Leveringen - 442933-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgu Mureș: Bedrijfswagens

2018/S 196-442933

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Administrația Națională Apele Române — Administrația Bazinală de Apă Mureș
Romania
Str. Koteles Samuel nr. 33, județ Mureș
Târgu Mureș
540057
Roemenië
Contactpersoon: Jozsef Somogyi
Telefoon: +40 265260289
E-mail: licitatii@dam.rowater.ro
Fax: +40 265264290 / 265267955
NUTS-code: RO125

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rowater/damures.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare „Autoutilitare 2 locuri + marfă 1,5 t program Rabla” — 16 bucăți

Referentienummer: 1880
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare „Autoutilitare 2 locuri + marfa 1,5 t program Rabla” — 16 bucati, conform Caietului de sarcini. Contractul presupune furnizarea de autoutilitare cu 2 locuri + marfa 1,5 t program Rabla — 16 bucati, la destinatia finala: localitatea Targu Mures, Str. Barajului nr. 15.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, in termen de 14 zile de la publicarea anuntului de participare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in termen de 6 zile de la terminarea termenului de solicitare clarificari/informatii suplimentare si la 10 zile fata de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor de participare.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 047 000.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Targu Mures, Str. Barajului nr. 15.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare „Autoutilitare 2 locuri + marfa 1,5 t program Rabla” — 16 bucati, conform Caietului de sarcini. Contractul presupune furnizarea de Autoutilitare 2 locuri + marfa 1,5 t program Rabla — 16 bucati, la destinatia finala — S.G.A. Mures — Targu Mures, Str. Barajului nr. 15.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Consum extraurban de carburant exprimat in litri/100 km. / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Consum urban de carburant exprimat in litri/100 km. / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de garantie minim acceptat este de 48 de luni (sub termenul de 48 de luni oferta va fi declarata neconforma). / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorii economici pot accesa DUAE, in vederea completarii, la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 139
Benaming:

Furnizare „Autoutilitare 2 locuri + marfă 1,5 t — 16 bucăți, program Rabla”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Autohaus Westcar S.R.L.
Romania
Șoseaua Sighișoarei nr. 421/D
Corunca
547367
Roemenië
Telefoon: +40 720110595
E-mail: csivu@westcar.ro
Fax: +40 265260009
NUTS-code: RO125

Internetadres: www.fordmures.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 047 058.82 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 047 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Compartimentul Juridic din cadrul A.B.A. Mureș
Str. Koteles Samuel nr. 33
Târgu Mureș
010458
Roemenië
Telefoon: +40 265260289
Fax: +40 265260289

Internetadres: http://www.rowater.ro/damures

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018