Leveringen - 443000-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Venlo: Beheer van de luchtkwaliteit

2018/S 196-443000

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Venlo
54364892
Hanzeplaats 1
Venlo
5912 AT
Nederland
Contactpersoon: Pascal Huynen
Telefoon: +31 773596666
E-mail: inkoop@venlo.nl
Fax: +31 773596766
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.venlo.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie Sensoren voor luchtkwaliteit

Referentienummer: 1344447
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90731100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Venlo is op zoek naar een levering en onderhoud van sensoren die de komende 3 jaar data gaan leveren ten aanzien van de luchtkwaliteit in haar kantoren om uiteindelijk een verband te kunnen gaan leggen tussen de kwaliteit van het binnenklimaat, ziekteverzuim, werkplezier en productiviteit.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Venlo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geschat tussen de 150 000 en 300 000 per 3 jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: onvolledig ingevuld in tenderned / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Betreft marktconsultatie; deze aanbesteding is onvolledig ingevuld en wordt hiermee beëindigd. Tenderned 189726 is wel juist ingevuld. Betreft gelijke inhoud en strekking van de marktconsultatie. Hier is de samenvatting toegevoegd en deze wordt ook binnen afzienbare tijd beëindigd.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Limburg
Postbus 1988
Maastricht
6201 BZ
Nederland
Telefoon: +31 433465465
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Fax: +31 438885788

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018