Leveringen - 442923-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Kontich: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2018/S 196-442923

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Autonoom gemeentebedrijf Kontich
0207.536.250_21372
Gemeenteplein 1
Kontich
2550
België
Telefoon: +32 345607897
E-mail: myrthe.welten@kontich.be
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://kontich.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322280

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inrichting en aankoop los meubilair nieuw gemeentehuis

Referentienummer: Kontich-PPP051-363/8002/Inrichtin-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 297 449.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bestek

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Implementatie visie opdrachtgever / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Kwaliteit en duurzaamheid / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Esthetiek / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Ergonomische meerwaarde / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Akoestische oplossingen / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BVBA Puur Office
Stevoort
België
NUTS-code: BE221
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 297 449.00 EUR / Hoogste offerte: 299 621.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018