Leveringen - 442942-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Sorteeruitrusting

2018/S 196-442942

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Banca Națională a României
Romania
Str. Doamnei nr. 8
Bucureşti
030051
Roemenië
Contactpersoon: Bianca Alexandroaei
Telefoon: +40 311323261
E-mail: bianca.alexandroaei@bnro.ro
Fax: +40 213110162
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bnr.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Bancă
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Politică monetară

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Diverse mașini și echipamente specifice activității de manipulare a monedelor și bancnotelor”

Referentienummer: 2LD2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30132000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul prezentei proceduri il constituie achizitionarea de diverse masini si echipamente specifice activitatii de manipulare a monedelor si bancnotelor, necesare desfasurarii in conditii optime a activitatii de procesare a banilor, in cadrul serviciilor de casierie din sucursalele regionale ale B.N.R.

Data limita de raspuns a autoritatii contractante la toate solicitarile de clarificari: 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: cu cel tarziu 15 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, conform art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 361 216.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Echipamente de numărat și ambalat monedă metalică in fișicuri

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30123620
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti/Iasi/Timisoara/Cluj/Dolj/Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitionarea unor echipamente de numarat si ambalat moneda metalica in fisicuri — 4 bucati.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata fara TVA: 280 000. Moneda: RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Echipamente de banderolat pachete bancnote pentru dotarea sucursalelor regionale Iași și Timiș

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Iasi si Timis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Echipament de banderolat pachete bancnote pentru dotarea sucursalelor regionale Iasi si Timis — 6 bucati.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata fara TVA: 36 000. Moneda: RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Echipament de autentificat, numărat și sortat monede pentru ghișeu

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30132000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti/Iasi/Cluj/Timisoara/Dolj/Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Echipament de autentificat, numarat si sortat monede pentru ghiseu: 1 bucata.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata fara TVA: 8 000. Moneda: RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Echipamente de ambalat plachete în calupuri

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30123630
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti/Iasi/Cluj/Timisoara/Constanta/Dolj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Echipamente de ambalat plachete in calupuri — 6 bucati.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata fara TVA: 420 000. Moneda: RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Echipamente de validare a biletelor tip desktop

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30132000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti/Iasi/Cluj/Timisoara/Dolj/Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Echipamente de validare a biletelor tip desktop — 5 bucati.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata fara TVA: 40 000. Moneda: RON.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 113/P/2018
Perceel nr.: 4
Benaming:

Echipamente de validare a biletelor tip desktop

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eutron Invest România
Romania
Str. Lacul Tei nr. 69, sector 2
București
23011
Roemenië
Telefoon: +40 723293283
E-mail: andrei_voicu@eutron.ro
Fax: +40 212331349
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.eutron.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 490.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 115/P/2018
Perceel nr.: 5
Benaming:

Echipamente de banderolat pachete bancnote pentru dotarea sucursalelor regionale Iași și Timiș

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Salis Terra Service S.R.L.
Romania
Str. Dr. Călin Ottoi nr. 30, sector 2
București
021944
Roemenië
Telefoon: +40 212103184
E-mail: office@salisterra.ro
Fax: +40 212103174
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.salisterra.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 116/P/2018
Perceel nr.: 3
Benaming:

Echipament de autentificat, numărat și sortat monede pentru ghișeu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Salis Terra Service S.R.L.
Romania
Str. Dr. Călin Ottoi nr. 30, sector 2
București
021944
Roemenië
Telefoon: +40 212103184
E-mail: office@salisterra.ro
Fax: +40 212103174
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.salisterra.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 750.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 112/P/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Echipamente de numărat și ambalat monedă metalică în fișicuri

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eutron Invest România
Romania
Str. Lacul Tei nr. 69, sector 2
București
23011
Roemenië
Telefoon: +40 723293283
E-mail: andrei_voicu@eutron.ro
Fax: +40 212331349
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.eutron.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 280 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 279 976.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Banca Națională a României — Direcția Juridică
Str. Doamnei nr. 8, sector 3
București
030051
Roemenië
Telefoon: +40 3158087
Fax: +40 3126484
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018