Leveringen - 443151-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Angra do Heroísmo: Kippen

2018/S 196-443151

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA
Avenida Tenente Coronel José Agostinho
Angra do Heroísmo
9700-108
Portugal
Contactpersoon: Núcleo Contratação Pública
Telefoon: +351 295401856
E-mail: ISSAcores-FEAC-NCP@seg-social.pt
NUTS-code: PT200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srss-issa/?lang=pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Atividades de Segurança Social Obrigatória

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de produtos alimentares no âmbito do FEAC frango inteiro congelado

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15112130
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de produtos alimentares no âmbito do FEAC frango inteiro congelado.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 94 724.54 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT200
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ilhas de Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de produtos alimentares no âmbito do FEAC frango inteiro congelado.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 243-505736
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Aquisição de produtos alimentares no âmbito do FEAC frango inteiro congelado

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA
Angra do Heroísmo
Portugal
NUTS-code: PT20
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 95 751.84 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 94 724.54 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Conselho Diretivo do ISSA, IPRA
Avenida Tenente Coronel José Agostinho
Angra do Heroísmo
9700-108
Portugal
Telefoon: +351 295401856
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018