Leveringen - 442985-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Lissabon: Drukpapier

2018/S 196-442985

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Município de Lisboa
DMF — DA — CCM, Campo Grande, 25, 9.º piso, bloco A
Lisboa
1749-099
Portugal
Contactpersoon: Plataforma de contratação pública eletrónica da firma "acinGov"
E-mail: dmf.da.ccm@cm-lisboa.pt
NUTS-code: PT170

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.acingov.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de papel e cartolina de diversas tipologias

Referentienummer: Processo nº 55/CPI/DA/CCM/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197630
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de papel e cartolina de diversas tipologias constituído por lotes cujas caraterísticas técnicas se encontram melhor definidas no caderno de encargos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 16 438.15 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papel de cópia e impressão A4 e A3

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197630
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170
Voornaamste plaats van uitvoering:

Armazém de economato, sito no piso 1 do edifício central do município, sito no Campo Grande, 25, em Lisboa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de papel e cartolina de diversas tipologias, (conforme anexo III do programa do procedimento e parte II, cláusulas técnicas do caderno de encargos).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Conforme artigo 18.º do programa do procedimento / Weging: Preço 90 %; Prazo 10 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papel plotter

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197630
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170
Voornaamste plaats van uitvoering:

Armazém de economato, sito no piso 1 do edifício central do município, sito no Campo Grande, 25, em Lisboa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de papel e cartolina de diversas tipologias, (conforme anexo IV do programa do procedimento e parte II, cláusulas técnicas do caderno de encargos).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Conforme artigo 18.º do programa do procedimento / Weging: Preço 90 %; Prazo 10 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cartolina diversa

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197630
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170
Voornaamste plaats van uitvoering:

Armazém de economato, sito no piso 1 do edifício central do município, sito no Campo Grande, 25, em Lisboa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de papel e cartolina de diversas tipologias, (conforme anexo V do programa do procedimento e parte II, cláusulas técnicas do caderno de encargos).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Conforme artigo 18.º do programa do procedimento / Weging: Preço 90 %; Prazo 10 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papel diverso

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197630
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170
Voornaamste plaats van uitvoering:

Armazém de economato, sito no piso 1 do edifício central do município, sito no Campo Grande, 25, em Lisboa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de papel e cartolina de diversas tipologias, (conforme anexo VI do programa do procedimento e parte II, cláusulas técnicas do caderno de encargos).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não é procedimento acelerado.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 247-518055
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Papel de cópia e impressão A4 e A3

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18IN000750
Perceel nr.: 2
Benaming:

Papel plotter

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MaxOne, Material de Escritório, Lda.
507052609
Estrada de Paço de Arcos, 163 e 165
Agualva-Cacém
2735-309
Portugal
E-mail: geral@maxone.biz
NUTS-code: PT170
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 600.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 506.35 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Cartolinas diversas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Staples Portugal
503789372
Rua Quinta do Pinheiro, edifício Tejo, 5.º piso
Carnaxide
2794-079
Portugal
E-mail: encomendas.advantage@staples.pt
NUTS-code: PT170
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 931.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Papel diverso

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Câmara Municipal de Lisboa
Campo Grande, 25, 9.º piso, bloco A
Lisboa
1749-099
Portugal
E-mail: dmf.da.ccm@cm-lisboa.pt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018