Leveringen - 443157-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Kielce: Medische verbruiksartikelen

2018/S 196-443157

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
Kielce
25-736
Polen
Contactpersoon: Sebastian Szaniawski
Telefoon: +48 413671339
E-mail: zamowienia@wszzkielce.pl
Fax: +48 413660014
NUTS-code: PL721

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.wszzkielce.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SPZOZ
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla oddziałów WSzZ w Kielcach

Referentienummer: EZ/ZP/39/2018/ES
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 102 074.07 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 28 – Kraniki, kaniule, korki

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności faktury / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 060-132076
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29
Perceel nr.: 28
Benaming:

Kraniki, kaniule, korki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Skamex Sp. z o.o. sp.k.
Łódź
93-121
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 074.07 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą:

— oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz 5 pkt 1-2 i 4 u.p.z.p,

— oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 22a u.p.z.p.), składanego w oparciu o art. 25a ust 3 pkt 1) u.p.z.p. iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz 5 pkt 1-2 i 4 u.p.z.p – w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy.

Pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie muszą być załączone do oferty w tym dokumenty na potwierdzenie iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia tj.:

— wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1),

— wypełniony i podpisany formularz asortymentowo - cenowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2),

— dowód wniesienia wadium,

— dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ,

— w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika,

— w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ww. wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej.

Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.wszzkielce.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 zobowiązany jest złożyć oświadczenie o którym mowa w par. 5pkt.10Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

Oświadczenia i dokumenty, jakie będzie musiał złożyć wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej.

— dokument o którym mowa w par. 5 pkt. 1 Rozp. j/w,

— dokument o którym mowa w par. 5 pkt. 2 Rozp. j/w,

— dokument o którym mowa w par. 5 pkt.3 Rozp. j/w,

— dokument o którym mowa w par. 5 pkt.4 Rozp. j/w,

— dokument o którym mowa w par. 5 pkt.5 Rozp. j/w,

— dokument o którym mowa w par. 5 pkt. 6 Rozp. j/w.

Szczegółowy wykaz dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, którego oferta zostałaoceniona najwyżej, określono w pkt. 15 SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018