Služby - 442786-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

17/12/2015    S244

Taliansko-Parma: Komunikačné produkty a služby: časť 1: informačná grafika, informačné/dátové vizualizácie; časť 2: analýza webu

2015/S 244-442786

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Poštová adresa: via Carlo Magno 1A
Mesto/obec: Parma PR
PSČ: 43126
Štát: Taliansko
E-mail: efsaprocurement@efsa.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1213

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Komunikačné produkty a služby: časť 1: informačná grafika, informačné/dátové vizualizácie; časť 2: analýza webu.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 8: Služby výskumu a vývoja
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 4

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 600 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Cieľom časti 1 je outsourcing výroby multimediálnych produktov, ako sú produkty informačnej grafiky a informačnej/dátovej vizualizácie pre digitálnu komunikáciu. Táto časť tiež zahŕňa výrobu iných novátorských technologických produktov, ako sú imerzné webové stránky, nové formáty pre digitálne skúsenosti atď.
Cieľom časti 2 je outsourcing poradenských služieb v oblasti analýzy webu pre digitálnu komunikáciu. EFSA plánuje vytvoriť spoľahlivú stratégiu analýzy webu na monitorovanie a meranie výkonnosti a úspechu svojich online aktivít a komunikačných kampaní na odlišných kanáloch. Náhľady analýzy webu by mali byť vykonateľné, mali by pomôcť pri plánovaní a rozhodovaní a mali by podporovať stratégiu EFSA, čo sa týka online obsahu.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

73220000 Poradenské služby pre vývoj

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu alebo viac častí
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Horná hranica finančných prostriedkov dostupných pre konkrétne zmluvy/objednávky v rámci rámcovej zmluvy je 640 000 EUR.
— max. 480 000 EUR pre časť 1,
— max. 160 000 EUR pre časť 2.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 640 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: OC/EFSA/COMMS/2015/03 – Komunikačné produkty a služby: časť 1: informačná grafika, informačné/dátové vizualizácie
1)Stručný opis
Cieľom časti 1 je outsourcing výroby multimediálnych produktov, ako sú produkty informačnej grafiky a informačnej/dátovej vizualizácie pre digitálnu komunikáciu. Táto časť tiež zahŕňa výrobu iných novátorských technologických produktov, ako sú imerzné webové stránky, nové formáty pre digitálne skúsenosti atď.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

73220000 Poradenské služby pre vývoj

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH: 480 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 2 Názov: OC/EFSA/COMMS/2015/03 – Komunikačné produkty a služby: časť 2: analýza webu
1)Stručný opis
Cieľom časti 2 je outsourcing poradenských služieb v oblasti analýzy webu pre digitálnu komunikáciu. EFSA plánuje vytvoriť spoľahlivú stratégiu analýzy webu na monitorovanie a meranie výkonnosti a úspechu svojich online aktivít a komunikačných kampaní na odlišných kanáloch. Náhľady analýzy webu by mali byť vykonateľné, mali by pomôcť pri plánovaní a rozhodovaní a mali by podporovať stratégiu EFSA, čo sa týka online obsahu.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

73220000 Poradenské služby pre vývoj

3)Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota bez DPH: 160 000 EUR
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pozri súťažné podklady.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri súťažné podklady.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Ako je podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti 2 dostupných online.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Ako je podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti 2 dostupných online.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Ako je podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti 2 dostupných online.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: nie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
„OC/EFSA/COMMS/2015/03 – Komunikačné produkty a služby: časť 1: informačná grafika, informačné/dátové vizualizácie; časť 2: analýza webu.“
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
19.2.2016
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 26.2.2016 - 14:30

Miesto:

priestory EFSA, Parma PR, Taliansko.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
Súťažné podklady budú dostupné na stiahnutie na adrese uvedenej v bode I.1. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy počas výberového konania.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania

Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Prípadné pripomienky týkajúce sa výberového konania môžete predložiť obstarávateľovi uvedenému v bode I.1. Ak sa domnievate, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozri http://www.ombudsman.europa.eu). Takáto sťažnosť nebude mať za následok prerušenie, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolania. Odvolanie môžete podať orgánu uvedenému v bode VI.4.1 do 2 mesiacov od oznámenia o pridelení zákazky.

VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
7.12.2015