Leveringen - 442793-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Oulu: Kantoorbenodigdheden

2018/S 196-442793

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
2454638-2
Nuottasaarentie 5
Oulu
90400
Finland
Contactpersoon: Miia Nikka
Telefoon: +358 447031296
E-mail: hankintapalvelut@monetra.fi
Fax: +358 85572018
NUTS-code: FI1D9

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.monetra.fi/palvelut/hankintapalvelut/

I.1)Naam en adressen
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
2454638-2
Oulu
Finland
E-mail: hankintapalvelut@monetra.fi
NUTS-code: FI1D9

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.monetra.fi/palvelut/hankintapalvelut/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/ouka
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=193838&tpk=0e71061e-aa22-4d11-bc77-db8a09b910e8
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Toimisto- ja koulutarvikkeet, muut toimistotarvikkeet, ergonomiatuotteet, kalenterit

Referentienummer: Monetra TP 43/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut kilpailuttaa asiakkailleen (jäljempänä myös tilaajat) toimisto- ja koulutarvikkeet sis. toimistotarvikkeiden hyllytyspalvelun, muut toimistotarvikkeet, ergonomiatuotteet sekä kalenterit tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnassa mukana olevat asiakkaat on ilmoitettu liitteessä 2.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 219 600.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Toimisto- ja koulutarvikkeet sisältää toimistotarvikkeiden hyllytyspalvelun

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30000000
30192700
30192000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ryhmässä 1 pyydämme tarjoustanne toimisto- ja koulutarvikkeista, kuten vihkot, kynät, kumit jne.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 219 600.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Hankinta sisältää kaksi (2) mahdollista yhden (1) vuoden mittaista optiokautta. Päätöksen option käytöstä tekee tilaaja, ja siitä ilmoitetaan Monetra Oulu Oy hankintapalveluiden toimesta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kulloinkin voimassa olevan sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Muut toimistotarvikkeet

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ryhmässä 2 pyydämme tarjoustanne muista toimistotarvikkeista, kuten muistitikut, valkotaulut, laskimet jne.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 219 600.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Hankinta sisältää kaksi (2) mahdollista yhden (1) vuoden mittaista optiokautta. Päätöksen option käytöstä tekee tilaaja, ja siitä ilmoitetaan Monetra Oulu Oy hankintapalveluiden toimesta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kulloinkin voimassa olevan sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ergonomiatuotteet

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ryhmässä 3 pyydämme tarjoustanne ergonomiatuotteista.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 219 600.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Hankinta sisältää kaksi (2) mahdollista yhden (1) vuoden mittaista optiokautta. Päätöksen option käytöstä tekee tilaaja, ja siitä ilmoitetaan Monetra Oulu Oy hankintapalveluiden toimesta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kulloinkin voimassa olevan sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kalenterit

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199792
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ryhmässä 4 pyydämme tarjoustanne kalentereista.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 219 600.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Hankinta sisältää kaksi (2) mahdollista yhden (1) vuoden mittaista optiokautta. Päätöksen option käytöstä tekee tilaaja, ja siitä ilmoitetaan Monetra Oulu Oy hankintapalveluiden toimesta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kulloinkin voimassa olevan sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tarjousten avauspäivä on ilmoitettu sitoumuksitta. Tarjoukset voidaan avata myös ilmoitetun ajankohdan jälkeen. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/10/2018