Leveringen - 443022-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Dublin: Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)

2018/S 196-443022

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
The Office of Government Procurement
N/A
3A Mayor Street Upper
Dublin 1
Dublin D01 PF72.
Ierland
Contactpersoon: support@ogp.gov.ie
Telefoon: +76 1008000
E-mail: support@ogp.gov.ie
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ogp.gov.ie/

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/351

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Request for Tenders to Establish Single Supplier Framework Contracts for the Provision of General Building Supplies, Electrical Supplies, Plumbing and Heating Supplies, Paint and Painting Accessories

Referentienummer: FBM064F
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Request for tenders to establish single supplier framework contracts for the supply of:

— general building supplies,

— electrical supplies,

— plumbing and heating supplies,

— paint and painting accessories.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 684 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: General Building Supplies

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
31680000
31681000
31682000
44100000
44110000
44111000
44111200
44111400
44115200
44115210
44115220
44140000
44141000
44141100
44163000
44190000
44191000
44320000
44410000
44520000
44523000
44800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1: General Building Supplies

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Continuity of Supply / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Reliable Trouble Free Deliveries and Collections / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Management information system / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract Management / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality Controls / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Total Prices Offered (See Appendix 2 Pricing Schedule) / Weging: 460
Kostencriterium - Naam: % discount on Tenderer’s Retail List Price. / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Electrical Supplies

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
31680000
31681000
31682000
44100000
44110000
44111000
44111200
44111400
44115200
44115210
44115220
44140000
44141000
44141100
44163000
44190000
44191000
44320000
44410000
44520000
44523000
44800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2: Electrical Supplies

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Proposed methodology for ensuring Continuity of Supply / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Reliable Trouble Free Deliveries and Collections / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Management information system / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract Management / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality Controls / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Total Prices Offered (See Appendix 2 Pricing Schedule) / Weging: 460
Kostencriterium - Naam: % discount on Tenderer’s Retail List Price / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Plumbing and Heating Supplies

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
31680000
31681000
31682000
44100000
44110000
44111000
44111200
44111400
44115200
44115210
44115220
44140000
44141000
44141100
44163000
44190000
44191000
44320000
44410000
44520000
44523000
44800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 3: Plumbing and Heating Supplies

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Continuity of Supply / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Reliable Trouble Free Deliveries and Collections / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Management information system / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract Management / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality Controls / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Total Prices Offered (See Appendix 2 Pricing Schedule) / Weging: 460
Kostencriterium - Naam: % discount on Tenderer’s Retail List Price / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4: Paint and Painting Accessories

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
31680000
31681000
31682000
44100000
44110000
44111000
44111200
44111400
44115200
44115210
44115220
44140000
44141000
44141100
44163000
44190000
44191000
44320000
44410000
44520000
44523000
44800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 4: Paint and Painting Accessories

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Continuity of Supply / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Reliable Trouble Free Deliveries and Collections / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Management information system / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract Management / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality Controls / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Total Prices Offered (See Appendix 2 Pricing Schedule) / Weging: 460
Kostencriterium - Naam: % discount on Tenderer’s Retail List Price / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 250-526655
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Lot 1: General Building Supplies

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Condalkin Builders Providers Ltd
IE3250034SH
Ninth Lock Road,Clondalkin,
Dublin
Dublin
Ierland
Telefoon: +353 14592133
E-mail: cbplemccarthy@eircom.net
Fax: +353 14573753
NUTS-code: IE

Internetadres: http://www.cbpl.ie

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 848 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Lot 2: Electrical Supplies

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
City Electrical Factors
IE9654350G
25 North Park
Dublin 11
North Road Finglas
Ierland
Telefoon: +353 0868291795
E-mail: james.eady@cefltd.ie
NUTS-code: IE

Internetadres: http://www.cefltd.ie

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 888 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Benaming:

Lot 3: Plumbing and Heating Supplies

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Botanic Building Supplies
4655961A
64 Botanic avenue
Dublin 9
Glasnevin
Ierland
Telefoon: +353 8360690
E-mail: botanicsupplies@eircom.net
Fax: +353 8360995
NUTS-code: IE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 720 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Benaming:

Lot 4: Paint and Painting Accessories

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
N and D Agencies Ltd
9692357L
UNIT 48 Northside Shopping Centre
Coolock
Dublin 17
Ierland
Telefoon: +353 863837949
E-mail: nickhanlon@eircom.net
NUTS-code: IE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 228 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court of Ireland
Dublin 1
Ierland
Telefoon: +353 18886000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Please consult with your own legal advisers

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018