Lieferungen - 442821-2018

11/10/2018    S196    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Sendegeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr, Rundfunk oder Fernsehen

2018/S 196-442821

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
ul. J.P. Woronicza 17
Warszawa
00-999
Polen
Kontaktstelle(n): Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc, pokój nr 204
Telefon: +48 225478817
E-Mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Fax: +48 225477384
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.tvp.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Telewizja Polska S.A. Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych
PL127
ul. J.P. Woronicza 17, Kancelaria, budynek B
Warszawa
00-999
Polen
Kontaktstelle(n): Kancelaria znajdująca się na parterze budynku „B” (wejście: róg ulicy J.P. Woronicza i ulicy Samochodowej)
Telefon: +48 225478817
E-Mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Fax: +48 225477384
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.tvp.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: media

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa elementów ściany diodowej wraz ze sterowaniem do studia S7

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/TITT/139/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32200000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów ściany diodowej wraz ze sterowaniem do studia S7.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów ściany diodowej wraz ze sterowaniem do studia S7.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 70
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Umowa podlega prawu polskiemu. w sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, ustawy z 23.4.1964 Kodeks cywilny

2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian Postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 Wzoru umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/10/2018
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/10/2018
Ortszeit: 13:00
Ort:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie, adres: 00-999 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 17, bud. Pc, sala 213

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura została określona w pkt 14 SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje, które Zamawiający objął klauzulą poufności oraz informacje ściśle z nimi związane

2. W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne, nie zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Zam. Informacje poufne zostaną przekazane Wyk. w jeden z następ. sposobów:

2.1 Osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiającego konkretnego miejsca, daty i godz. odbioru

2.2 Przez posłańca na adres wskazany przez Wykonawcę 2.3. pocztą elektroniczną.

3. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu:

3.1. Oświadczenia składane przed złożeniem oferty - JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem nr 2 do SIWZ)

Aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ musi być złożony w formie elektronicznej, zgodnie z wymogami określonymi w pkt 9.3.6 SIWZ.

3.2 Oferta, na którą składa się Formularz oferty, zgodny z Zał. 1 do SIWZ

3.3 Oświadczenia i dokumenty składane z ofertą:

1) dokumenty potwierdzające uprawnienia do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem oświadczeń lub dokumentów Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,

2) pełnomocnictwo, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik,

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej,

3.4. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu

1) oświadczenia i dokumenty wskazane w §5 pkt 1, 5 i 6 Rozp. Ministra Rozwoju – składa Wykonawca,którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyzn. przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, 2) oświadczenia o przynależności albo jej braku do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z ustawą z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy– składa każdy Wykonawca, który złożył ofertę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na str. internetowej Zamawiającego informacji (zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy).

4. Wymagania w zakresie formy składanych dokumentów zostały określone w SIWZ

5. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wys.: 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych),

6. Niezwłocznie po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem, kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN (§ 2 ust. 12 Wzoru umowy)

8. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu z postępowania.

9. Zastrzeżenie do minimalnego okresu, w którym oferent będzie związany ofertą, określonego w sekcji IV.2.6 Ogłoszenia – Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Zastrzeżenie dot. RODO zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawiera punkt 21 SIWZ.

11. Wszelkie pozostałe informacje, których nie można podać ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia, zawiera SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 1 są:

2.1. Odwołanie.

2.2. Skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a-198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018