Leveringen - 442868-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Gabrovo: Farmaceutische producten

2018/S 196-442868

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Tota Venkova“ AD
107507217
ul. „D-r Iliev Detskiya“ No. 1
Gabrovo
5300
Bulgarije
Contactpersoon: Petya Popova — spetsialist „Obshtestveni porachki“
Telefoon: +359 66800638
E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com
Fax: +359 66804424
NUTS-code: BG322

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mbalgabrovo.com/

Adres van het kopersprofiel: http://zop.mbalgabrovo.com/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК, за нуждите на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК, за нуждите на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, АД гр. Габрово“

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Инхибитори на протеин киназата

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG322
Voornaamste plaats van uitvoering:

МБАЛ Габрово

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

9.02. Gefitinib tablets 250 mg L01XE02 Gefitinib табл. (капс.) 360

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 083-186399
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9.02
Benaming:

9.02 Gefitinib tablets 250 mg L01XE02 Gefitinib табл. (капс.) 360

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Първият и вторият класиран участник за тази позиция отказват да сключат договор.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018