Leveringen - 443137-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Ponta Delgada: Schoolmaaltijden

2018/S 196-443137

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Escola Básica Integrada Canto da Maia
672002710
Rua Engenheiro Luís Afonso Gomes
Ponta Delgada
9504-502
Portugal
Contactpersoon: Escola Básica Integrada Canto da Maia
Telefoon: +351 296301780
E-mail: ebi.cantomaia@azores.gov.pt
Fax: +351 296286711
NUTS-code: PT200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ebi.cm.edu.azores.gov.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concurso Público 1/2018/EBICM

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15894210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Confeção e fornecimento de refeições escolares para o ano letivo de 2018/2019

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 237 014.05 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT200
Voornaamste plaats van uitvoering:

Escola Básica Integrada Canto da Maia

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Confeção e fornecimento de refeições escolares para o ano letivo de 2018/2019

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: critério da proposta economicamente mais vantajosa para entidade adjudicante, na modalidade de avaliação do preço enquanto único aspecto da execução do contrato a celebrar / Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 132-300035
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1/2018/EBICM
Benaming:

Aquisição de refeições escolares para a EBICM para o ano letivo de 2018/2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
UNISELF — Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados S. A.
501323325
Loures
Portugal
NUTS-code: PT170
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 220 215.45 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Secretaria Regional da Educação e Cultura
Angra do Heroísmo
9700-167
Portugal
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018