Leveringen - 442929-2019

20/09/2019    S182

Letland-Alūksne: Medische apparatuur

2019/S 182-442929

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SIA "Alūksnes slimnīca"
Nationaal identificatienummer: 40003252612
Postadres: Pils iela 1
Plaats: Alūksne
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Postcode: LV-4301
Land: Letland
Contactpersoon: Maruta Kauliņa
E-mail: aluksnes_slimnica@inbox.lv
Telefoon: +371 64321410
Fax: +371 64307150

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aluksnesslimnica.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/361

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Iekārtu un aprīkojuma iegāde Rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļai

Referentienummer: ALSL 2019/5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Iekārtu un aprīkojuma iegāde Rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļai.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ultraskaņas terapijas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pils iela 1, Alūksne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ultraskaņas terapijas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa 3.kārta

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Magnētiskās terapijas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pils iela 1, Alūksne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Magnētiskās terapijas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa 3.kārta

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lāzera terapijas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pils iela 1, Alūksne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lāzera terapijas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa 3.kārta

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Portatīvās elektrostimulācijas iekārtas (TENS) iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pils iela 1, Alūksne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Portatīvās elektrostimulācijas iekārtas (TENS) iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa 3.kārta

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elektroforēzes (elektroterapijas) iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pils iela 1, Alūksne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elektroforēzes (elektroterapijas) iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa 3.kārta

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Neiroloģiskās Bobota kušetes iegāde un piegāde

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pils iela 1, Alūksne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Neiroloģiskās Bobota kušetes iegāde un piegāde.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa 3.kārta

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Profesionālo medicīnisko paralēlo līdzteku ar pamatni bērniem un pieaugušajiem iegāde un piegāde

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pils iela 1, Alūksne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Profesionālo medicīnisko paralēlo līdzteku ar pamatni bērniem un pieaugušajiem iegāde un piegāde.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa 3.kārta

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-384609
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ultraskaņas terapijas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Magnētiskās terapijas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lāzera terapijas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Portatīvās elektrostimulācijas iekārtas (TENS) iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Elektroforēzes (elektroterapijas) iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Neiroloģiskās Bobota kušetes iegāde un piegāde

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Profesionālo medicīnisko paralēlo līdzteku ar pamatni bērniem un pieaugušajiem iegāde un piegāde

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar izmaiņām tehniskajās prasībās.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/09/2019