Lieferungen - 442810-2018

11/10/2018    S196    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Chemische Reagenzien

2018/S 196-442810

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polen
Kontaktstelle(n): Olga Warszewska, Agnieszka Parzewska
Telefon: +48 583471866
E-Mail: logistyka@eti.pg.edu.pl
Fax: +48 583472445
NUTS-Code: PL633

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pg.edu.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.dzp.pg.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.dzp.pg.edu.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, budynek WETI A (nr 41), pok. 127
ul. Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polen
Kontaktstelle(n): Olga Warszewska, Agnieszka Parzewska
Telefon: +48 583471866
E-Mail: logistyka@eti.pg.edu.pl
Fax: +48 583472445
NUTS-Code: PL633

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pg.edu.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.dzp.pg.edu.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników, testów, szkła i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Referenznummer der Bekanntmachung: CRZP/208/009/D/18, ZP/41/WETI/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696300
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, testów, szkła i materiałów laboratoryjnych na potrzeby projektu pn. „Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków przy użyciu elektrochemicznego utleniania na nanokrystalicznych anodach diamentowych (DIAOPS)” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: Część A – Odczynniki chemiczne i testy kuwetowe, Część B – Materiały i szkło laboratoryjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 96 738.45 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część A – Odczynniki chemiczne i testy kuwetowe

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Dostawa do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części A są odczynniki chemiczne i teksty kuwetowe na potrzeby realizacji projektu pn. „Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków przy użyciu elektrochemicznego utleniania na nanokrystalicznych anodach diamentowych (DIAOPS)” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części A zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Wraz z dostawą wykonawca zobowiązany jest załączyć karty charakterystyki w języku polskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail, który wskazany zostanie w umowie dostawy. Zamawiający wymaga, aby odczynniki dostarczane były w oryginalnych opakowaniach. Odczynniki powinny być dostarczone przez wykonawcę w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz umożliwiającym przechowywanie w okresie trwałości gwarancyjnej przez producenta w karcie charakterystyki. Zamawiający wymaga, aby w momencie dostawy termin ważności testów był nie krótszy niż 80 % okresu ważności od daty produkcji. Wymagany okres gwarancji dla odczynników chemicznych (poz. 22-23): co najmniej 12 m-cy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kryterium jakości: termin ważności testów kuwetowych (poz. 1-21) / Gewichtung: 20 pkt.
Qualitätskriterium - Name: Kryterium jakości: termin dostawy / Gewichtung: 20 pkt.
Preis - Gewichtung: 60 pkt.
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 84 487.66 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert (rozdz. XIX SIWZ). W związku z powyższym wskazany powyżej termin jest terminem maksymalnym, który każdy z wykonawców może skrócić. Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie krótszego terminu wykonania zamówienia niż maksymalny (21 dni).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część B – Materiały i szkło laboratoryjne

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33793000
18424300
19520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Dostawa do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia w części B są materiały i szkło laboratoryjne na potrzeby realizacji projektu pn. „Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków przy użyciu elektrochemicznego utleniania na nanokrystalicznych anodach diamentowych (DIAOPS)” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części B zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Szkło i materiały laboratoryjne powinny być dostarczone przez wykonawcę w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz umożliwiającym ich bezpieczne przechowywanie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kryterium jakości: termin dostawy / Gewichtung: 40 pkt.
Preis - Gewichtung: 60 pkt.
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 12 250.79 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert (rozdz. XIX SIWZ). W związku z powyższym wskazany powyżej termin jest terminem maksymalnym, który każdy z wykonawców może skrócić. Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie krótszego terminu wykonania zamówienia niż maksymalny (21 dni).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówieniem nie wymaga się specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4A, 4B do SIWZ. 2) Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu oferty. 3) Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, do podpisania umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem, w terminie i miejscu określonym przez zamawiającego. 4) W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5) Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Warunki wprowadzenia zmian zamawiający określił w rozdz. XXII ust. 2 SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/11/2018
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/11/2018
Ortszeit: 12:15
Ort:

Miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek A (nr 41), I piętro, pok. 116, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert po stronie zamawiającego będą uczestniczyć członkowie komisji przetargowej. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda dokumentów: a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. c)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. d)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3) W postępowaniu wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „JEDZ”), podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, sporządzonym zgodnie z wzorem (art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ należy przesłać na adres skrzynki: /politechnikagdanska/SkrytkaESP. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 4)Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt. mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia przynależności lub braku do tej samej grupy kapit., o kt. mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 5)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamów.. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia. 6)Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: w części A–2 500 PLN, w części B–360 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7) Postęp. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp. Zamawiający przewiduje zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektron. i nie prow. postęp. w celu zawarcia umowy ramowej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w przepisie art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Środkami ochrony prawnej są: 1) Odwołanie (zgodnie z art. 180 i nast. ustawy Pzp); 2) Skarga do sądu (zgodnie z art. 198a i nast. ustawy Pzp). 4. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Ciąg dalszy z Sekcji VI.3 Wykonawca zagraniczny. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ pkt. 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, 2) pkt. 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.3)dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) i ust. 2 pkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. VII ust. 2 pkt. 1) i 2) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt. 2) niniejszego rozdziału, składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w rozdz. XXVII ust. 4 SIWZ. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587702
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587702

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018