Lieferungen - 443127-2018

11/10/2018    S196    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Elektrizität

2018/S 196-443127

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21a
Katowice
40-053
Polen
E-Mail: zamowienia@metropoliagzm.pl
NUTS-Code: PL22

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.metropoliagzm.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Organy władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiających uczestniczących w Grupie Zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Referenznummer der Bekanntmachung: ZA.270.103.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup energii elektrycznej o łącznym szacunkowym wolumenie 967 175,861 MWh (+/- 15 %) w okresie dostaw, tj. od dnia 1.1.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do 5 grup według poniższej klasyfikacji:

Grupa 1 – Oświetlenie uliczne,

Grupa 2 – Lokale i obiekty inne niż oświetlenie uliczne.

Grupa 2 PE – Lokale i obiekty inne niż oświetlenie uliczne – zakup przez podmioty będące przedsiębiorstwami energetycznymi

Grupa 3 – Obiekty zasilane z dystrybucyjnych grup taryfowych Bxx.

Grupa 3 PE – Obiekty zasilane z dystrybucyjnych grup taryfowych Bxx – zakup przez podmioty będące przedsiębiorstwami energetycznymi

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami zużycia energii elektrycznej zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup energii elektrycznej o łącznym szacunkowym wolumenie 967 175,861 MWh (+/- 15 %) w okresie dostaw, tj. od dnia 1.1.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do 5 grup według poniższej klasyfikacji:

Grupa 1 – Oświetlenie uliczne,

Grupa 2 – Lokale i obiekty inne niż oświetlenie uliczne.

Grupa 2 PE – Lokale i obiekty inne niż oświetlenie uliczne – zakup przez podmioty będące przedsiębiorstwami energetycznymi

Grupa 3 – Obiekty zasilane z dystrybucyjnych grup taryfowych Bxx.

Grupa 3 PE – Obiekty zasilane z dystrybucyjnych grup taryfowych Bxx – zakup przez podmioty będące przedsiębiorstwami energetycznymi

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami zużycia energii elektrycznej zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

Przewidywane zużycie energii elektrycznej ma charakter wiążący oraz służy do porównania ofert, Wykonawca powinien umożliwić bez-kosztowe odchylenia od przewidywanego zużycia o co najmniej 15 % łącznie dla całego wolumenu. Wskazaną tolerancję dotyczącą wolumenu będącego przedmiotem zamówienia należy rozumieć jako prawo opcji w rozumieniu zapisów art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Sprzedaż energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Zamawiających, przy czym w stosunku do Zamawiających: Gmina Będzin, Gmina Bieruń, Gmina Bobrowniki, Gmina Bojszowy, Gmina Bytom, Gmina Chełm Śląski, Gmina Chorzów, Gmina Gierałtowice, Gmina Gliwice, Gmina Dąbrowa Górnicza, Gmina Imielin, Gmina Katowice, Gmina Knurów, Gmina Kobiór, Gmina Lędziny, Gmina Lubliniec, Gmina Łaziska Górne, Gmina Mierzęcice, Gmina Mikołów, Gmina Mysłowice, Gmina Ornontowice, Gmina Ożarowice, Gmina Piekary Śląskie, Gmina Pilchowice, Gmina Psary, Gmina Pyskowice, Gmina Radzionków, Gmina Rudziniec, Gmina Ruda Śląska, Gmina Rydułtowy, Gmina Siemianowice Śląskie, Gmina Siewierz, Gmina Sławków, Gmina Sosnowiec, Gmina Sośnicowice, Gmina Świerklaniec, Gmina Świętochłowice, Gmina Tarnowskie Góry, Gmina Tychy, Gmina Wielowieś, Gmina Wojkowice, Gmina Wyry, Gmina Zabrze, Gmina Zawiercie, Gmina Zbrosławice, Powiat Gliwicki, Powiat Zawierciański, Województwo Śląskie również na podstawie umów zawieranych odrębnie przez samorządowe jednostki organizacyjne, które będą oddzielnymi płatnikami, a które są szczegółowo opisane w Załączniku nr 6 do SIWZ. Usługi dystrybucyjne energii elektrycznej będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z lokalnymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zakup energii elektrycznej o łącznym szacunkowym wolumenie 967 175,861 MWh (+/- 15 %) w okresie dostaw, tj. od dnia 1.1.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku., zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego prawem opcji, w rozumieniu zapisów art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Przewidywane zużycie energii elektrycznej ma charakter wiążący oraz służy do porównania ofert, Wykonawca powinien umożliwić bezkosztowe od przewidywanego zużycia o co najmniej 15 %.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest wyznaczona w trybie art. 15 ust. 2-3 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) jako Pełnomocnik Zamawiającego upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz 307 Zamawiających wskazanych pod adresem: http://bip.metropoliagzm.pl/article/przetarg.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 146-333876
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZA.270.103.2018
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiających uczestniczących w Grupie Zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, który stanowi, iż postępowanie unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Oferta z najniższą ceną, złożona przez Wykonawcę TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice z ceną: 402 138 374,54 PLN brutto. Pełnomocnik Zamawiającego zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 336 651 352,25 PLN. W związku z faktem, iż nie jest możliwe zwiększenie tej kwoty postępowanie zostaje unieważnione.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g Ustawy Pzp. 10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018