυχόν ενημερώσεις και τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Μπορείτε να υποβάλετε τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης στην αναθέτουσα αρχή που αναφέρεται στο σημείο I.1. Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu). Η εν λόγω καταγγελία δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών ούτε την έναρξη νέας περιόδου για την υποβολή προσφυγών. Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στον φορέα που αναφέρεται στο σημείο VI.4.1.

VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
7.12.2015