Доставки - 442979-2019

20/09/2019    S182    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Ксерографска хартия

2019/S 182-442979

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Министерство на икономиката
176789453
ул. „Славянска“ № 8
София
1052
България
Лице за контакт: Бистра Петрова, началник отдел АС, дирекция ФУС
Телефон: +359 9407020
Електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Факс: +359 9872190
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mi.government.bg/bg/competitions-c354-1.html

Адрес на профила на купувача: https://www.mi.government.bg/bg/competitions/dostavka-na-nereciklirana-hartiya-za-nujdite-na-ministerstvo-na-ikonomikata-2005-c354-2.html?p=e30=

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нерециклирана хартия за нуждите на Министерство на икономиката

II.1.2)Основен CPV код
30197644
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на нерециклирана хартия за нуждите на Министерство на икономиката

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 31 578.50 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30197644
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

На адресите на възложителя в гр. София: ул. „Славянска“ № 8, ул. „Княз Александър I“ № 12, ул. „6-и септември“ № 21

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на нерециклирана хартия за нуждите на Министерство на икономиката

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Бюджетна линия № BG16RFOP002-5.005-0001 „Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението,...прод. в раздел II.2.14)

II.2.14)Допълнителна информация

Прод. от раздел II.2.13):...наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики“ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОПИК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 006-008926
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 87
Наименование:

Доставка на нерециклирана хартия за нуждите на Министерство на икономиката

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/09/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Роел-98“ ООД
121798467
бул. „Хр. Смирненски“ № 53
София
1164
България
Телефон: +359 70010377
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Факс: +359 70010377
код NUTS: BG411

Интернет адрес: www.roel-98@roel-98.com%20

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 36 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 31 578.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Доставките за нуждите на МИ ще се финансират със средства по бюджета на МИ. Доставките за нуждите на ГДЕФК — УО на ОПИК 2014—2020 г. и ОП ИМСП 2014—2020 г. ще се финансират по бюджетна линия № BG16RFOP002-5.005-0001 „Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики“ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОПИК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Договорът е във вр. с рамково споразумение № СПОР-10 от 23.4.2019 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на копирна (нерециклирана) хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ на ЦОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
КЗК
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29884070

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/09/2019