Supplies - 442869-2020

21/09/2020    S183

Denmark-Copenhagen: Pumps

2020/S 183-442869

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Sund & Bælt Holding
National registration number: 15694688
Postal address: Vester Søgade 10
Town: København V
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: Charlotte Yun Linde
E-mail: cyl@SBF.DK
Telephone: +45 33416242
Internet address(es):
Main address: https://sundogbaelt.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: A/S Storebælt
National registration number: 10634970
Postal address: Vester Søgade 10
Town: København V
NUTS code: DK0 DANMARK
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: Charlotte Yun Linde
E-mail: cyl@SBF.DK
Internet address(es):
Main address: https://sundogbaelt.dk/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279564&B=KA
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279564&B=KA
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Other activity: Ejer af infrastruktur

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udskiftning af regnvandspumper

II.1.2)Main CPV code
42122000 Pumps
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De eksisterende regnvandspumper, som er placeret i hhv. Halsskov (4 stk.) og Sprogøramper (4 stk.) skal udskiftes. Dette udbud omhandler således afmontering af gamle pumper og levering og montering af nye pumper i alt 8 stk. regnvandspumper.

De er placeret i pumpestationer ved Storebæltstunnelens mundinger. Pumpestationerne afvander ramperne udenfor tunnelen. Pumperne er placeret i ex-klassificeret område.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
42122100 Pumps for liquids
42122130 Water pumps
42122400 Centrifugal pumps and liquid elevators
42122430 Centrifugal pumps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
Main site or place of performance:

Halsskov og ved Sprogø

II.2.4)Description of the procurement:

Se ydelsesbeskrivelsen.

— Afmontering og fjernelse af gamle pumper.

— Levering og montering af nye guiderør, pumpefod og klokobling. Eksisterende kan vælges at blive genanvendt, hvorved ovennævnte materiel skal renoveres.

— Levering og montering af nyt rørsystem frem til afspærringsventil. Kontraventiler og afspærringsventiler er af nyere dato og genanvendes. Omfanget af udskiftning af rørinstallation fra pumper og frem til afspærringsventil.

— Installering af nye pumper.

— Installering af el, sensorer og andet omkringsiddende materiel.

— Indkøring og test (SAT og FAT), testplan udarbejdes af pumpeleverandøren.

— Detaljeret designgrundlag af pumpesystemet. Herunder udarbejdelse af arbejdstegninger med rørlængder og ventillængder for de givne dimensioner.

— Egen pumpestyring som beskytter pumper mod overbelastning, kortslutning og andre eventuelle fejl i pumpesystemet. Styring skal kunne overføre alle fejl til SRO.

— Korrekt jording af pumper ift. EX zone 1.

— Sikre korrekt signalhåndtering fra lokal pumpestyring til SBF’s SRO-system.

— Fjernovervågning af pumper for tilstandsbaseret vedligehold.

— Levering af dokumentation.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet i leverancen / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Drift og vedligehold / Weighting: 20
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af mindstekrav, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

- Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 12 mio. DKK i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Der forlanges både sikkerhedsstillelse og garanti for pumperne. Se bilag 1 - Almindelige betingelser.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Der vil ske betaling i rater. Se bilag 1 - Almindelige betingelser.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Der kræves ingen bestemt retlig form.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 139-341359
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/10/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/10/2020
Local time: 10:01
Information about authorised persons and opening procedure:

Det er ikke muligt for tilbudsgiver at overvære åbning af tilbud.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest som angivet i udbudsbetingelserne. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at frem-skaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum. Ordregiver forpligter sig ikke til at aftage de estimerede timer.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: x
Town: x
Country: Denmark
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/09/2020