Bygge og anlæg - 442826-2020

21/09/2020    S183

Danmark-Frederiksberg: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 183-442826

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Forsyning
CVR-nummer: 28500769
Postadresse: Stæhr Johansens Vej 38
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Keil Bruhn
E-mail: subr@frb-forsyning.dk
Telefon: +45 30766126
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c6318931-8c74-4259-9fee-8fe046d2a46d/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c6318931-8c74-4259-9fee-8fe046d2a46d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c6318931-8c74-4259-9fee-8fe046d2a46d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c6318931-8c74-4259-9fee-8fe046d2a46d/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Regnvandshåndtering i oplandet til Frederiksberg Idrætsanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter etablering af nye regnvandsledninger ca. 2 800 lbm i ø 450-ø 1 500. Regnvandet ledes til en ny skybrudspumpestation med 4 pumper, der skal kunne levere 4,4 m3/s til et indløbsbygværk og skybrudsbassin, samt 2 mindre pumpe til normal hændelser på 20 l/s, udbuddet opfatter også styring til pumpestationen. Ledningerne etableres i Jens Jessensvej, Marielystvej, Hoffmeyersvej, Troels-Lunds Vej, Rådmands Steins Allé, J.C. Schiødtes Vej, Goldschmidtsvej og Johan Ottosens Vej. Der skal etableres en renseløsning i form af 2 sedipipes (eller tilsvarende) - ca. 50 meter og fire - 750 lbm faskinestrenge i de omkringliggende veje. Dertil kommer ca. 750 lbm trykledning i ø 160 og ca. 85 brønde på hovedledningen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45236000 Jord- og belægningsarbejde
45232410 Kloakeringsarbejder
45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
45232454 Anlægsarbejde: regnvandsbassiner
45232423 Bygge-anlægsarbejde: kloakpumpestationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter etablering af nye regnvandsledninger ca. 2 800 lbm i ø 450-ø 1 500. Regnvandet ledes til en ny skybrudspumpestation med 4 pumper, der skal kunne levere 4,4 m3/s til et indløbsbygværk og skybrudsbassin, samt 2 mindre pumpe til normal hændelser på 20 l/s, udbuddet opfatter også styring til pumpestationen. Ledningerne etableres i Jens Jessensvej, Marielystvej, Hoffmeyersvej, Troels-Lunds Vej, Rådmands Steins Allé, J.C. Schiødtes Vej, Goldschmidtsvej og Johan Ottosens Vej. Der skal etableres en renseløsning i form af 2 sedipipes (eller tilsvarende)- ca. 50 meter og fire - 750 lbm faskinestrenge i de omkringliggende veje. Dertil kommer ca. 750 lbm trykledning i ø 160 og ca. 85 brønde på hovedledningen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 40
Omkostningskriterium - Navn: Metodebeskrivelse / Vægtning: 30
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/08/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I det tilfælde, at flere end 5 ansøgere opfylder mindstekravene, vil ordregiver på baggrund af de fremsendte anmodninger vurdere hvilke 5 ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante tekniske og faglige erfaringer med lignende anlægs-opgaver samt resulterer i den bedste konkurrence på opgaven, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver har ikke adgang til åbning af tilbuddene.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udfyldt ESPD fra ansøger samt evt. underleverandører. Rådighedserklæring af underleverandører.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde listet i ESPD'en, anmærkningsfri serverceattest fra Erhvervsstyrrelsen, ILO94 erklæring i udfyldt tilstand. Omsætning på minimum 50 mio, med en gennemsnitlig soliditetsgrad på 15 procent.

Vedr. serviceattesten for danske virksomheder, såfremt der er udenlandske medlemmer af bestyrelsen, direktionen og/eller tilsynsrådet i virksomheden, skal der - som supplement til serviceattesten - indhentes en straffeattest for de pågældende personer, idet serviceattesten alene dækker danske forhold. (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samarbejde i øjeblikket med Erhvervsstyrelsen om at få udenlandske statsborgere omfattet af den danske serviceattest).

For udenlandske virksomheder gælder, at uddrag af relevante register, certifikat eller tilsvarende dokument(er) udstedt af kompetent myndigheder går istedet for den danske serviceattest, såfremt sådanne ikke findes, kan der afgives en erklæring, der opfylder kravene i udbudlovens § 153, stk. 2.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer for lignende anlægsopgaver (maksimalt 8) der enkeltvis eller tilsammen demonstrerer den nødvendige erfaringer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med udførelse af anlægsopgaver af lignende karakter som efterspurgt i nærværende udbud (afløbsledninger, bygværker, pumper, faskiner mv.) ved at fremvise mindst 4 referencer, der enkeltvis eller tilsammen demonstrerer den nødvendige relevante erfaring. Referencerne må maks. være 5 år gamle, dvs. de må ikke være færdig anlagt før 15. oktober 2015. For referencer der ikke er afsluttede tæller alene de elementer, der er udført på ansøgningstidspunktet.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der skal stilles 15 % af entreprisesummen i garanti.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en ordre tildeles en sammenslutning af tilbudsgivere, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt en ordre tildeles en sammenslutning af tilbudsgivere, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/09/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle senere ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Ved et udbud med prækvalifikation efter forsyningsvirksomhedsdirektivet skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2020