Services - 443114-2022

12/08/2022    S155

Netherlands-Leiden: Accounting and auditing services

2022/S 155-443114

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
Postal address: Lammenschansweg 144
Town: Leiden
NUTS code: NL3 West-Nederland
Postal code: 2321JX
Country: Netherlands
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telephone: +31 553680816
Internet address(es):
Main address: http://bsgr.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland - EOA Accountantsdiensten

II.1.2)Main CPV code
79210000 Accounting and auditing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De opdracht omvat de uitvoering van accountantsdiensten ten behoeve van de Aanbestedende Dienst.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
Main site or place of performance:

Leiden

II.2.4)Description of the procurement:

De opdracht omvat de uitvoering van accountantsdiensten ten behoeve van de Aanbestedende Dienst.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Mogelijkhied tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van 2-maal 1 jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver dient in Deel III A van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven gronden, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer een bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van inschrijver of indien hij daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De inschrijver dient daarnaast in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient ook in Deel III C van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat geen sprake is van de situaties genoemd in artikel 2.87 Aw 2012. Op deze aanbestedingsprocedure zijn de volgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

• Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);

• Faillissement, insolventie of gelijksoortig

(art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012);

• Ernstige beroepsfout

(art. 2.87 lid 1 sub c Aw 2012);

• Vervalsing van de mededinging

(art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012);

• Valse verklaring

(art. 2.87 lid 1 sub h Aw 2012);

• Onrechtmatige beïnvloeding

(art. 2.87 lid 1 sub i Aw 2012).

De inschrijver dient ook in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond:

• Betaling belasting of sociale premies

(art. 2.87 lid 1 sub j Aw 2012).

De inschrijver dient in de inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Deze is hier aan te vragen. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor minimaal de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De inschrijver dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 1.250.000 per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

KERNCOMPETENTIES

De inschrijver dient bij inschrijving referenties op te geven, die uiterlijk drie (3) jaren geleden zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingsdatum van het indienen van de inschrijvingen, om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de volgende kerncompetenties.

1. Het uitvoeren van vergelijkbare (naar aard en omvang) accountancy dienstverlening volgens de Nederlandse wet- en regelgeving, bij een overheidsinstantie die een omzet van minimaal 350 miljoen euro heeft;

2. Ervaring met het uitvoeren van ISAE3402 type II-rapportages;

3. Ervaring met kostprijscalculaties middels Activity Based Costing.

KWALITEITSBORGING

Inschrijver dient door middel van een beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem aan te tonen dat de organisatie maatregelen neemt om de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening te waarborgen. Minimumeis is het hebben van een geldig ISO 9001 of gelijkwaardig certificaat.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/09/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/09/2022
Local time: 10:15
Place:

Apeldoorn

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: Postbus 20302
Town: Den Haag
Postal code: 2500 EH
Country: Netherlands
Telephone: +31 703813131
Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing wanneer de aanbestedende dienst niet binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de kennisgeving waarin de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank te Den Haag door betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de aanbestedende dienst. Deze termijn betreft derhalve een vervaltermijn.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/08/2022